Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Häädemeeste valla hankekord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.03.2018, 4

Häädemeeste valla hankekord

Vastu võetud 22.02.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõigete 1 ja 4 alusel

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Häädemeeste valla hankekord reguleerib Häädemeeste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavate asutuste korraldatavate riigihangete planeerimist, riigihanke eest vastutava isiku määramist ja riigihangete, sh allapoole riigihanke piirmäära jäävate hangete (ostumenetluste) ning sotsiaal- ja eriteenuste riigihangete korraldamist.

  (2) Riigihange (edaspidi hange) on käesoleva korra tähenduses asjade ostmine või teenuste tellimine, ehitustööde tellimine, ideekavandite saamine, kontsessioonilepingu sõlmimine hankija poolt.

  (3) Riigihanke õiguspärase korraldamise eest vastutab vallavalitsuse poolt hanke eest vastutavaks isikuks määratud isik ja olemasolul hankekomisjon.

  (4) Hangete maksumused, sh piirmäärad on käesolevas korras esitatud ilma käibemaksuta.

§ 2.   Hanke korraldamise üldpõhimõtted

  (1) Hankija tegutseb hanke korraldamisel läbipaistvalt, kontrollitavalt ja proportsionaalselt; kohtleb kõiki isikuid võrdselt ning tagab konkurentsi efektiivse ärakasutamise hankel; väldib konkurentsi kahjustavat huvide konflikti, kasutab rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt, sõlmib hankelepingu parima hinna ja kvaliteedi suhtega ning viib hanke läbi mõistliku aja jooksul.

  (2) Riigihankeid korraldab hankijana vallavalitsus. Igapäevase majandusetegevuse, sh. toiduainete ostmisega seotud ostumenetlusi võib korraldada hallatava asutuse juht kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 3.   Hangete planeerimine

  (1) Ühe kuu jooksul peale vallaeelarve vastuvõtmist volikogu poolt kinnitab vallavalitsus hankeplaani, milles kajastatakse kõik kavandatavad hanked, mille maksumus ületab 20 000 eurot.

  (2) Hankeplaanis näidatakse ära vähemalt hanke nimetus, hankelepingu eeldatav maksumus ja rahastusallikas, hanke eest vastutav isik, hankelepingu täitmise eest vastutav isik, kavandatav hankemenetluse liik ja läbiviimise periood ning hankelepingu sõlmimise eeldatav tähtaeg.

  (3) Hankeplaan avaldatakse Häädemeeste Vallavalitsuse veebilehel viivitamatult peale kinnitamist.

  (4) Hankeplaani võib kalendriaasta jooksul muuta, kui ilmnevad uued asjaolud või lisandub täiendavalt vajalikke hankeid.

§ 4.   Riigihanke eest vastutav isik ja hankekomisjon

  (1) Riigihanke korraldamise eest vastutav isik määratakse hankeplaani koostamisel, asendamise korral kinnitatakse vastutav isik hanke alustamisel vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Vallavalitsus võib moodustada hangete läbiviimiseks alalise või ajutise hankekomisjoni.

  (3) Riigihanke eest vastutav isik viib läbi hankemenetluse koostöös hankekomisjoniga, kaasates vajadusel spetsialiste, eksperte või lepingulisi isikuid.

§ 5.   Hangete korraldamise keskkond

  (1) Riigihanked eeldatava maksumusega üle lihthanke piirmäära korraldatakse e-riigihangete keskkonnas.

  (2) Riigihanke eest vastutav isik on üldjuhul ka e-keskkonnas vastutav isik.

  (3) Erijuhtudel võib lubada pakkumusi või lisadokumente esitada paberil, vastavalt riigihangete seaduses sätestatule.

  (4) Maksumusega alla riigihanke ja lihthanke piirmäärasid jääva hanke võib korraldada nii e-riigihangete keskkonnas kui kirjavahetuse teel. E-kirjadega või paberil edastatud pakkumuse esitamise ettepanekud ja saadud pakkumused säilitatakse vastavalt vallavalitsuse asjaajamise korrale.

§ 6.   Riigihanke korraldamine

  (1) Riigihankeid, mille hankelepingu eeldatav maksumus ületab lihthanke või riigihanke piirmäärasid, korraldab vallavalitsuse poolt määratud riigihanke eest vastutav isik koostöös hankekomisjoniga vastavalt riigihangete seaduses sätestatule.

  (2) Riigihangete läbiviimiseks moodustab vallavalitsus alalise hankekomisjoni, mis teeb vallavalitsusele ettepanekuid hankemenetluses otsuste tegemiseks.

  (3) Otsuse hankemenetluses teeb vallavalitsus hankekomisjoni ettepanekul korraldusega.

  (4) Häädemeeste valla veebilehel avaldatakse andmed teostatavate ja teostatud riigihangete kohta.

§ 7.   Hankelepingu sõlmimine ja muutmine

  (1) Hankelepingu sõlmib vallavalitsuse allkirjaõiguslik esindaja.

  (2) Hankeleping tuleb sõlmida kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui selle maksumus on vähemalt 4 000 eurot.

  (3) Hankelepingu täitmist korraldab lepingu allkirjastaja ja lepingus toodud vastutav isik.

  (4) Hankelepingu muutmine toimub riigihangete seaduses sätestatud tingimustel, muutmise võimalus tuleb ette näha hanke alusdokumentides ja hankelepingu tingimustes või projektis.

§ 8.   Alla lihthanke piirmäära jääva maksumusega hangete korraldamine

  (1) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel eeldatava maksumusega alla 30 000 euro ning ehitustööde tellimisel eeldatava maksumusega alla 60 000 euro on hanke korraldamise eeltingimuseks rahaliste vahendite olemasolu vallaeelarves ja alates piirmäärast 20 000 eurot hanke kajastatus hankeplaanis. Hanget korraldav isik järgib riigihangete seaduses sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.

  (2) Hanke puhul, mille hankelepingu täitmine või tasumine jääb järgnevasse aastasse, peab vastav kulu olema kajastatud valla eelarvestrateegias või peab volikogu andma loa hanke korraldamiseks.

  (3) Asjade ostmisel ja teenuse tellimisel, mille eeldatav käibemaksuta maksumus on üle 10 000 euro ja alla 30 000 euro ning ehitustöö tellimisel, mille eeldatav käibemaksuta maksumus on üle 10 000 euro ja alla 60 000 euro, korraldatakse hankemenetlus avaldamisega üldjuhul valla veebilehel. Vallavalitsus kinnitab hanke alusdokumendid ning hanke eest vastutav isik koostöös hankekomisjoniga esitab ettepanekud pakkumuse esitamiseks konkurentsi olemasolul vähemalt kolmele ettevõtjale.

  (4) Otsuse hankemenetluses teeb vallavalitsus hankekomisjoni ettepanekul korraldusega.

  (5) Lõikes 3 nimetatud piirmäärade korral võib vastutav isik eelarve piires teha hanget välja kuulutamata ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele ettevõtjale, kui esinevad asjaolud, mille korral on lubatud korraldada riigihange väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korras. Samuti võib esitada ettepaneku ühe pakkumuse saamiseks järgmistel juhtudel:
  1) Avarii- ja ajakriitiliste tööde teostamiseks teenuse (näitena teede hööveldamine) või ehitustööde tellimisel;
  2) kui ostetav asi või tellitav teenus on otseselt seotud füüsilisest või juriidilisest isikust asja müüja või teenuse osutaja isikuga; kunsti, kultuurilise teenindamise, kirjastamise, õppevahendite, sh õpikute ja töövihikute, kujundamise, õigusabi jt samalaadsete asjade ostmisel ja teenuste tellimisel;
  3) kui teenuse pakkumine nõuab pidevat kohapealset valmisolekut, kohalike olude tundmist ja suhtlemist kohalike elanikega
  4) kui müüja, teenuse pakkuja või ehitustööde teostaja pakub asja, teenust või tööd turuhinnast selgelt madalama hinnaga või ostetav teenus või asi on lahutamatult seotud tema kehtiva ostu-müügi või teenuslepinguga.
  5) Eelarvevahendite puudumisel punktis 1 nimetatu ja punktis 2 nimetatud õigusabi teenuse tellimise puhul võib vallavalitsus teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele ettevõttele oma otsustuspädevuse piires.

  (6) Asjade ostmisel ja teenuste ehitustööde tellimisel, mille eeldatav käibemaksuta maksumus jääb alla 10 000 euro teeb hanget korraldav isik ettepaneku pakkumuse esitamiseks vähemalt ühele ettevõtjale. Sealjuures tuleb eelnevalt välja selgitada asja, teenuse või ehitustöö mõistlik ja põhjendatud eeldatav maksumus, kasutades selleks avalikke andmeid või turu-uuringut.

  (7) Hanget korraldav isik koostab hanke objekti tehnilise kirjelduse (lähteülesande). Tehnilise kirjelduse koostamisest võib loobuda, kui pakkuja peab pakkumuse koostamiseks tutvuma objektiga kohapeal.

  (8) Hanget korraldav isik koostab pakkumuse esitamise ettepaneku, milles selgitab pakkumuste hindamise kriteeriume. Kui ettepanek esitatakse ühele isikule, ei pea kriteeriume määrama. Kõiki pakkujaid koheldakse võrdselt.

  (9) Vallavalitsus kinnitab hanke tehnilise kirjelduse ja pakkumuse esitamise ettepaneku, kui hanke eeldatav maksumus on üle 10 000 euro asjade ostmise ja teenuste ning ehitustööde tellimise korral.

  (10) Igapäevase majandustegevuse kulude osas, mis summeerituna aasta kohta jäävad alla 20 000 euro asjade ja teenuste ning alla 30 000 euro ehitustööde osas ning mille kohta ei ole sõlmitud raam- või hankelepinguid, ei tule võtta eelnevaid hinnapakkumisi, kuid vastutusala juht peab tagama rahaliste vahendite säästliku kasutamise ja põhjendama vajadusel kulude asjakohasust.

  (11) Alla riigihanke ja lihthanke piirmäära jäävate hangete kohta avaldatakse teated Häädemeeste valla veebilehel, kui nende hankelepingu eeldatav maksumus ületab 10 000 eurot asjade ostmisel ja teenuste ning ehitustööde tellimisel.

§ 9.   Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimise kord

  (1) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav käibemaksuta maksumus on üle 10 000 euro ja alla 300 000 euro ja eriteenuste puhul üle 10 000 euro ja alla 60 000 euro tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine.

  (2) Lõikes 1 nimetatud juhtudel tuleb ettepanek pakkumuse esitamiseks teha vähemalt kahele ettevõtjale, kui valdkonnas on rohkem kui üks vajalikku teenust pakkuv ettevõtja.

  (3) Lõikes 1 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui teenuse osutamisel puudub konkurents. Sellisel juhul peab saadud pakkumuses esitatud teenuste hind olema põhjendatud ja mõistlik.

  (4) Sotsiaal- ja eriteenuste hanke korral, mille hankelepingu eeldatav käibemaksuta maksumus jääb alla 10 000 euro võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks vähemalt ühele ettevõtjale, tagades rahaliste vahendite säästliku kasutamise ning teenuse maksumuse mõistlikkuse ja põhjendatuse.

  (5) Pakkumuse esitamise ettepaneku tegemise korral koostatakse reeglina teenuse tehniline kirjeldus ja selgitatakse pakkumuste hindamise kriteeriume, välja arvatud juhul, kui ettepanek tehakse ühele ettevõtjale.

§ 10.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  (1) Riigihanke korraldamise eest vastutav isik, hankekomisjoni liige, vallavalitsuse liige või muu riigihankega seotud isik peab enne riigihanke korraldamise alustamist kinnitama, et tal ei esine riigihanke korraldamisega seoses huvide konflikti.. Informeerimise kohustus on ainult neil isikutel, kel võib hanke korraldamises osalemisel esineda huvide konflikt. Teavitamise kohustus on kogu hanke jooksul koheselt, kui on selgunud huvide konflikti olemasolu.

  (2) Lõikes 1 nimetatud isik on kohustatud informeerima vallavalitsust asjaoludest, mis võivad tema osalemisel hanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning vajadusel taandatakse isik hanke korraldamisest või asendatakse teise isikuga.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud kinnituste esitamine ja vallavalitsuse informeerimine toimub vastavalt vallavalitsuse asjaajamise korrale.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määruse kehtima hakkamisega kaotab kehtivuse Tahkuranna Vallavolikogu 28.09.2017 määrus nr 10 „Tahkuranna valla hankekord“.

Andrus Soopalu
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json