Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.03.2018, 17

Põhja-Pärnumaa valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 13.03.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega sätestatakse Põhja-Pärnumaa valla kriisikomisjoni (edaspidi komisjon vastavas käändes) ülesanded ja töökord.

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimees on vallavanem. Komisjoni aseesimehe valib komisjon oma liikmete hulgast. Komisjoni aseesimees asendab esimeest tema äraolekul.

  (2) Komisjon on viie- kuni üheksaliikmeline.

  (3) Komisjoni koosseisu kinnitab vallavanem käskkirjaga.

  (4) Kui komisjoni liige (v.a vallavanem) ei saa komisjoni tööst osa võtta, asendab teda asendusliige. Häda- või kriisiolukorras võib asendusliikme määrata asendatav komisjoniliige ise. Asendusliikmest teavitatakse võimalikult kiiresti komisjon esimeest.

  (5) Komisjoni liikmed ja komisjoni asendusliikmed on kohustatud komisjoni juhile teatama enda kontaktandmed (telefoninumbrid tööl, kodus, mobiiltelefon, e-post, kodune aadress) ja viivitamatult teavitama andmete muutustest.

§ 3.   Komisjoni ülesanded

  Komisjoni põhiülesanded on:
  1) jälgida ja analüüsida kriisireguleerimise korraldust, sealhulgas hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise ning hädaolukorras kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 sätestatud ülesannete ja pädevuse toimimist vallas;
  2) vaadata läbi komisjoni tegevuspiirkonda puudutava hädaolukorra riskianalüüs ning teha sellest lähtuvalt vallavalitsusele ettepanekuid strateegiliste planeerimisdokumentide täpsustamiseks;
  3) analüüsida hädaolukordade tekkimise tõenäosust vallas;
  4) teha Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile, regionaalsele kriisikomisjonile ja pädevatele asutustele ettepanekuid hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise kohta vallas;
  5) abistada vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel, teabevahetuse korraldamisel ja täita muid eriolukorra juhi antud ülesandeid;
  6) abistada vajaduse korral hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamise koordineerimisel;
  7) teavitada avalikkust hädaolukorrast Vabariigi Valitsuse kehtestatud alustel ja korras;
  8) valla kriisireguleerimisõppuse korraldamine;
  9) kinnitada kooskõlastatult kriisireguleerimisõppuse korraldajaks kavandatud asutusega valla hädaolukorra lahendamise õppuse aja, õppuse korraldaja ja hädaolukorrad, mille lahendamise protseduure ja võimekusi kontrollitakse;
  10) pidada arvestust valla haldusterritooriumil olevate ja hädaolukorras kasutatavate ressursside kohta, välja arvatud riigiasutuste ressursid;
  11) tegeleda hädaolukorras abistamist vajavate inimeste väljaselgitamise ja nende abistamise koordineerimisega;
  12) koordineerida hädaolukorrajärgsete taastamistööde kulude ja valla territooriumil tekkinud kahjude arvestuse pidamist ning teha vallavalitsusele ettepanekuid täiendavate ressursside taotlemiseks;
  13) teha vallavalitsusele ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
  14) teha kriisireguleerimisalast koostööd pädevate riigiasutuste ja teiste omavalitsuste kriisikomisjonidega;
  15) valmistada ette ja koordineerida valla tegevust evakuatsiooni läbiviimisel;
  16) esitada regionaalsele kriisikomisjonile kord aastas kokkuvõtte valla kriisikomisjoni tegevusest ning järgmise aasta tööplaani;
  17) täita muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

§ 4.   Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus:
  1) saada komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes elutähtsa teenuse osutajatelt ja valla hallatavatelt asutustelt vajalikku informatsiooni ning komisjoni tööks vajalikke materjale;
  2) teha vallavalitsusele ettepanekuid hädaolukorra likvideerimiseks vajalike ressursside kasutamiseks;
  3) anda hinnanguid ja teha ettepanekuid valla õigusaktide eelnõude kohta, mis käsitlevad pääste- ja hädaolukorraks valmisoleku valdkonda;
  4) teha vallavalitsusele ettepanekuid riskianalüüsi tulemuste arvestamiseks valla arengukavas;
  5) luua töögruppe komisjoni eesmärkide täitmiseks;
  6) teha ministeeriumitele ja teistele riigiasutustele ettepanekuid hädaolukordadeks valmisoleku ja kriisireguleerimise tagamiseks;
  7) esitada autasustamiseks hädaolukorra likvideerimisel eriti silmapaistnud isikuid.

§ 5.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjon korraldab oma koosolekuid vastavalt komisjoni esimehe poolt kinnitatud plaanile. Vajaduse korral kutsub komisjoni esimees kokku plaanivälise koosoleku.

  (2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sh esimees.

  (3) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (4) Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.

  (5) Komisjoni otsustused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (6) Komisjoni otsused ja protokollid peavad vastama haldusdokumentidele kehtestatud põhinõuetele.

  (7) Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga valla õigusaktide vastuvõtmisel.

  (8) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab vallakantselei.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Halinga Vallavalitsuse 28.08.2012 määrus nr 9 „Halinga valla kriisikomisjoni põhimäärus“ (RT IV, 04.09.2012, 35);
  2) Vändra Alevivalitsuse 13.08.2012 määrus nr 1 „Kriisikomisjoni põhimäärus“ (RT IV, 16.10.2012, 4);
  3) Vändra Vallavalitsuse 07.02.2014 määrus nr 1 „Vändra Vallavalitsuse kriisikomisjoni põhimäärus“ (RT IV, 15.02.2014, 37).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jane Mets
Vallavanem

Riini Õige
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json