HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Pärnu linna hariduspreemiate määramise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.03.2021, 6

Pärnu linna hariduspreemiate määramise kord

Vastu võetud 08.03.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel

§ 1.   Pärnu linna hariduspreemiate määramise eesmärk

  Hariduspreemiate määramise eesmärgiks on tunnustada haridus- ja noorsootöötajaid, hariduse toetajaid ja edendajaid, haridusasutusi ja haridusjuhte, kes on viimasel kolmel aastal saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi, panustanud õppijate arengusse ja toetamisse ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna arengut.

§ 2.   Tunnustussüsteem ja hariduspreemiate kategooriad

  (1) Pärnu linna „Aasta õpetaja“ tunnustussüsteem on seotud üleriigilise tunnustussüsteemiga „Eestimaa õpib ja tänab“. Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kategooriates esitatud kandidaadid esitatakse üleriigilisele konkursile.

  (2) Hariduspreemiate kategooriad on:
  1) aasta lasteaiaõpetaja;
  2) aasta klassiõpetaja;
  3) aasta klassijuhataja;
  4) aasta põhikooli aineõpetaja;
  5) aasta gümnaasiumiõpetaja;
  6) aasta tugispetsialist;
  7) aasta huvialaõpetaja;
  8) aasta kutseõpetaja;
  9) aasta õppejõud;
  10) aasta õppeasutuse juht;
  11) aasta hariduse sõber;
  12) aasta haridustegu.

  (3) Pärnu linn tunnustab täiendavalt järgmistes kategooriates:
  1) aasta noorsootöötaja;
  2) hariduse elutööpreemia.

§ 3.   Kandidaatide esitamine

  (1) § 2 lõikes 2 nimetatud kategooriate kandidaadid esitatakse üleriigilisele konkursile „Eestimaa õpib ja tänab“ vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi HTM) juhendile, tähtaegadele ning statuutidele HTM-i veebilehel aadressil www.hm.ee/gala.

  (2) § 2 lõikes 3 nimetatud kategooriate kandidaadid esitatakse linnavalitsusele samal ajavahemikul, mis on välja kuulutatud üleriigiliseks konkursiks. Taotlused esitatakse vastavalt juhendile ja statuutidele elektroonsel vormil Pärnu linna veebilehel.

  (3) Kandidaate võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud ning isikute ühendused.

  (4) Taotleja võib igas kategoorias esitada ühe kandidaadi. Esitada ei saa isikuid, keda on viimase kolme aasta jooksul tunnustatud sama tegevuse eest ja samas kategoorias.

§ 4.   Komisjoni moodustamine, kandidaatide valimine, preemiate määramine

  (1) Esitatud taotlused vaatab läbi komisjon, mille koosseisu kinnitab linnavalitsus.

  (2) Komisjon valib kandidaadid:
  1) üleriigilisele konkursile ja esitab need maakondlikule komisjonile, kes valib linna ja maakonna kandidaatide seast üleriigilisele konkursile igas § 2 lõikes 2 nimetatud kategoorias ühe esindaja;
  2) § 2 lõikes 3 nimetatud täiendavates kategooriates.

  (3) Linnavalitsuse komisjon esitab § 2 lõigetes 2 ja 3 valitud kandidaadid linnavalitsusele kinnitamiseks ja preemiate määramiseks.

  (4) Linnavalitsus võib komisjoni ettepanekul muuta preemiate arvu ja/või mõne preemia jätta määramata.

§ 5.   Avalikustamine ja tunnustamine

  (1) Hariduspreemiate laureaatide info avalikustatakse Pärnu linna veebilehel.

  (2) Linnavalitsus annab hariduspreemiad laureaatidele üle tunnustusüritusel „Sulle, Õpetaja!“.

§ 6.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavalitsuse 21.08.2018 määrus nr 13 „Pärnu linna haridus- ja noorsoopreemia määramise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Romek Kosenkranius
linnapea

Tiina Roht
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json