HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Paide linna lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Paide Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.04.2019, 1

Paide linna lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 08.04.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Paide linna lasteaeda (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord.

  (2) Laste lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise tingimused on reguleeritud koolieelse lasteasutuse seadusega.

§ 2.   Lasteaeda koha taotlemine

  (1) Lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) esitab lasteaeda koha taotlemiseks vormikohase avalduse (avalduse vorm määruse lisa) Paide Linnavalitsusele.

  (2) Avalduste esitamise ajalises järjekorras koostatakse lasteaiakoha taotlejatest nimekiri.

  (3) Uueks õppeaastaks komplekteeritakse rühmad saabunud avalduste alusel. Koha saamisest teavitab lasteaia direktor lapsevanemat kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 30. aprilliks. Lapsevanemal on kohustus peale teate saamist seitsme päeva jooksul anda tagasisidet, kas ta võtab koha vastu või loobub.

  (4) Kui lapsevanem ei ole oma otsusest teada andnud, on Paide Linnavalitsusel õigus laps kohataotlejate järjekorrast kustutada.

§ 3.   Lapse lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Vaba koha tekkimisel võetakse laps järjekorra alusel lasteaeda kogu õppeaasta kestel.

  (2) Direktor annab lapse vastuvõtmise kohta käskkirja ja teavitab vastuvõtmisest lapsevanemat.

  (3) Paide Linnavalitsuse lastekaitse spetsialisti juhtumipõhise menetluse raames on juhtumiplaani alusel võimalik lapsi vastu võtta lasteaeda erandkorras väljaspool järjekorda.

§ 4.   Lasteaiast väljaarvamine

  Lasteaia direktori käskkirjaga arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja kui:
  1) lapsevanem on esitanud avalduse lapse lahkumise kohta lasteaiast vähemalt kaks nädalat enne eeldatavat lapse lasteaiast väljaarvamise aega;
  2) laps asub täitma koolikohustust.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine ja rakendamine

  (1) Roosna-Alliku Vallavalitsuse 12.01.2011 määrus nr 1 „Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Paide Vallavalitsuse 23.09.2013 määrus nr 3 „Paide valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Paide Linnavalitsuse 02.12.2013 määrus nr 13 „ Paide linna lasteaedadesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Lõigetes 1-3 nimetatud määruste alusel vastuvõetud haldusaktid kehtivad kuni kehtetuks tunnistamiseni või kehtivuse lõppemiseni.

  (5) Eelmise korra alusel esitatud avaldused menetletakse uue korra järgi ja vastuolude korral rakendatakse taotlejale soodsamaid tingimusi.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Värk
Linnapea

Nellika Valder
Linnasekretär

Lisa Avaldus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json