HaridusKool

HaridusLasteasutus

Kultuur ja sportKultuuriasutused

Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamine

Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamine - sisukord
Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2017
Avaldamismärge:RT IV, 16.03.2016, 69

Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamine

Vastu võetud 26.04.2013 nr 77
RT IV, 07.03.2013, 80
jõustumine 22.02.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.02.2014RT IV, 19.02.2014, 522.02.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014
01.03.2016RT IV, 16.03.2016, 219.03.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega reguleeritakse Laeva Põhikooli, Laeva Lasteaia, Laeva Kultuurimaja, Laeva valla Avatud Noortekeskuse ja Laeva Rahvaraamatukogu (edaspidi allasutus) töötajate ja juhtide töötasustamise alused ja töötasu määrad.
[RT IV, 19.02.2014, 5 - jõust. 22.02.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014]

  (2) Määrus ei reguleeri riigieelarvest tasustatavate Laeva Põhikooli õpetajate töötasustamist.

§ 2.   Töötasustamise alused

  (1) Allasutuse töötasufondi eelarvesse planeerimisel võetakse aluseks vastavale töökohale määratud töötasugrupi töötasu keskmine määr, mille alusel arvestatud töötasufondist on asutuse juhil õigus määrata töötajatele töötasu suurus ning maksta täiendavate tööülesannete eest lisatasusid ja preemiaid.

  (2) Allasutuse töötajate töötasuvahemikud kehtestab Laeva Vallavolikogu (lisa 1).

  (3) Allasutuse töötaja töötasu määratakse kindlaks lähtudes ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest ning töötaja kvalifikatsioonist. Allasutuse töötaja töötasu kuus lepitakse kokku kahepoolselt.

  (4) Allasutuse juhi töötasu määrab vallavanem oma käskkirjaga, arvestades vallavolikogu poolt kehtestatud töötasuvahemikke.

  (5) Uue töötaja tööle võtmisel rakendatakse katseaega. Töötasuks võib määrata temale planeeritud kuni 10% madalama töötasu.

  (6) Laeva Lasteaia direktori töötasu sisse arvestatakse 15 tundi rühmas tehtavat tööd.

  (7) Allasutuse juhil on lubatud maksta töötajatele eelarves ettenähtud vahendite piires lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest. Täiendavateks tööülesanneteks loetakse asutuse juhi poolt töötajale antud töölepingus fikseerimata töökohustusi või ülesandeid. Täiendavate tööülesannete ajutise täitmise eest on töötajatele lubatud maksta lisatasu kuni 30% tema kuupalgast.

  (8) Allasutuse juhile preemia maksmise otsustab vallavanem.

  (9) Allasutuse juhil on õigus määrata töötajatele ühekordseid preemiaid eelarveliste vahendite olemasolul.

  (10) Täiendavate tööülesannete eest lisatasu või preemia maksmise kohta vormistatakse üks kord kuus käskkiri. Selles näidatakse ära, mille eest lisatasu või preemiat makstakse, ning lisatasu või preemia suurus kuus.

  (11) Laeva Põhikooli ja Laeva Lasteaia direktorid töötavad välja asutusesisese töötasustamise juhendi, mis lähtub töösuhteid reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast määrusest. Asutuse töötasustamise juhendi kinnitab asutuse juht käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt hoolekogu, õppenõukogu ja vallavalitsusega.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist

Lisa 1  Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasuvahemikud
[RT IV, 16.03.2016, 2 - jõust. 19.03.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.03.2016]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json