SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Kiili valla eelarvest sotsiaaltoetuse maksmise kord

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.04.2020, 11

Kiili valla eelarvest sotsiaaltoetuse maksmise kord

Vastu võetud 17.03.2016 nr 8
RT IV, 29.03.2016, 25
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2016RT IV, 22.12.2016, 3225.12.2016
19.03.2020RT IV, 16.04.2020, 219.04.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Kiili valla eelarvest makstava sotsiaaltoetuse taotlemise, määramise ja maksmise korda Kiili vallas.

  (2) Sotsiaaltoetuste andmisel lähtutakse terviklikust süsteemist, mis põhineb omavastutusel, koostööl, isiku vajadusest ja avalikust huvist lähtuval hüvitiste sihitatud andmisel, õiguskindlusel ja võrdsel kohtlemisel ning avalike vahendite säästlikul ja otstarbekal kasutamisel.

  (3) Sotsiaaltoetuste andmisel:
  1) lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
  2) eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
  3) lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast.

  (4) Sotsiaaltoetuse andmise eesmärk on:
  1) soodustada ja parandada isiku ja perekonna toimetulekuvõimet;
  2) katta osaliselt vähekindlustatud isiku ja perekonna hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega.

  (5) Sotsiaaltoetust on õigustatud saama isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kiili vald.
[RT IV, 22.12.2016, 32 - jõust. 25.12.2016]

  (6) Toetust on õigus mitte maksta, tasaarveldada toetusega või maksta toetust proportsionaalselt võlaga, kui taotlejal on võlg Kiili valla ees.

  (7) Sotsiaaltoetuste määramise aluseks on taotleja tegelik abivajadus ning toetuse saaja ja tema perekonnaliikmete sissetulekud.

  (8) Toetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

  (9) Sotsiaaltoetuste saamiseks on taotleja kohustatud tegema vallaga koostööd.

§ 2.   Ühekordne toetus raske majandusliku olukorra puhul

  Vald võib põhjendatud juhtudel anda ühekordset toetust majanduslikult raskes olukorras peredele või üksikisikule, kes elab alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri ning muudel erandjuhtudel.

§ 3.   Sotsiaaltoetuste taotlemine

  (1) Sotsiaaltoetust vajav isik esitab Kiili Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) põhjendatud kirjaliku taotluse abi vajaduse kohta. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) taotleja isikukood;
  3) elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
  4) perekonna kuusissetulekud;
  5) perekonna kuu väljaminekud;
  6) taotleja arvelduskonto;
  7) taotleja nõusolek enda andmete kontrollimiseks.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid, sh kulutusi tõendavad dokumendid;
  2) hüvitise andja juures vormistatud kirjaliku avalduse, digitaalselt allkirjastatud elektroonilise avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse alusel, kui taotleja soovib, et vallavalitsus kannaks toetuse summa kolmanda isiku arvelduskontole.
[RT IV, 16.04.2020, 2 - jõust. 19.04.2020]

  (4) Vajadusel võib toetust taotlev isik esitada taotluses ka muid asjasse puutuvaid dokumente.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Sotsiaalosakonna töötaja (edaspidi: sotsiaaltöötaja) kontrollib taotluse laekumisest 5 tööpäeva jooksul taotluses märgitud asjaolusid ning vajadusel kogub asja menetlemiseks täiendavaid tõendeid ja dokumente.

  (2) Sotsiaaltöötaja kohustub menetluse käigus hindama kodukülastuse, vestluse ja majandusliku olukorra analüüsi põhjal toetuse saaja abivajadust ja esitatud taotluse põhjendatust.

  (3) Sotsiaaltöötajal on õigus abivajaduse välja selgitamiseks küsitleda taotleja lähedasi ning kontrollida taotleja, tema perekonnaliikmete ning tema ülalpidamiskohustuslas(t)e majanduslikku olukorda ning teha päringuid elatusvahendite (pensionid, toetused, hüvitised, kinnis- ja vallasvara jms) hindamiseks.

  (4) Vajadusel võib taotluse menetlemisel nõuda taotlejalt täiendavaid asjasse puutuvaid dokumente.

§ 5.   Sotsiaaltoetuse määramine

  (1) Vallaeelarvest makstava sotsiaaltoetuse andmise või andmisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Otsus sotsiaaltoetuse andmise või andmata jätmise kohta tuleb teha 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

§ 6.   Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumine

  Toetuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotluses on andmeid varjatud või on esitatud ebaõigeid andmeid;
  2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  3) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada tema või perekonna toimetulek;
  4) taotleja või tema perekonnaliige on töövõimeline 18- aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi ning on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenuses või ametiasutuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses, ega ole muul viisil aktiivne oma toimetulekuvõime parandamisel;
  5) toetusevajadust on võimalik või otstarbekas katta teenuste andmise või muu abiga;
  6) toetusevajaduse katavad riiklikud toetused ja teenused.

§ 7.   Toetuse maksmine

  Toetus kantakse 30 kalendripäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja näidatud pangakontole või makstakse välja sularahas.

§ 8.   Toetuse tagastamine

  Toetust on õigustagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib ametiasutus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist väja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json