SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kiili valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.04.2020, 12

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kiili valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord

Vastu võetud 17.03.2016 nr 9
RT IV, 29.03.2016, 26
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.03.2020RT IV, 16.04.2020, 319.04.2020

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab Kiili valla (edaspidi: vald) poolt korraldatavad sotsiaalteenused ning nende osutamise tingimused ja korra.

  (2) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) toimetulek on isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
  2) sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus;
  3) rehabilitatsiooniplaan on rehabilitatsiooniasutuses isiku või tema seadusliku esindaja aktiivsel osalemisel koostatud kirjalik dokument, milles antakse hinnang isiku tegevusvõimele, kõrvalabi, juhendamise või järelvalve vajadusele ning tuuaks ära isiku iseseisvaks toimetulekuks ja sotsiaalseks integreerumiseks vajalikud tegevused;
  4) hooldusplaan on isiku või tema seadusliku esindaja osalemisel koostatud kirjalik dokument, milles antakse hinnang isiku tervislikule seisundile ja kõrvalabi vajadusele ning määratakse kindlaks toimingud isiku toimetulekuvõime toetamiseks ja säilitamiseks;
  5) tegevuskava on valdkonna spetsialisti poolt ja isiku aktiivsel osalemisel koostatud kirjalik dokument isiku sotsiaalseks rehabiliteerimiseks eesmärgiga parandada isiku toimetulekuvõimet ja resotsialiseerida teda kogukonda;
  6) sotsiaalteenuse toetus on toetus sotsiaalteenuse omaosaluse hüvitamiseks.

  (3) Sotsiaalteenuste võimaldamise eesmärgiks on aidata kaasa inimeste toimetulekuvõime toetamisele ning nende elukvaliteedi säilimisele.

  (4) Käesolevas korras kirjeldatud sotsiaalteenuste loetelu ei ole ammendav ning taotluste menetlemise kord laieneb üldiselt kõigile sotsiaalhoolekande seaduses või sotsiaalministeeriumi kodulehel või käesolevas määruses kirjeldatud sotsiaalteenustele, mille taotlemise ja osutamisega seonduv ei ole reguleeritud eraldi õigusaktidega.

  (5) Käesolevast korrast lähtuvalt kehtestab sotsiaalteenuste hinnad Kiili Vallavalitsus (edaspidi: vallavalitsus).

  (6) Käesoleva korraga vallavalitsusele pandud ülesanded, mis ei sisalda avaliku võimu teostamise elemente, võib vallavalitsus delegeerida muudele sotsiaalteenust osutavatele isikutele või asutustele.

§ 2.   Kiili valla poolt korraldatavad sotsiaalteenused

  (1) Isikliku abistaja teenus.

  (2) Varjupaigateenus.

  (3) Turvakoduteenus.

  (4) Sotsiaaltransporditeenus.

  (5) Võlanõustamisteenus.

  (6) Vältimatu sotsiaalabi.

§ 3.   Isikliku abistaja teenus

  (1) Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadusetähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

  (2) Puudega täiskasvanud isikule määratakse isikliku abistaja teenus vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Puudega lapsele määratakse isikliku abistaja teenus rehabilitatsiooniplaani alusel.

  (4) Isikliku abistaja teenuse eest võetava tasu kinnitab teenuse osutaja.

  (5) Teenuse osutamise kohta sõlmitakse haldusleping, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud ja teenuse saaja üldised juhised.

§ 4.   Varjupaigateenus

  (1) Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

  (2) Ajutiseks ööbimiskohaks võib lugeda vallale kuuluva eluruumi ajutist kasutamist vallavalitsuse kinnitatud korra alusel.

  (3) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada varjupaigateenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 5.   Turvakoduteenus

  (1) Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut või täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

  (2) Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

  (3) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada turvakoduteenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 6.   Sotsiaaltransporditeenus

  (1) Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lg 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

  (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada sotsiaaltransporditeenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

  (3) Sotsiaaltransporditeenuse eest tasu võtmise kehtestab vallavalitsus.

§ 7.   Võlanõustamisteenus

  (1) Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Võlanõustamisteenust võivad osutada nõuetele vastavad isikud. Kui vallavalitsuse teenistuses on nõuetele vastav teenistuja, siis osutab see teenistuja võlanõustamisteenust. Teenust vajavale isikule on võlanõustamisteenus tasuta.
[RT IV, 16.04.2020, 3 - jõust. 19.04.2020]

§ 8.   Vältimatu sotsiaalabi

  (1) Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutab vallavalitsus vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

  (2) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

§ 9.   Muud vajaduspõhised sotsiaalteenused

  (1) Vallavalitsus osutab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid toetavaid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad seadusest või isiku tegelikust vajadusest. Teenuste pakkumisel lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest.

  (2) Muudeks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on:
  1) logopeedi teenus;
  2) perelepitusteenus;
  3) kriisiabi, sh laste leinalaagris osalemine;
  4) rehabilitatsiooniteenusel osalemine;
  5) sõltuvusravi;
  6) toiduabi;
  7) viipekeele teenus;
  8) omasteta surnud isiku matmise korraldamine;
  9) muud toetavad teenused.

  (3) Muude vajaduspõhiste sotsiaalteenuste osutamine toimub eelarveliste vahendite olemasolul. Teenusele suunatakse sotsiaalvaldkonna töötaja ettepanekul või isiku taotluse alusel.

  (4) Muude vajaduspõhiste sotsiaalteenuste osutamise kohta koostatakse haldusakt või haldusleping määrates selles muu hulgas kindlaks teenuse kirjeldus, üldised juhised ja finantseerimine.

  (5) Muu vajaduspõhise sotsiaalteenuse tasu kinnitab teenuse osutaja.

  (6) Muu vajaduspõhise sotsiaalteenuse eest tasumiseks võib teenuse kasutajale määrata sotsiaalteenuse toetust vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 10.   Sotsiaalteenuste võimaldamise alused

  (1) Sotsiaalteenuste võimaldamisel võetakse aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus. Rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral lähtutakse teenuste osutamisel rehabilitatsiooniplaanist.

  (2) Isiku toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse hindamisel kasutatakse selleks üldtunnustatud hindamismetoodikaid ning kaasatakse vajadusel perearsti, eriarsti või teisi spetsialiste. Vajadusel suunatakse isik pädevama ametiasutuse või spetsialisti poole ja tehakse isiku nõusolekul koostööd vajadustele vastava teenuse väljaselgitamiseks ja võimaldamiseks.

  (3) Isikule, kes iseseisva toimetuleku parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi rakendatakse juhtumikorraldust ning koostatakse juhtumiplaan. Teenuste võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist.

  (4) Sotsiaalteenuseid osutatakse abivajavale isikule järjestatud teenuste süsteemi põhimõttel, mille kohaselt iga järgmist teenust osutatakse isikule vaid juhul, kui eelmise teenusega ei saa isiku vajadusi enam rahuldada või kui isik ei ole suuteline seda teenust kasutama.

  (5) Sotsiaalteenust osutatakse abivajava isiku nõusolekul.

§ 11.   Sotsiaalteenuse taotlemine

  (1) Sotsiaalteenuseid on õigustaotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Kiili vallas ning kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks kõrvalabi. Sotsiaalteenust võib taotleda ka kõrvalabi vajava isiku pereliige, lähedane või muu isik.

  (2) Põhjendatud juhtudel osutatakse teenust isikutele, kes ajutiselt viibivad Kiili valla territooriumil.

  (3) Sotsiaalteenuse taotlemiseks või sotsiaalteenuse rahaliseks hüvitamiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse vallavalitsusele. Taotluses märgitakse taotleja nimi, isikukood, elukoht, andmed perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta ning teenuse taotlemise põhjendus.

  (4) Avaldust menetleval ametnikul on õigus nõuda täiendavaid dokumente (sotsiaalkindlustusameti otsus puude määramise kohta, isiklik rehabilitatsiooniplaan, geriaatrilise hindamise tulemus, sotsiaalkindlustusameti või töötukassa hindamise tulemus, isiku või tema ülalpidamiseks kohustatud pereliikmete sissetulekud jms).

  (5) Vajadusel külastab sotsiaalvaldkonna töötaja sotsiaalteenust vajavat isikut tema kodus või viibimiskohas toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse ulatuse täiendavaks hindamiseks ning sobivaima teenuse väljaselgitamiseks. Sotsiaalvaldkonna töötaja võib olukorra hindamisele kaasata ka teisi erialaspetsialiste.

§ 12.   Sotsiaalteenusele suunamine

  (1) Sotsiaalvaldkonna töötaja selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi.

  (2) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
  1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
  2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaolude arvestamisel tagatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puudega isikule tema abivajadusest tingitud takistuste vähendamiseks või kõrvaldamiseks vastav abi, sealhulgas vajaliku tugi- või tõlketeenuse korraldamine.

  (4) Teenuse võimaldamisel isikule võetakse arvesse isiku tervislikku seisundit, iseseisva toimetuleku võimet, vajaduspõhise teenuse konkreetsele isikule ning muud isiku ja tema juhtumiga seotud asjaolusid.

  (5) Teenuse vajaduse ja vajaliku teenuse ulatuse ning teenuse osutamise sageduse üle otsustamisel võib sotsiaalvaldkonna töötaja kaasata oma töösse teiste erialaspetsialiste või küsida neilt eksperthinnanguid ja arvamusi, samuti võib teenuse vajaduse täpsustamiseks kaasata ka teenuse osutaja.

  (6) Vältimatut abi vajavale isikule toimub teenuse osutamine kokkuleppel isiku rahvastikuregistrijärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga.

  (7) Sotsiaalteenuse võimaldamisest keeldumine peab olema põhjendatud ning see otsus tehakse taotlejale ja isikule, kellele teenust taotleti, teatavaks isikuga kokku lepitud vormis, kokkuleppe puudumisel kirjalikult.

§ 13.   Sotsiaalteenuse osutamise korraldamine

  (1) Sotsiaalteenuseid võib isikule osutada vallavalitsus, mittetulundusühing, sihtasutus, juriidilisest või füüsilisest isikust ettevõtja vm. Teistest omavalitsusüksustest pärit isikute korral on lepingu osapooleks teenuse saaja rahvastikuregistrijärgne kohalik omavalitsus.
[RT IV, 16.04.2020, 3 - jõust. 19.04.2020]

  (2) Juhul, kui sotsiaalteenust finantseeritakse osaliselt või täielikult valla eelarvest, on teenuse osutamise aluseks haldusleping või haldusakt.

  (3) Halduslepingus või haldusaktis sätestatakse isikule osutatava teenuse sisu, teenuse toimingute ulatus ja osutamise sagedus, samuti teenuse eest tasumisega seotud asjaolud, mida ei käsitleta käesolevas korras või muudes õigusaktides.

  (4) Erandkorras ja juhtumiga seotud asjaoludest tulenevalt võib sotsiaalvaldkonna juhi ettepanekul osutada isikule talle hädavajalikku sotsiaalteenust ilma haldusakti või halduslepinguta.

§ 14.   Sotsiaalteenuste finantseerimine, sotsiaalteenuse eest tasumine

  (1) Sotsiaalteenuste osutamisega seotud kulud kaetakse täielikult või osaliselt Kiili valla eelarvest sotsiaaltoetusteks ja sotsiaalteenusteks ettenähtud vahenditest.

  (2) Vallavalitsuse poolt osutatava sotsiaalteenuse eest võetava tasu tingimused ja suuruse kehtestab vallavalitsus.

  (3) Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorras

  (4) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, isikule kuuluvat kinnisvara, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

  (5) Sotsiaalteenuse eest tasumiseks võib teenuse taotlejale määrata sotsiaalteenuse toetust vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 15.   Järelevalve ja kaebuste lahendamine

  (1) Sotsiaalteenuse nõuetele vastavust jälgivad ja sotsiaalteenuseid saavate isikute kaebusi lahendavad vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnikud, kaasates vajaduse korral vastava teenuse ala asjatundjaid.

  (2) Sotsiaalteenuse nõuetele vastavust jälgib ja sotsiaalteenuseid saavate isikute kaebusi lahendab vallavalitsus.

  (3) Tõsiste puuduste korral osutatavate teenuste kvaliteedis võib sotsiaalvaldkonna juhi ettepanekul vallavalitsus sotsiaalteenuse osutajaga lepingu lõpetada.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json