Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Põlva Valla Hooldekodu põhimäärus

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.04.2015, 2

Põlva Valla Hooldekodu põhimäärus

Vastu võetud 08.04.2015 nr 10
jõustumine 01.05.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nimi

  Asutuse nimi on Põlva Valla Hooldekodu (edaspidi hooldekodu).

§ 2.   Haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Hooldekodu on Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis tegutseb Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna (edaspidi sotsiaalosakond) haldusalas.

  (2) Hooldekodu on eakatele ja puuetega isikutele ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud ööpäevaringselt tegutsev hoolekandeasutus.

  (3) Hooldekodu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Põlva valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Asukoht ja teeninduspiirkond

  (1) Hooldekodu asub Põlvas. Hooldekodu aadress on Uus tn 2, Põlva.

  (2) Hooldekodu teeninduspiirkond on Põlva valla haldusterritoorium.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) Hooldekodu asjaajamise ja suhtlemise keel on eesti keel.

  (2) Hooldekodu korraldab oma asjaajamist õigusaktidega kehtestatud nõuete ja asjaajamiskorra kohaselt.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Hooldekodu võib kasutada oma nimetusega pitsatit ja sümboolikat.

  (2) Hooldekodu sümboolika ja selle kasutamise korra kinnitab hooldekodu juhataja käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

2. peatükk Tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 6.   Hooldekodu tegevuse eesmärk

  Hooldekodu tegevuse eesmärk on tagada hooldekodus viibivatele isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine ja rehabilitatsioon ning igapäevaeluga toimetulek.

§ 7.   Hooldekodu ülesanded

  (1) Vastavalt eesmärgile hooldekodu:
  1) tagab hooldusteenuse ööpäevaringse kättesaadavuse;
  2) tagab hooldekodus viibivatele isikutele turvalised elamis- ja hooldamistingimused;
  3) tagab hooldekodus viibivate isikute tervise kontrolli ning vajadusel kindlustab esmatasandi arstiabi ja raviasutusse paigutamise;
  4) rakendab nõuetekohaseid põetusmeetodeid;
  5) tagab nõustamisteenuse kättesaadavuse;
  6) korraldab abivahendite soetamist ja vajadusel rentimist;
  7) soodustab psühhosotsiaalset kohanemist ja igapäevast iseseisvat toimetulekut harjumuspärases keskkonnas;
  8) loob võimalused suhtlemiseks ning vaba aja sisustamiseks;
  9) korraldab hooldekodus viibivate isikute sotsiaalvõrgustikku kuuluvate isikute informeerimist ja nõustamist;
  10) korraldab lähedase või eestkostja puudumisel hooldekodus viibiva isiku matused;
  11) teeb koostööd erinevate ravi- ja hoolekandeasutustega, sotsiaalvaldkonna füüsiliste ja eraõiguslike juriidiliste isikute ning vabatahtlike organisatsioonidega.

  (2) Lähtudes vajadusest võib hooldekodu osutada eneseväärikust säilitava elustandardi ja sotsiaalse turvalisuse tagamiseks ning toimetulekuvõime säilitamiseks muid toimetulekuks vajalikke tasulisi ja tasuta sotsiaalteenuseid.

  (3) Hooldekodu osutab teenuseid eelkõige isikutele, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Põlva vald. Teiste omavalitsuste elanikke võetakse hooldekodusse vabade kohtade olemasolul.

3. peatükk Juhtimine ja personal 

§ 8.   Juhataja

  (1) Hooldekodu tööd juhib ja korraldab juhataja. Juhataja kannab vastutust hooldekodu üldseisundi, vara säilimise ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest. Juhataja kindlustab hooldekodu tulemusliku ja häireteta töö.

  (2) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu, täidab tema suhtes muid tööandja õigusi ning kohustusi vallavanem või tema poolt selleks volitatud isik.

  (3) Juhataja täidab Põlva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest, töölepingust ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
  1) juhib hooldekodu igapäevast tegevust;
  2) esindab hooldekodu ja tegutseb hooldekodu nimel, teeb hooldekodu eelarve piires tehinguid, mis on vajalikud vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks;
  3) sõlmib, muudab ja lõpetab hooldekodus viibivate isikutega või nende seaduslike esindajatega hooldusepingud;
  4) vastutab eelarvest kinnipidamise ning aruandluse õigeaegse esitamise eest;
  5) käsutab kooskõlas vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktidega hooldekodu valitsemisel olevat Põlva vallale kuuluvat vara;
  6) korraldab hooldekodu asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  7) kinnitab hooldekodu töökorralduse ja asjaajamise reeglid ning teised asutuse sisemist tegevust reguleerivad dokumendid;
  8) annab asutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  9) sõlmib, muudab ja lõpetab hooldekodu töötajatega töölepingud ning täidab muid tööandja õigusi ning kohustusi;
  10) korraldab hooldekodu arengukava koostamist vallavolikogu kehtestatud korras;
  11) koostab ja esitab vallavalitsusele hooldekodu eelarve projekti vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
  12) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks hooldekodu struktuuri ning töötajate koosseisu;
  13) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks hooldekodu tasuliste teenuste hinnakirja.

  (4) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 9.   Personal

  (1) Hooldekodu struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus juhataja ettepanekul.

  (2) Hooldekodus töötamine toimub töölepingu alusel ja kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

4. peatükk Vara, finantseerimine, järelevalve ja aruandlus  

§ 10.   Vara ja finantseerimine

  (1) Hooldekodu vara moodustavad talle sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud rahalised vahendid, maa, ehitised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Hooldekodu valduses olev vara on Põlva valla omand.

  (3) Hooldekodu kasutab ja valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt vallavolikogu kehtestatud korrale ning tagab selle sihipärase kasutamise, säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

  (4) Hooldekodul on oma eelarve Põlva valla eelarve osana.

  (5) Hooldekodu kasutab vallavalitsuse pangakontosid, mis kuuluvad kontsernikonto koosseisu.

  (6) Hooldekodu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 11.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Hooldekodu ja hooldekodu juhataja tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet (sealhulgas teenistuslikku järelevalvet) vallavalitsus.

  (2) Hooldekodu esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

5. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 12.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Hooldekodu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

  (2) Hooldekodu tegevuse lõpetamisel järele jäänud vara ja vahendeid haldab vallavalitsus.

6. peatükk Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 13.   Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Hooldekodu põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

  (2) Põhimääruse ja selle muutmise eelnõu töötab välja sotsiaalosakond või hooldekodu juhataja. Eelnõu kooskõlastatakse vallavolikogu sotsiaalkomisjoniga.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 14.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Põlva Vallavolikogu 28. juuni 2007. a määrus nr 59 " Põlva Valla Hooldekodu põhimääruse kinnitamine " ja 29. märtsi 2007. a määrus nr 54 "Hooldekodusse suunamise tingimused ja kord" tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 1. mail.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json