HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eraüldhariduskooli toetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 16.03.2017, 32

Eraüldhariduskooli toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 14.03.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 ja erakooliseaduse § 222 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

 (1) Määrus reguleerib Viimsi valla eelarvest eraüldhariduskooli pidajale toetuse andmise tingimusi ja korda.

 (2) Eraüldhariduskoolide riikliku rahastuse täies ulatuses taastamine on aluseks määruse kehtetuks tunnistamiseks.

§ 2.  Mõisted

 (1) Eraüldhariduskool (edaspidi erakool) on eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi erakooli pidaja) asutus, kes tegutseb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse alusel, omab kehtivat tegevusluba ning võimaldab üldhariduse omandamist riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.

 (2) Üksikvanem on vanem, kes kasvatab last üksi. Eelkõige loetakse üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud. Ametil on õigus rakendada üksikvanema mõistet ka vanemale, kes kinnitab oma allkirjaga, et kasvatab last üksinda ja esitab vallavalitsusele selle tõendamiseks vastavad andmed ja dokumendid (abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, hooldusõigus jne), mille õigsust on vallavalitsusel õigus kontrollida läbi ametlike andmekogude ning avalike infokanalite.

§ 3.   Erakoolile toetuse andmise tingimused

  Viimsi valla eelarvest toetatakse erakooli pidajat, kui:
 1) erakooli pidaja ja tema tegevus vastab õigusaktides esitatud nõuetele;
 2) erakooli pidajal on kehtiv tegevusluba, mille ta on esitanud Viimsi Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriametile (edaspidi amet);
 3) erakooli pidajal puudub riiklike maksude või maksete võlgnevus;
 4) erakooli pidaja on esitanud ametile koopia Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitud lepingust eraüldhariduskooli tegevuskulude katmise toetuse eraldamiseks;
 5) erakoolis õppiva õpilase (edaspidi toetatav õpilane) enda, mõlema tema seadusliku esindaja või üksikvanema (edaspidi vanemad) elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Viimsi vald.
 6) toetatav õpilane õpib põhikoolis või gümnaasiumiastmes;
 7) toetatava õpilase eest ei maksa täies ulatuses õppekoha tegevuskulude katmiseks toetust riik;
 8) toetatava õpilase vanemaga sõlmitud lepingu ja lepingu lisade koopiad on erakooli pidaja poolt esitatud ametile.

§ 4.   Erakoolile toetuse andmine

 (1) Erakooli pidajale antakse õpilase kohta toetus kalendrikuu eest kuumäära alusel, kui on täidetud käesoleva määruse paragrahvis 3 sätestatud tingimused.

 (2) Toetuse andmise aluseks on erakooli pidaja poolt Viimsi Vallavalitsusele iga kuu esimeseks kuupäevaks esitatud arve, mis vastab eelmise kuu kümnenda kuupäeva seisuga Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud Viimsi valla õpilaste arvule vastavas erakoolis.

 (3) Erakooli toetus makstakse välja hiljemalt haridusteenuse osutamisele järgneva kuu 15. kuupäevaks ülekandega erakooli pidaja pangakontole.

§ 5.   Toetuse määr

 (1) Alates 1. märtsist 2017. a kuni 31. detsembrini 2019. a antakse erakooli pidajale toetatava õpilase eest toetust kuumääras 30 eurot õpilase kohta.

 (2) Makstava toetuse ulatuses peab erakooli pidaja omakorda vähendama lapsevanemalt küsitavat õppemaksu.

§ 6.   Toetuse sihtotstarve

  Erakooli pidaja võib käesoleva määruse kohaselt saadud toetust kasutada erakooli tegevuskulude katteks.

§ 7.   Erakooli pidaja teavitamiskohustus

 (1) Erakooli pidaja on kohustatud ametit teavitama kõikidest asjaoludest, mis tingivad või võivad tingida käesolevas määruses nimetatud toetuse andmise lõpetamise, sealhulgas toetatavatest õpilastest, kes on lõpetanud õppimise erakoolis.

 (2) Erakooli pidaja on kohustatud viivitamatult teavitama ametit järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 8.   Järelevalve

 (1) Ametil on õigus igal ajal kontrollida toetuse maksmise aluseks olevate tingimuste täitmist ja toetuse kasutamise sihtotstarbelisust.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kontrolli tegemiseks on ametil õigus:
 1) nõuda Viimsi valla eelarvest toetatava erakooli pidajalt haridusteenuse osutamisega seotud andmete ja dokumentide (sealhulgas andmeid vanemalt saadud õppemaksu kohta) esitamist;
 2) küsida Viimsi valla eelarvest toetatava õpilase vanemalt andmeid haridusteenuse kasutamise kohta;
 3) siseneda eelneval kokkuleppel Viimsi valla eelarvest toetatava haridusteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse haridusteenuse osutamisega seotud asjaolude kontrollimiseks.

§ 9.   Toetuse väljamaksmise peatamine ja tagasinõudmine

 (1) Ametil on õigus nõuda toetus tagasi ja/või peatada toetuse väljamaksmine, kui:
 1) ei ole täidetud antud määruse § 3 nimetatud toetuse andmise aluseks olevad tingimused;
 2) ei ole täidetud antud määruse § 5 lg 2 tingimus;
 3) toetust ei kasutata sihtotstarbeliselt;
 4) järelevalve käigus on esitatud ametile valeandmeid;
 5) toetatav laps on erakooli nimekirjast väljaarvatud;
 6) toetava lapse ja tema vanema(te) elukoha aadress ei ole Rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas;
 7) riikliku järelevalve ettekirjutus on jäetud põhjendamatult täitmata;
 8) erakooli tegevusluba tunnistatakse kehtetuks;
 9) erakooli pidaja ei luba ameti esindajat erakooli ruumidesse kontrolli teostamiseks;
 10) erakooli pidaja ei esita ametile nõutud andmeid ja dokumente tähtaegselt;
 11) erakooli tegevus ei vasta õigusaktides kehtestatud nõuetele;
 12) erakool on oma tegevuse lõpetanud või on erakooli suhtes alustatud pankroti- või likvideerimismenetlust.

 (2) Kui pärast erakooli toetuse väljamaksmist selgub, et toetuse andmise aluseks olevad tingimused ei olnud täidetud, on ametil õigustasaarveldada aluseta makstud toetus väljamaksmisele kuuluva toetusega või nõuda aluseta väljamakstud toetus tagasi.

§ 10.   Määruse rakendussätted

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. märtsist 2017. a.

 (3) Määrus kehtib 31. detsembrini 2019. a.

Toomas Tõniste
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json