Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja loa väljastamise kord

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.05.2013, 7

Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja loa väljastamise kord

Vastu võetud 26.03.2013 nr 99

Määrus kehtestatakse „Noorsootöö seaduse“ § 8 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib projektlaagri pidajale laagri läbiviimiseks kehtestatud tingimusi, loa taotlemise ja loa väljastamise korda Sillamäe linna haldusterritooriumil korraldatavale laagrile.

§ 2.   Laagri pidamise tingimused

  (1) Noorte projektlaagri (edaspidi laager) pidajaks võib olla äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isik, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikkusse registrisse kantud asutus või avalik-õiguslik juriidiline isik.

  (2) Laagris osutatakse noortele peamiselt ühes noorsootöö valdkonnas töö-, tervistava ja arendava puhkuse teenust.

  (3) Laagri ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva.

  (4) Laagri juhataja ja kasvataja peavad vastama „Noorsootöö seaduse“ §-s 5 sätestatud nõuetele.

  (5) Laagri tegevuseks vajalik maa-ala, hooned, ruumid ja sisustus peavad vastama tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

  (6) Projektlaagri pidaja vastutab projektlaagris viibivate laste ja noorte elu ning tervisekaitse nõuete täitmise eest tagades projektlaagri toimumiskoha vastavuse tervisekaitse ja muudele kehtivatele ohutusnõuetele kogu projektlaagri toimumise aja vältel.

§ 3.   Loa taotlemine

  (1) Laagri pidaja esitab Sillamäe Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) vormikohase taotluse (vastavalt käesoleva määruse lisale) laagri pidamise loa väljastamiseks 50 päeva enne laagri algust.

  (2) Loa taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) laagri pidaja nimi, asukoht ja kontaktandmed;
  2) laagri pidamise eest vastutava isiku nimi, isikukood ja elukoht;
  3) laagri pidamise täpne asukoht;
  4) laagri eesmärk;
  5) laagri läbiviimise aeg ja päevakava.

  (3) Laagri pidaja esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotlusele järgnevad dokumendid:
  1) laagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud laagris osalemise kohta;
  2) laagri juhataja ja kasvatajate kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastatavust tõendavate tunnistuste koopiad;
  3) andmed laagri läbiviimiseks vajalike ning tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavate maaala, hoonete, ruumide, sisustuse ja kasutamise õigsuse kohta.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Loa taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul selle esitamisest.

  (2) Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond (edaspidi osakond) kontrollib esitatud dokumentide vastavust käesoleva määruse § 3 lõigetes 2 ja 3 nimetatud nõuetele ja esitatud andmete õigsust ning kaalub kavandatava tegevuse sobivust.

  (3) Taotluses ilmnenud puudustest teavitab osakond taotlejat kirjalikult (posti, faksi või e-posti teel) kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest. Taotleja on kohustatud puudused kõrvaldama kümne tööpäeva jooksul arvates nende teatavakstegemisest.

  (4) Kui taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse taotluse läbivaatamine osakonnas ning taotlus koos lisadega tagastatakse taotlejale.

§ 5.   Loa väljastamine

  (1) Luba väljastatakse laagri läbiviimise ajaks, kuid mitte kauemaks kui 60 päevaks, linnavalitsuse korraldusega.

  (2) Linnavalitsus keeldub loa väljastamisest, kui:
  1) laagri pidaja, loa taotlus, selles esitatud andmed või lisatud dokumendid ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) taotluse on esitanud isik, kellel ei ole selleks õigust;
  3) taotluse esitaja ei ole osakonna nõudel esitanud osakonna poolt määratud tähtaja jooksul täiendavaid dokumente ja/või selgitusi ja/või kõrvaldanud taotluses puudusi;
  4) laagri korraldamine on vastuolus avaliku huviga.

  (3) Otsuse loa väljastamise või selle väljastamisest keeldumise kohta teeb linnavalitsus 30 päeva jooksul, arvates loa taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

  (4) Korraldus loa väljastamise või väljastamisest keeldumise kohta edastatakse taotlejale seitsme päeva jooksul, arvates selle tegemise päevast.

§ 6.   Järelevalve laagri üle

  Järelevalvet laagri pidamise tingimuste ja korrale vastavuse osas teostab osakond.

Inna Nazarova
volikogu esimees

Lisa Taotlus projektlaagri korraldamiseks

/otsingu_soovitused.json