Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Üle 3,5 tonniste mootorsõidukite liiklemise kord Paide linnas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Paide Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:RT IV, 16.04.2019, 2

Üle 3,5 tonniste mootorsõidukite liiklemise kord Paide linnas

Vastu võetud 08.04.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõige 1 punkti 2, liiklusseaduse § 72 ning § 12 lõike 1 ja Paide Linnavolikogu 18. jaanuari 2018 määruse nr 3 „Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine Paide linnas“ § 71 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Üle 3,5 tonniste mootorsõidukite liiklemise kord Paide linnas (edaspidi kord) reguleerib üle 3,5-tonnise registrimassiga mootorsõidukite liiklemist Paide linna haldusterritooriumil.

  (2) Termineid tuleb korras mõista alljärgnevalt:
  1) üle 3,5-tonnise registrimassiga mootorsõiduk – üle 3,5-tonnise registrimassiga C- kategooria auto, traktor, liikurmasin või autorong, mille veduk on üks eelpool nimetatud mootorsõidukitest;
  2) eritalituse sõiduk – kiireloomulisi ameti- või tööülesandeid täitev alarmsõiduk ning teehoiu ja teel möödapääsmatuid tööülesandeid täitev hooldussõiduk;
  3) spetsiaalsõiduk – sõiduk, mis on komplekteeritud spetsiaalseadmetega tööülesannete täitmiseks.

§ 2.   Liikluspiirangud

  (1) Paide linnas on liiklusmärgi nr 313a mõjupiirkonda jäävatel tänavatel üle 3,5-tonnise registrimassiga mootorsõidukite liiklus ilma vastava kirjaliku loata keelatud.

  (2) Sõiduluba ei ole vajalik mootorsõidukite liiklemiseks liiklusmärgi nr 313 mõjupiirkonnast välja jäävatel tänavatel.

  (3) Liikluspiirangud ei kehti eritalituse sõidukitele ja autobussidele.

  (4) Liikluspiirangu piirkonnad tähistatakse liiklusseaduse kohaselt.

§ 3.   Loa väljastamine

  (1) Sõiduluba väljastatakse üle 3,5-tonnise registrimassiga mootorsõidukile sõiduks liikluskeelu piirkonda, kui vedu ei ole võimalik teostada väiksema veokiga.

  (2) Luba väljastatakse:
  1) Paide linna haldusterritooriumil asuvate asutuste, ettevõtete ja ettevõtjate varustamiseks;
  2) Paide linna elanike teenindamiseks ja varustamiseks;
  3) spetsiaalsõidukile tööülesande täitmiseks;
  4) asutuse, ettevõtte, ehitus- või remondiobjekti teenindamiseks;
  5) liiklusseaduse kohaselt tähistatud või suletud territooriumiga parkimiskohta sõitmiseks.

  (3) Luba väljastatakse veoki omanikule või tema volitatud isikule (veoki kasutajale) või mootorsõiduki tehnilises passis märgitud kasutajale kirjaliku taotluse alusel.

  (4) Luba peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) isiku nimi, kellele on luba väljastatud;
  2) veoki registreerimismärk;
  3) veoki ja haagise mark ja registrimass;
  4) sõidu marsruut ja sihtpunkt;
  5) loa väljastaja;
  6) loa number;
  7) loa väljastamise kuupäev;
  8) loa väljastanud ametiisiku nimi, ametikoht ja allkiri;
  9) loa kehtivusaeg.

  (5) Sõidulubasid väljastab taotluse alusel Paide Linnavalitsuse linnamajandusosakonna (edaspidi linnamajandusosakond) vastav ametnik. Sõiduluba väljastatakse tasuta.

  (6) Sõiduluba ei väljastata:
  1) keelupiirkonnas tänavate ääres parkimiseks;
  2) kui ei ole tagatud kauba mittepudenemine või tänavate risustamise vältimine;
  3) kui sõiduloa taotleja on rikkunud korda, rikkumine on fikseeritud ja linnamajandusosakonna poolt on teavitatud käesoleva korra § 3 punktis 3 nimetatud isikut.

  (7) Korraga lahendamata küsimused lahendab linnamajandusosakond.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrusega kehtestatakse sõiduloa taotluse vorm (lisa 1) ja sõiduloa vorm (lisa 2).

  (2) Enne käesoleva korra jõustumist välja antud sõiduload kehtivad neis märgitud tähtaja lõpuni.

  (3) Paide Linnavalitsuse 16. juuni 2014 määrus nr 6 „Üle 3,5 tonniste mootorsõidukite liiklemise kord Paide linnas“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Värk
Linnapea

Nellika Valder
Linnasekretär

Lisa 1 Taotlus

Lisa 2 Luba

/otsingu_soovitused.json