Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 16.03.2016, 6

Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 09.03.2016 nr 12

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg-te 1 ja 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p-de 3 ja 4 ning Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2016 määruse nr 11 „Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine” § 1 lg 1 alusel.

§ 1.   Määruste muutmine

1) Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 määruse nr 61 „Vältimatu sotsiaalabi osutamise tingimused ja kord” preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2016 määruse nr 11 „Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine”§ 1 lg 1 alusel.”.

2) Tallinna Linnavalitsuse 18. aprilli 2007 määruses nr 31 „Sotsiaalhoolekande korraldamise juhend” tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2016 määruse nr 11 „Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine” § 1 lg 1 alusel.”;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) kannab andmeid sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse;”;

3) paragrahvi 7 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Juhtumi üleandmisel teisele linnaosa valitsusele antakse paberkandjal üle juhtumiga seotud oluline teave, mida ei ole dokumenteeritud sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris.”;

5) paragrahvi 8 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks.

3) Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2008 määruse nr 9 „Tallinna linna eelarves ettenähtud vahenditest makstavate lapse perekonnas hooldamise toetuste piirmäärad” preambulist jäetakse välja sõnad „Sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 ja”.

4) Tallinna Linnavalitsuse 6. oktoobri 2010 määruse nr 71 „Hooldajatoetuse määrade kehtestamine ja määruste kehtetuks tunnistamine” preambulist jäetakse välja sõnad „sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1, euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2,”.

5) Tallinna Linnavalitsuse 26. oktoobri 2011 määruse nr 118 „Eestkoste korraldamise ja teostamise kord” preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas perekonnaseaduse § 176 lg-tega 1 ja 2 ning § 205 lg-ga 3.”.

6) Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2012 määruse nr 77 „Sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste taotlemise vormid” preambulist jäetakse välja sõnad „sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 ja”.

7) Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012 määruse nr 82 „Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad ja universaaltoetuste määrad” preambulist jäetakse välja sõnad „sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 ja”.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

Määrusega tunnistatakse kehtetuks järgmised Tallinna Linnavalitsuse määrused:

1) 4. jaanuari 2006 määrus nr 1 „Linnaosade valitsuste ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ülesanded lapse perekonnas hooldamise korraldamisel”;

2) 20. juuni 2007 määrus nr 65 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse korraldamine”;

3) 8. jaanuari 2014 määrus nr 1 „Linnavalitsuse ülesannete määramine linnaosade vanematele”.

Taavi Aas
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json