Teksti suurus:

Võru Vallavolikogu 13.06.2018 määruse nr 40 „Elamu rekonstrueerimise toetuse maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 16.04.2019, 3

Võru Vallavolikogu 13.06.2018 määruse nr 40 „Elamu rekonstrueerimise toetuse maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 10.04.2019 nr 66

Käesolev määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64, § 68 lg 2 ja halduskohtumenetluse seadustiku § 46 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

 (1) Muuta Võru Vallavolikogu 13.06.2018 määruse nr 40 „Elamu rekonstrueerimise toetuse maksmise kord“ § 7 lõiget 1 ja sõnastada see alljärgnevalt:
„Taotlusi menetleb vallavolikogu poolt määratud komisjon ja taotluste rahastamise/mitterahastamise kinnitab vallavalitsus.“

 (2) Muuta Võru Vallavolikogu 13.06.2018 määruse nr 40 „Elamu rekonstrueerimise toetuse maksmise kord“ § 7 lõike 2 esimest lauset ja sõnastada see alljärgnevalt:
„Komisjon hindab taotlusi ning lähtudes vahendite olemasolust valla eelarves teeb vallavalitsusele ettepaneku nende rahastamise osas.“

 (3) Muuta Võru Vallavolikogu 13.06.2018 määruse nr 40 „Elamu rekonstrueerimise toetuse maksmise kord“ § 7 lõiget 3 ja sõnastada see alljärgnevalt:
„Kõik nõuetele vastavad taotlused esitab komisjon koos omapoolse ettepanekuga vallavalitsusele kinnitamiseks.“

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aare Hollo
volikogu esimees