ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Elamu rekonstrueerimise toetuse maksmise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.04.2019, 7

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Elamu rekonstrueerimise toetuse maksmise kord

Vastu võetud 13.06.2018 nr 40
RT IV, 22.06.2018, 18
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.04.2019RT IV, 16.04.2019, 319.04.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldpõhimõte

  Käesolev kord lähtub Võru valla arengueesmärkidest.

§ 2.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Nõuded eraisikust taotlejale:
  1) Toetust võib taotleda valla territooriumil asuva elamu omanik (v.a juriidiline isik), kes on rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Võru valla elanik;
  2) Toetust võib taotleda olemasolevale elamule, mis peab olema kantud ehitisregistrisse.

  (2) Nõuded juriidilisest isikust taotlejale:
  1) Toetust võib taotleda mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud Võru vallas paikneva kortermaja haldamiseks loodud ja sellega aktiivselt tegelev korteriühistu;
  2) Taotlejal ei tohi olla maksuvõlga riiklike maksude osas, välja arvatud juhul, kui maksuvõlg on ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksed olema tasutud ajakava kohaselt.

§ 3.   Toetatavad tegevused ja piirangud

  (1) Toetatavad on järgmised tegevused:
  1) elamu ja kortermaja katusekatte vahetus;
  2) elamu ja kortermaja küttesüsteemide rekonstrueerimine;
  3) elamu ja kortermaja elektrisüsteemide rekonstrueerimine.

  (2) Toetatavatele tegevustele on seatud järgmised piirangud:
  1) Taotleja võib toetust taotleda mitmel korral, kuid kõik käesoleva määruse alusel saadud toetused kokku ei tohi ületada määruse §-s 5 sätestatud määra;
  2) Kortermaja rekonstrueerimiseks saab toetust taotleda vaid selle haldamiseks loodud korteriühistu, mis vastab § 2 lõike 2 nõuetele.
  3) Taotleja poolt planeeritav ehitustegevus peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele nõuetele.

§ 4.   Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblikud on § 3 lõikes 1 loetletud tegevuste elluviimisega otseselt seotud kulutused.

  (2) Abikõlblikud on kulutused, mis on teostatud peale taotlusele positiivse otsuse saamist.

  (3) Kulud peavad olema dokumentaalselt tõendatud.

§ 5.   Toetuse määr

  (1) Elamu rekonstrueerimiseks saab toetust taotleda kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 500 eurot.

  (2) Kortermaja rekonstrueerimiseks saab toetust taotleda kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot.

§ 6.   Taotluse esitamine

  (1) Peale valla eelarves vastavate vahendite eraldamist määrab vallavalitsus taotluste esitamiseks tähtaja ning avaldab sellekohase teate vähemalt üks kuu enne valla kodulehel ja valla ajalehes.

  (2) Taotleja esitab vormikohase taotluse (Lisa 1) koos nõutud lisadokumentidega paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele lõikes 1 sätestatud korras määratud tähtajaks.

§ 7.   Taotluse menetlemine ja hindamine

  (1) Taotlusi menetleb vallavolikogu poolt määratud komisjon ja taotluste rahastamise/mitterahastamise kinnitab vallavalitsus.
[RT IV, 16.04.2019, 3 - jõust. 19.04.2019]

  (2) Komisjon hindab taotlusi ning lähtudes vahendite olemasolust valla eelarves teeb vallavalitsusele ettepaneku nende rahastamise osas. Hindamisel võetakse aluseks järgmised eelistused (reastatud tähtsuse järjekorras):
[RT IV, 16.04.2019, 3 - jõust. 19.04.2019]
  1) eraisikust taotlejate puhul eelistatakse vallas pikemalt elanud isikuid;
  2) korteriühistute puhul eelistatakse neid, mille liikmed täidavad paremini oma kohustusi korteriühistu ees;
  3) eelistatakse hädavajalikumaid tegevusi (näiteks avariiolukordade likvideerimine);
  4) eelistatakse suurema kasusaajate arvuga taotlusi. Kasusaajateks loetakse alaliselt taotluse objektiks olevas eluruumis elavaid isikuid;
  5) eelistatakse taotlusi, millel on suurem omaosalus.

  (3) Kõik nõuetele vastavad taotlused esitab komisjon koos omapoolse ettepanekuga vallavalitsusele kinnitamiseks.
[RT IV, 16.04.2019, 3 - jõust. 19.04.2019]

  (4) Nõuetele mittevastav taotlus tagastatakse taotlejale määrates tähtaja taotluse korrigeerimiseks. Tähtajaks taotluse korrigeerimata jätmisel tagastatakse see läbi vaatamata taotlejale.

§ 8.   Kontroll ja väljamaksmine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks sõlmib vallavalitsus taotlejaga toetuslepingu (Lisa 3).

  (2) Peale toetatavate tegevuste elluviimist esitab toetuse saaja vormikohase aruande toetuslepingus määratud tähtajaks (Lisa 2).

  (3) Toetuse mittesihipärase kasutamise ilmnemisel taotleja poolt või aruande tähtajaks esitamata jätmisel on taotleja kohustatud toetuse tagasi maksma.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01.01.2019.

Lisa 1 Taotluse vorm

Lisa 2 Aruande vorm

Lisa 3 Toetuslepingu vorm

/otsingu_soovitused.json