Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tori valla heakorrakonkursi „Kaunis Kodu“ läbiviimise kord

Väljaandja:Tori Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.04.2019, 5

Tori valla heakorrakonkursi „Kaunis Kodu“ läbiviimise kord

Vastu võetud 10.04.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Eesmärk

  Heakorrakonkursi “Kaunis Kodu” (edaspidi konkurss) eesmärk on innustada omanikke heakorrastama ja haljastama oma kinnistuid, aidates seeläbi kaasa elukeskkonna puhtamaks ning kaunimaks muutmisele. Konkurss on suunatud kodudele, suvekodudele, korterelamutele kui ka äri- ja tootmisobjektidele.

§ 2.   Hindamiskomisjon

  (1) Hindamiseks moodustab vallavalitsus hindamiskomisjoni (edaspidi komisjon), kes külastab kõiki konkursile nõuetekohaselt esitatud kinnistuid ja hindab neid visuaalse vaatluse teel.

  (2) Hindamiskomisjon on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole hindamiskomisjoni koosseisu liikmetest.

  (3) Hindamiskomisjoni otsused, sh autasustamise ja auhinnafondi jagamise kohta, võetakse vastu poolthäälte enamusega ning protokollitakse.

§ 3.   Kategooriad

  Konkurss toimub järgmistes kategooriates:
  1) pereelamud tiheasustuses;
  2) talumajapidamised või pereelamud hajaasustuses;
  3) korterelamud (2 ja enam korterit);
  4) sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid.

§ 4.   Hindamise alused

  Hindamise aluseks on:
  1) kinnistu kujundus, hoone(te) ja väikevormide sobivus ümbritsevasse keskkonda, üldine heakord, stiilsus;
  2) koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamine, haljastus (muru, lilled, hekid, kõrghaljastus) ja selle hooldus;
  3) dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad);
  4) nimetamata komponendid, mis ilmestavad territooriumi üldiselt. Arvesse võetakse originaalsust, uuenduslikkust ja leidlikust (nt: lipumast, piirded ja väravad, väikehooned, lehtlad ja aiamööbel, kõnniteed ja parklad, viidad, sildid, logo ja reklaam, veesilmad, välivalgustus, laste arengut ja ühistegevust soodustavad tegutsemisvõimalused, prügikonteinerid ja nende hoiustamine jms).

§ 5.   Konkursil kandideerimine

  (1) Kandidaate konkursile võivad esitada kõik isikud. Üks kinnistu võib sobivuse korral kandideerida erinevates kategooriates.

  (2) Kandideerimiseks või kandidaadi esitamiseks tuleb Tori Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) esitada iga aasta 1. juuniks kirjalikus vabas vormis osalemistaotlus. Kandidaadi kohta peavad olema taotluses esitatud vähemalt järgmised andmed:
  1) kinnistu aadress ja katastritunnus;
  2) esitaja nimi ja kontaktandmed;
  3) kinnistu omaniku nimi ja kontaktandmed, kui esitaja ei ole kinnistu omanik;
  4) konkursi kategooria(d) ja ettepaneku lühipõhjendus;
  5) kinnistu omaniku nõusolek konkursil osalemiseks, kui esitaja ei ole kinnistu omanik.

§ 6.   Konkursi läbiviimine

  (1) Konkurss viiakse läbi üks kord aastas vallavalitsuse korraldamisel.

  (2) Konkurss kuulutatakse välja vallavalitsuse korraldusega, millega kinnitatakse konkursi vastava aasta auhinnafond.

  (3) Konkursi algusest teavitatakse Tori valla ajalehes (edaspidi valla ajaleht), Tori valla kodulehel (edaspidi koduleht) ja Tori valla sotsiaalmeediakanalites (edaspidi sotsiaalmeediakanalid).

  (4) Komisjonil on õigus jätta hindamata konkursile esitatud objekt juhul, kui:
  1) selle üldheakorras esineb olulisi puudusi;
  2) sellel paikneb ebaseaduslikke hooneid või rajatisi;
  3) see on saanud eelmisel konkursil auhinnalise koha.

  (5) Komisjon vormistab ülevaatuse tulemused ning autasustamise ettepanekud protokollina ja esitab kinnitamiseks vallavalitsusele hiljemalt 1. oktoobriks.

  (6) Konkursi tulemused kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

  (7) Konkursi tulemused avalikustatakse valla ajalehes, kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites.

  (8) Konkursi võitjad esitatakse maakondlikule ja/või üleriigilisele konkursile kinnistu omaniku nõusolekul.

§ 7.   Autasustamine

  (1) Konkursil väljavalitud kinnistuid autasustatakse tänukirja ning rahalise preemiaga vallavalitsuse poolt määratud ajal ja kohas. Iga kategooria võitjale väljastatakse lisaks hoonele kinnitatav konkursi toimumise aastaga tähistatud majamärk.

  (2) Rahalise preemia suurused määrab vallavalitsus, arvestades eelarveliste vahendite olemasolu.

  (3) Maksud auhinnafondilt tasub konkursi korraldaja.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lauri Luur
Vallavanem

Siiri Jõerand
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json