Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Puu raieloa andmise kord Ruhnu valla kinnistutel

Väljaandja:Ruhnu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.04.2015, 12

Puu raieloa andmise kord Ruhnu valla kinnistutel

Vastu võetud 13.04.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse Ruhnu Valla Põhimääruse § 31 lg-te 2 ja 3, Kohaliku Omavalitsuse Korralduse Seaduse § 30. lg-te. 2 ja 3 ning § 22 lg. 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Puu raieloa andmise tingimuste ja korra põhimõtted

  (1) Puu raieloa andmise tingimused ja kord (edaspidi - Kord) reguleerib loa taotlemist puu raieks Ruhnu valla munitsipaalmaal, loa väljaandmist ning loa andmisel võimalike täiendavate kõrvaltingimuste seadmist.

  (2) Puu raie toimub käesoleva Korra kohaselt Ruhnu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt kooskõlastatud avalduse puude raieks (edaspidi - raieluba) alusel (lisa 1).

  (3) Kord ei reguleeri kasvava metsa (Metsaseaduse tähenduses) ja viljapuude raiet.

  (4) Raieluba ei ole vaja taotleda alla 8 cm rinnasdiameetriga puude ja põõsaste raiumiseks.

  (5) Raieloa väljastamisel lähtutakse kehtivast detailplaneeringust.

  (6) Ehitusprojekti kohaselt mahavõtmisele määratud puude raiumiseks loetakse luba antuks koos ehitusloaga ning §-s 4 nimetatud taotlust selleks esitama ei pea.

  (7) Puu raiumine, raiese äravedu ja raiekoha koristamine toimub isiku kulul, kellele on väljastatud raieluba, kui ei ole määratud teisiti.

  (8) Vallavalitsus võib loa väljastamisel seada täiendavaid kõrvaltingimusi raiutud puu käitlemise, asendusistutuse või raie keelamise osas (nt tuleohtlikul või lindude pesitsemise ajal). Tingimuste rakendamise vajaduse otsustab raieloa väljastaja.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) puu - kõrghaljastuse element, mille rinnasdiameeter on üle 8 cm;
  2) rinnasdiameeter - puu tüve läbimõõt, mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast;
  3) Puu raiumine:
  4) raieluba - luba, mis annab õiguse puu raieks ning määrab raietööde tingimused;
  5) asendusistutus - maha raiutava puu asemele istutatav puu või puud;
  6) raierahu periood – ajavahemik lindude pesitsemise ajal, millal puude raiumist võib mitte lubada;
  7) püsihaljastus – asendusistutuse korras istutatav puu/puud, põõsas/põõsad.

2. peatükk Raieloa taotlemine 

§ 3.   Raieloa taotleja

  Raieluba võivad taotleda järgmised isikud:
  1) puu kasvukoha kinnistu(te) omanik või omaniku esindaja lihtkirjaliku volituse alusel;
  2) riigimaa valitseja;
  3) Ruhnu valla omandis oleval maal kasvava puu puhul lepingu alusel või muul seaduslikul alusel nimetatud maa(del) heakorratöid tegev ettevõtja või volitatud esindaja.

§ 4.   Raieloa taotlus

  (1) Puu raiumiseks esitatakse avaldus, mis peab sisaldama:
  1) puu asukoha kirjeldust (aadress, kinnistu nr) koos asendiplaaniga;
  2) põhjendust puu raiumiseks (kuivanud või haige puu, rajatisele või hoonele ohtlik puu, liiklust takistav jne);
  3) avalduse esitaja andmeid (nimi, isiku- või registrikood, aadress, kontakttelefoni number, e-posti aadress jms);
  4) informatsioon selle kohta, kas avalduse esitaja on paragrahvis 3 nimetatud isik.
  5) kinnitus selle kohta, et puu raiumisel jälgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse puu raiumise järel avalikus kohas heakord.

  (2) Avaldusele tuleb lisada koopia:
  1) volitusest, kui tegutsetakse volituse alusel;
  2) kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekust, kui raiutav puu asub kaitstaval loodusobjektil;
  3) Muinsuskaitseameti loast, kui raiutav puu asub kinnismälestisel või muinsuskaitsealal või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;
  4) Keskkonnaameti nõusolekust, kui raiutav puu asub veekaitsevööndis, välja arvatud juhul, kui raiet soovitakse teha maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde tegemiseks.

3. peatükk Loa andmine või selle andmisest keeldumine 

§ 5.   Raieloa taotluse läbivaatamine

  Raieloa andmise menetluse käigus Ruhnu vallavanem (edaspidi vallavanem) või vallasekretär:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning puu raiumise otstarbekust;
  2) nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente (nt. dendroloogi hinnangut, haljastusprojekti vms) ja selgitusi ning annab dokumentide ja selgituste esitamiseks tähtaja;
  3) võib otsuse tegemiseks kaasata eksperte;
  4) otsustab puu raiumiseks loa andmise või sellest keeldumise;
  5) märgistab vajadusel raiumisele kuuluva puu looduses;
  6) määrab vajadusel puu(de) asendusistutuse.

§ 6.   Raieloa andmine

  (1) Raieloa andmise või sellest keeldumise otsustab loa andja hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul arvestades nõuetekohase avalduse esitamisest.

  (2) Raieluba luba kehtib maksimaalselt 1 (üks) aasta.

§ 7.   Raieloa andmisest keeldumine

  (1) Vallavanem või vallasekretär võib keelduda raieloa andmisest kui:
  1) raieloa avalduses esitatud andmed on puudulikud või on esitatud valeandmeid;
  2) avalduse esitaja ei ole antud tähtajaks esitanud täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  3) puu raiumise põhjendused osutuvad ebapiisavateks või muul moel väärateks;
  4) raiumine kahjustaks väärtuslikke loodus- või kultuurmaastike, rohevõrgustikku, rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avaliku huviga;
  5) puu on terve ja elujõuline ning ei varja valgust, ei ohusta hoonet, rajatist või avalikus kohas liiklejaid;
  6) see on vajalik teiste isikute õiguste või huvide kaitseks või see tuleneb seadustest;
  7) kinnistu või muu ala osas, kus puu kasvab, toimub planeerimismenetlus kuni planeeringu kehtestamiseni;
  8) kinnistule või muu ala osale, kus puu kasvab, on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks kuni ehitusloa väljastamiseni;
  9) ehitusloa väljastamise aluseks olnud ehitusprojekt ei näe ette vastava puu raiet.

  (2) Raieloa väljastamisest keeldumist põhjendatakse ning sellest teavitatakse raieluba taotlenud isikut kirjalikult.

§ 8.   Raieloa peatamine või kehtetuks tunnistamine

  (1) Vallavanemal või vallasekretäril on õigus peatada loa kehtivus või see kehtetuks tunnistada juhul, kui:
  1) ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) ilmneb, et raiutakse loale mitte kantud puid;
  3) ilmneb, et rikutakse raierahu perioodi.

  (2) Loa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Loa peatamise puhul teavitatakse loa taotlejat loa peatamise kestvusest.

§ 9.   Asendusistutus

  (1) Vallavanemal või vallasekretäril on õigus raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutavate puude asendusistutust arvestades määruse § 9 lõikes 4 punktis 6 nimetatud tingimusi. Asendusistutuse korral vormistatakse raieloa lisana asendusistutuse garantiikiri (lisa 2).

  (2) Vallavanemal või vallasekretäril on õigus määrata asendusistutuse korras istutatava püsihaljastuse aeg ja koht. Võimalusel tehakse asendusistutus endises asukohas või selle läheduses, arvestades asjaõigusseaduses sätestatud naabrusõigusi.

  (3) Vallavanemal või vallasekretäril on detailplaneeringu ja ehitusloa menetluses nõuda iga raiutava puu kohta asendusistutust arvestades korra § 9 lõikes 4 nimetatud tingimusi.

  (4) Vallavanemal või vallasekretäril on õigus määrata tingimused asendusistutuse korral istutatava püsihaljastuse osas (nt istikute arv, liik, vanus, kõrgus, võra läbimõõt jne).

  (5) Asendusistutuse kohustuse saaja tagab raieloas nõutud kõigile asendatud puudele vajalikud kasvutingimused.

  (6) Kui asendatud puu hävib 2 aasta jooksul istutuse fikseerimisest vastava ametniku poolt, on õigus nõuda samaväärsete asenduspuude istutamist.

  (7) Kõik asendusistutusega seonduvad kulutused kannab isik, kellele väljastatakse raieluba või ehitusluba, kui ei ole määratud teisiti.

4. peatükk Järelevalve 

§ 10.   Vastutus

  (1) Käesoleva korra rikkumise eest kohaldatakse looduskaitseseaduses sätestatud vastutust.

  (2) Järelevalvet käesoleva korra ja selle alusel väljastatud lubade üle teostab Ruhnu Vallavalitsus.

5. peatükk Rakendussätted  

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Erandkorras võib puid langetada loata, kui loa taotlemise ajal tekiks pöördumatu oht inimeste elule, tervisele või varale. Käesolevas punktis nimetatud asjaoludel teostatud puu raiumisest tuleb esimesel võimalusel, kuid hiljemalt teole järgneval kolmandal tööpäeval, teatada kirjalikult Ruhnu Vallavalitsusele.

  (2) Määrus avaldatakse valla veebilehel.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Jaan Urvet
Vallavanem

Tiina Allik
vallasekretär

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json