Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Paikuse valla kalmistu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2022
Avaldamismärge:RT IV, 16.03.2013, 44

Paikuse valla kalmistu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 19.12.2011 nr 10
jõustumine 01.01.2012

Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse § 7 lõike 1 ja lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDOSA 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Paikuse valla kalmistu kasutamise eeskiri (edaspidi nimetatud eeskiri) sätestab Paikuse valla omandis oleva Paikuse kalmistu haldamise ja kasutamise korra. Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja hauaplatsi kasutajatele.

  (2) Lisaks eeskirjas sätestatule lähtutakse eeskirja täitmisel veel kalmistuseadusest ning Paikuse vallas kehtivast avaliku korra eeskirjast ja heakorraeeskirjast.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) kalmistu – surnute või surnud inimese säilmete (edaspidi surnu) ja tuha matmiseks ja mälestamiseks ettenähtud ning vajalike ehitistega maa-ala;
  2) hauaplats – kalmistul asuv maa-ala, mis koosneb ühest või mitmest hauakohast;
  3) hauakoht – koht hauaplatsil kirstu või tuhaurni matmiseks;
  4) hauarajatis – hauaplatsil paiknev aluspinnasega kohtkindlalt ühendatud ja inimtegevuse tulemusena valminud ehitis ja hauaplatsi piire;
  5) hauatähis – ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, kivi või muu tähis;
  6) hauaplatsi kasutaja – isik, kellel on hauaplatsi kasutamise õigus;
  7) matja – isik, kes korraldab surnu matmise.

2. peatükk KALMISTULE JA SELLE HALDAMISELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 3.   Kalmistu haldamine

  (1) Kalmistut haldab Paikuse Vallavalitsus ametnikele ametijuhendiga pandud tööülesannete kaudu.

  (2) Teabespetsialist eraldab hauaplatsi, väljastab matmisloa ning peab kalmisturegistrit.

  (3) Keskkonnaspetsialist tagab kalmistu kasutamisel kalmistuseaduse §-s 5 ja käesolevas eeskirjas sätestatud tingimuste täitmise ja heakorra ning täidab teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (4) Vallal on õigus sõlmida kalmistu haldamisega seotud ülesannete täitmise volitamiseks halduslepinguid.

§ 4.   Nõuded kalmistule

  (1) Kalmistu peab olema ümbritsetud piirdeaiaga ja kalmistu sissepääsud peavad olema väravatega suletavad.

  (2) Kalmistul peavad olema jäätmemahutid ja võimalus kasutada tööriistakuuris olevaid tööriistu.

  (3) Kalmistu jaotatakse kvartaliteks, mis omakorda jagunevad ridadeks. Iga kahe rea vahel on kõnnitee.

  (4) Kalmistu peasissekäigu juures on kalmistu plaan, käesolev eeskiri ning info kalmistu haldaja ja töökorralduse kohta.

§ 5.   Kalmistu kasutamise nõuded

  (1) Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu.

  (2) Kalmistul on keelatud:
  1) kahjustada hooneid, väravaid, piirdeid, veevõtukohti, teid, haljastust, hauaplatse, hauarajatisi ja -tähiseid;
  2) teostada omavolilisi kaevamisi;
  3) võtta valla loata maha puid;
  4) panna prahti selleks mitte ettenähtud kohta;
  5) muuta omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid;
  6) sõita sõidukiga kalmistu haldaja loata;
  7) jalutada loomaga;
  8) matta looma;
  9) muu avalikku korda, heakorda ja vaikust rikkuv tegevus.

3. peatükk HAUAPLATSI ERALDAMINE 

§ 6.   Hauaplats

  (1) Kirstuga matmise alale on üldjuhul võimalik eraldada ühe ja kahe hauakohaga hauaplatse, urnimatuste alale hauaplatse kuni nelja tuhaurni matmiseks.

  (2) Ühe hauakoha mõõtmed kirstuga matmise alal on 1,25 m x 2,5 m. Urniga matmise alal on hauaplatsi suuruseks 1,0 x 1,0 m.

  (3) Kirstuga matmise alal võib ühele hauakohale paigutada vähemalt 1,5 m sügavusele maapinnast ühe kirstu ja lisaks tuhaurne vähemalt 1 m sügavusele.

§ 7.   Hauaplatsi eraldamine

  (1) Hauaplats eraldatakse surmatõendi või surnult sündinu puhul arstliku surmateatise alusel hauaplatsi kasutajale surnu matmiseks, kelle rahvastikuregistris registreeritud elukohaks oli surma hetkel Paikuse vald. Humanitaarosakonna juhataja põhjendatud nõusolekul võidakse erandina tingimusel, et surnu pere elab Paikuse vallas, hauaplats eraldada ka teise omavalitsusüksuse elanikule.

  (2) Hauaplatsi eraldamisel sõlmib kalmistu haldaja hauaplatsi kasutajaga hauaplatsi kasutamise lepingu (edaspidi nimetatud kasutusleping).

§ 8.   Kasutuslepingu tähtaeg

  (1) Kasutusleping sõlmitakse tähtajaga kuni 15 aastat.

  (2) Tähtaja saabumisel loetakse kasutusleping lõppenuks. Kuus kuud enne kasutuslepingu lõppemist teavitab kalmistu haldaja hauaplatsi kasutajat kasutuslepingu lõppemisest, saates sellekohase kirjaliku teate kasutuslepingus toodud aadressile.

  (3) Hauaplatsi senisel kasutajal on eesõigus uue kasutuslepingu sõlmimiseks. Uue kasutuslepingu sõlmimiseks esitab hauaplatsi kasutaja kalmistu haldajale kirjaliku avalduse ühe kuu jooksul enne kasutuslepingu tähtaja möödumist. Uue kasutuslepingu sõlmimise avalduse esitamata jätmisel loetakse kasutusleping lõppenuks ka juhul, kui hauaplatsi kasutaja jätkab hauaplatsi kasutamist.

§ 9.   Kasutuslepingu üleandmine

  (1) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu üle anda enda omastele kalmistu haldaja nõusolekul.

  (2) Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema omastel õigus astuda kasutuslepingusse. Matja võib kasutuslepingusse astuda ainult juhul, kui omaksed puuduvad või omaksed loobuvad kasutuslepingusse astumise õigusest matja kasuks.

  (3) Omasteks eeskirja tähenduses on surnu abikaasa, vanemad, täisealine laps, õde, vend või muu surnu lähedane isik tulenevalt tema elukorraldusest.

§ 10.   Kasutuslepingu lõppemine

  (1) Kasutusleping lõppeb tähtaja möödumisel või ülesütlemisel.

  (2) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles öelda, esitades kalmistu haldajale kirjalikult kasutuslepingu ülesütlemise avalduse.

  (3) Kalmistu haldaja ütleb kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles, kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt eeskirja §-le18.

  (4) Hauaplatsi, mille kasutusleping on lõppenud, võtab kalmistu haldaja arvele kui kasutajata hauaplatsi vastavalt eeskirja §-le17.

4. peatükk MATMISE NÕUDED 

§ 11.   Matmise korraldamine

  (1) Kõik matmised tuleb registreerida kalmistu haldaja juures vähemalt üks päev enne matust.

  (2) Kalmistu haldaja registreerib matmise surmatõendi või surnult sündinu puhul arstliku surmateatise ja matja isikut tõendava dokumendi alusel, kui hauaplatsi kasutajaga on koos-kõlastatud hauakoha kasutamine.

  (3) Matmine kalmistule võib toimuda ainult valgel ajal.

  (4) Matmine peab toimuma väärikalt, võimaluse korral surnu usulist ja kultuurilist kuuluvust arvestades ning tavasid ja traditsioone jälgides.

§ 12.   Matmine hauaplatsile

  (1) Haua kirstumatuseks kaevab ja matmise teostab matuse- ja tavanditeenuse ettevõte või muu isik, kelle tegevus on koos‧kõlastatud kalmistu haldajaga.

  (2) Surnu maetakse hauaplatsile kirstus või tuhaurnis.

  (3) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,5m ning tuhaurniga matmisel vähemalt 1 m maapinnast.

  (4) Kui haua kaevamisel tuleb välja varem maetu säilmeid, maetakse need sama haua põhja kaevatud süvendisse.

  (5) Matmist takistavate hauarajatiste ja -tähiste ajutine kõrvaldamine ja tagasipaigaldamine toimub hauaplatsi kasutaja kulul.

  (6) Matuse käigus kõrvalolevatele hauaplatsidele tekitatud kahjustused kõrvaldab hauaplatsi kasutaja kolme päeva jooksul pärast matuse toimumist. Nimetatud kohustuse mittetäitmisel kõrvaldab kahjustused kalmistu haldaja hauaplatsi kasutaja kulul.

§ 13.   Tundmatu või omasteta surnu matmine

  (1) Tundmatu või omasteta surnu matmise kalmistuseaduses sätestatud juhul korraldab Paikuse Vallavalitsus.

  (2) Omasteta surnu maetakse võimaluse korral olemasolevale perekonna hauaplatsile.

  (3) Tundmatute või omasteta surnute matmisplatse hooldab kalmistu haldaja.

§ 14.   Peale- ja ümbermatmine

  (1) Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui 25 aasta möödumisel arvestades viimasest matmisest samale hauakohale.

  (2) Pealematmiseks on vajalik hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek. Kui hauaplats on kalmistu haldaja poolt tunnistatud hooldamata hauaplatsiks, ei ole hauaplatsi kasutaja nõusolek nõutav.

  (3) Kirstuga maetud surnu ümbermatmine toimub kokkuleppel kalmistu haldajaga mitte varem, kui ühe aasta möödumisel surnu eelmisest matmisest. Surnu ümbermatmist korraldab kalmistu haldaja.

  (4) Ümbermatmiseks esitab matja kalmistu haldajale ümbermatmise vajaduse kirjaliku põhjenduse, surnu omaste nõusoleku, kalmistu haldaja tõendi ümbermatmiseks kasutatava hauaplatsi olemasolu kohta ja hauaplatsi kasutaja nõusoleku juhul, kui hauaplats ei ole matja kasutuses.

5. peatükk KALMISTU JA HAUAPLATSI KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE 

§ 15.   Kalmistu ja hauaplatsi kujundamine

  (1) Hauaplatsi kujundamisel tuleb jälgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid. Hauaplatsi kujundab hauaplatsi kasutaja. Haljastuses võib kasutada madalhaljastust ja puude minivorme

  (2) Hauaplatsil peab olema matmisele järgneva suve jooksul paigaldatud kõnnitee äärekividest piire. Hauaplats tuleb tähistada hauatähisega, millele on ilmastikukindlalt kirjutatud surnu ees- ja perekonnanimi ning sünni- ja surmaajad.

  (3) Piire, hauatähised, hauarajatised ja hauaplatsi haljastus peavad asuma hauaplatsi piirides ja paigaldatud viisil, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks varisemisohtu.

  (4) Hauaplatsile paigaldatud hauarajatised ja –tähised loetakse hauaplatsi kasutaja omandiks.

  (5) Kasutajata hauaplatsiks tunnistatud hauaplatsi uuele kasutajale kasutusse andmisel loetakse hauaplatsil olemasolevad hauarajatised ja –tähised uue hauaplatsi kasutaja kasutuses olevateks. Uuesti kasutusse antud hauaplatsi kasutaja on kohustatud tagama hauaplatsil hauarajatiste ja -tähiste säilimise ja korrasoleku, vajadusel teostama hooldusremondi ning arvestama varem hauaplatsile maetutega.

  (6) Kujunduspõhimõtete eiramisel on kalmistu haldajal õigusteha hauaplatsi kasutajale ettekirjutus, millega juhitakse tähelepanu kujunduspõhimõtete rikkumisele ning antakse hauaplatsi kasutajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg. Hauaplatsi kasutaja poolsel ettekirjutuse mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel on kalmistu haldajal õigus korraldada ettekirjutuse täitmine hauaplatsi kasutaja kulul.

  (7) Juhul, kui hauaplatsi kasutaja soovib kalmistu haldajalt tellida hauaplatsi hooldamiseks lisateenuseid, sõlmitakse hauaplatsi kasutaja ja kalmistu haldaja vahel eraldi teenuse osutamise leping.

§ 16.   Kalmistu ja hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja. Hauaplatsi kasutaja on kohustatud korrastama hauaplatsi, hauatähised, hauarajatised ning sellega piirnevad teeosad.

  (2) Hauaplats peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed, sh pärjad;
  2) hauarajatised ja –tähised on terved ja neil olev tekst loetav;
  3) hauaplatsi kattev liiv on puhas;
  4) hauaplatsilt ja piirnevatelt teeosadelt on ära riisutud lehed ja muu praht;
  5) hauaplatsi ääre- ja katteplaadid on terved.

  (3) Hauaplatsi hooldamisel tekkinud jäätmed tuleb liigiti sorteerida ning panna selleks ettenähtud jäätmemahutisse.

  (4) Puude mahavõtmiseks tuleb taotleda raieluba vastavalt puu raiumiseks loa andmise korrale.

  (5) Kalmistu haldajal on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad või ohtlikud hauarajatised ja –tähised.

  (6) Hauaplatsi kasutaja ja kalmistu haldaja vahel sõlmitud lepingu alusel võib kalmistu haldaja võtta juba korrastatud hauakohtadega hauaplatsi edaspidise hooldamise oma kohustuseks vastavalt Paikuse Vallavalitsuse kehtestatud hinnakirjale.

  (7) Paikuse valla poolt hooldatavate hauaplatside nimekirja kinnitab vallavalitsus.

6. peatükk KASUTAJATA HAUAPLATSI ARVELEVÕTMINE 

§ 17.   Kasutajata hauaplatsi arvelevõtmine

  (1) Kasutajata hauaplatsina võetakse arvele hauaplats, mille kasutuslepingu tähtaeg on möödunud, kasutusleping on erakorraliselt enne tähtaja lõppu lõpetatud või mis on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt eeskirja §-le 18.

  (2) Kasutajata hauaplatsina arvelevõtmise ja taaskasutusse antavate hauaplatside nimekirja kandmise otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud heakorrakomisjon.

§ 18.   Hooldamata hauaplatsiks tunnistamine

  (1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
  1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud rohi ja võsa;
  2) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud.

  (2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise otsustab valla heakorrakomisjon.

  (3) Komisjon vaatab hauaplatsid üle kahel korral:
  1) esimene ülevaatuse käigustuvastatakse, et hauaplats on hooldamata ja see märgistatakse sildiga. Sildil on kiri „Hooldamata hauaplats“, hauaplatsi number, ülevaatuse kuupäev, järgmise ülevaatuse kuupäev ja kalmistu haldaja kontaktandmed. Kalmistu haldaja edastab hauaplatsi kasutajale kirjaliku hoiatuse kasutuslepingus toodud aadressile;
  2) teine ülevaatus toimub mitte varem kui aasta pärast esimest ülevaatust. Selle käigus võetakse vastu otsus hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise kohta.

  (4) Ülevaatuse kohta koostatakse protokoll, milles tuuakse ära hooldamata hauaplatsi asukoht, suurus, kirjeldus. Teise ülevaatuse ajal lisatakse protokolli märge komisjoni otsusest hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise kohta. Protokollile kirjutavad alla kõik ülevaatusel osalenud komisjoni liikmed.

  (5) Hooldamata hauaplatsiks tunnistatud hauaplatside kohta avaldatakse teade valla veebilehel, andes hauaplatsi kasutajale võimaluse kahe kuu jooksul pärast teate avaldamist võtta ühendust kalmistu haldajaga ja hauaplats korrastada või loobuda hauaplatsi kasutusõigusest ja kasutusleping erakorraliselt üles öelda.

  (6) Pärast kahekuulise tähtaja möödumist võib kalmistu haldaja kasutuslepingu üles öelda. Hauaplatsi, millele ei ole kasutuslepingut sõlmitud, kasutusõigus loetakse lõppenuks kolme kuu jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 4 ja 5 nimetatud toimingute tegemist, kui hauaplatsi kasutaja ei ole teates määratud tähtaja jooksul hauaplatsi korrastanud.

7. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 19.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab Paikuse Vallavalitsus.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.   Rakendussätted

  (1) Eeskirja jõustumise ajal kasutuses olev hauaplats jääb senise kasutaja kasutusse 15 aastaks, kui senise kasutaja ja kalmistu haldaja vahel pole teisiti kokku lepitud teises tähtajas.

  (2) Seniseks hauaplatsi kasutajaks loetakse omaksed, kelle vastutusele on esimese matuse korraldamise ajal hauaplats eraldatud.

  (3) Senisel hauaplatsi eest vastutajal on õigus esitada kalmistu haldajale taotlus kasutuslepingu sõlmimiseks kolme aasta jooksul arvates eeskirja jõustumisest. Nendega sõlmitakse kasutuslepingud pärast kõigi faktide tõesuse kontrollimist, kuid mitte hiljem kui ühe aasta jooksul taotluse esitamisest.

§ 21.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Paikuse Vallavolikogu 17. märtsi 2003 määrus nr 6 „Kalmistu eeskiri“.

§ 22.   Lõppsätted

  Määrus jõustub 1. jaanuarist 2012.

Mait Talvoja
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json