HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Valguta Lasteaed-Algkooli lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Rõngu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.05.2013, 6

Valguta Lasteaed-Algkooli lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 09.05.2013 nr 2

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord reguleerib Valguta Lasteaed-Algkooli lasteaia (edaspidi lasteaed) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist, tuginedes koolieelse lasteasutuse seadusele ja Valguta Lasteaed- Algkooli põhimäärusele.

 (2) Laste ümberpaigutamist seoses lasteasutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamisega korraldab Rõngu Vallavalitsus.

 (3) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteasutuse direktor.

 (4) Lapse vanemal, eestkostjal või hooldajal on õigus saada lasteaiast informatsiooni vabade kohtade olemasolu, vanema poolt kaetava rahalise osa suuruse ja selle kehtestamise korra kohta, samuti muud lasteaia töökorraldust puudutavat teavet.

 (5) Lapse lasteaeda võtmisel tutvustab direktor vanemale käesolevat korda, lasteaia kodukorda ning informeerib vanemaid nende poolt kaetavatest rahalistest kuludest seoses lasteaia ülalpidamisega.

§ 2.  Laste vastuvõtmine

 (1) Lasteaeda vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt käesolevale korrale. Käesolev vastuvõtu kord on avalikustatud lasteaia veebileheküljel.

 (2) Lasteaed on kohustatud tagama koha igale koolieast nooremale lapsele, kelle elukoht asub lasteaia teeninduspiirkonnas.

 (3) Vabade kohtade olemasolu korral võib lasteaeda vastu võtta ka väljaspool lasteaia teeninduspiirkonda elavaid lapsi.

 (4) Lapse vastuvõtmiseks lasteaeda esitab lapsevanem:
 1) kirjaliku avalduse (vorm lisatud);
 2) lapse sünnitunnistuse kinnitatud ärakirja (kinnitada võib ka kooli direktor) ja tervisekaardi (selle olemasolul).

 (5) Vaba koha puudumisel jääb laps kohataotlejana järjekorda. Vabad kohad lasteaias täidetakse järjekorra alusel. Lasteaia direktor teavitab koha vabanemisest avalduse esitanud lapsevanemat nädala jooksul.

 (6) Laps võetakse lasteaeda vastu, kui ta on vähemalt kaheaastane.

 (7) Vanem esitab lasteaeda perearsti väljastatud vormikohase arstitõendi ja informeerib lasteaeda lapse erivajadustest.

 (8) Lasteaeda vastuvõetud laste nimekirjad koos andmetega kinnitab direktor käskkirjaga hiljemalt 10. septembriks.

 (9) Lasteaeda vastuvõetud laste nimekirju koos andmetega peab lasteaia direktor jooksvalt Eesti Hariduse Infosüsteemide (EHIS) registris.

 (10) Lapsev anem tasub Rõngu Vallavolikogu kehtestatud osalustasu. Vanema poolt kokkuleppe muutmisel (lapse hilisem lasteaeda toomine, lapse haigestumine, kohast loobumine vms) on ta kohustatud tasuma rahalise kulu terve kuu lõikes, sõltumata kohalkäidud või puudutud päevade arvust.

§ 3.  Lasteaiast lahkumine

 (1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on lapsevanema avaldus.

 (2) Avaldus esitatakse lasteaia direktorile vähemalt nädal enne lahkumist. Avalduses märgib vanem lapse lasteaiast lahkumise aja.

§ 4.  Laste väljaarvamine lasteaiast

 (1) Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja ja teenuse osutamine lõpetatakse järgmistel juhtudel:
 1) lapse õppima asumisel kooli;
 2) vanema või hooldaja kirjaliku avalduse alusel;
 3) laps on lasteaiast puudunud üle ühe kuu ning lasteaeda pole informeeritud;
 4) kui lapsevanem ei tee koostööd pedagoogidega ega järgi nende nõuandeid seoses lapse tõsiste käitumisprobleemidega lasteaias.
 5) meditsiinilise otsuse alusel (vajalik vastav tõend).

 (2) Lapse lasteaiast väljaarvamise korral käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 toodud juhtudel teatab lasteaia direktor sellest vanemale või hooldajale kirjalikult kaks nädalat enne lapse lasteaiast väljaarvamist;

 (3) Lapse väljaarvamisel või lahkumisel lasteaiast on lapsevanem kohustatud tasuma osalustasu kuni lasteaiast väljaarvamisele järgneva kuuni.

 (4) Lapse väljaarvamise lasteaialaste nimekirjast vormistab kooli direktor.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Priit Pramann
vallavanem

Marina Lehismets
vallasekretär

Lisa Avalduse vorm