Linna ja valla valitsemineKOV põhimäärused

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu kantselei põhimäärus

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.05.2013, 13

Narva Linnavolikogu kantselei põhimäärus

Vastu võetud 18.12.2007 nr 46
jõustumine 01.01.2008

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Narva Linnavolikogu Kantselei (inglise keeles - Narva City Council Office) (edaspidi: kantselei) on linna ametiasutus, mille põhiülesandeks on linnavolikogu asjaajamise ja majandusliku teenindamise korraldamine ning komisjonide ja fraktsioonide töö tagamine. Oma ülesannete täitmisel tegutseb kantselei koostöös Narva Linnakantseleiga.

  (2) Kantselei asukoht on Narva. Kantselei aadress on Peetri plats 1, 20308 Narva.

  (3) Kantselei põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavolikogu esimehe ettepanekul linnavolikogu.

  (4) Kantseleil on Narva vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat, dokumendiplangid ning arveldusarve pangas.

  (5) Kantselei tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.

  (6) Kantselei juhindub oma tegevuses riigi ja Narva õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (7) Kantselei struktuuri, koosseisu, palgamäärad ja palgatingimused esitab linnavolikogule kinnitamiseks linnavolikogu esimees kantselei juhataja ettepanekul.

§ 2.   Kantselei ülesanded

  (1) Kantselei täidab järgmisi ülesandeid:
  1) teenindab linnavolikogu, linnavolikogu liikmeid, tema esimeest, fraktsioone ja komisjone ja korraldab nende asjaajamist;
  2) tagab organisatsioonilised, majanduslikud ja tehnilised tingimused linnavolikogu, linnavolikogu liikmete, linnavolikogu esimehe, fraktsioonide ja komisjonide tööks;
  3) tagab linnavolikogu istungite ja eestseisuse koosolekute ettevalmistamise ja läbiviimise vastavalt linnavolikogu töökorrale ja kantselei asjaajamise korrale;
  4) peab arvestust linnavolikogu menetlusse esitatud määruste ja otsuste eelnõude osas ning tagab nende säilitamise;
  5) nõustab linnavolikogu liikmeid, linnavolikogu esimeest, komisjone, fraktsioone ja linnavolikogu õigusaktide eelnõude esitajaid;
  6) tagab linnavolikogu õigusaktide ja muude dokumentide avalikustamise, süstematiseerimise ja säilitamise;
  7) osutab kaasabi linnavolikogu suhtlemisele teiste institutsioonide, riigiasutuste ja avalikkusega, samuti korraldab linnavolikogu välissuhtlemist;
  8) korraldab linnavolikogu liikmetele Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu arvestamist ja väljamaksmist;
  9) koostab kantselei eelarve projekti ja täidab kinnitatud eelarvet;
  10) kindlustab kantselei teenistujate töö organisatsioonilise, tehnilise ja majandusliku tagamise;
  11) sõlmib majanduslepinguid;
  12) korraldab kantselei raamatupidamist;
  13) valdab, kasutab ja käsutab kantselei valitsemisele antud linnavara;
  14) korraldab kantselei personalitööd, ametnike koolitust ning avalikku teenistust;
  15) korraldab linnavolikogule adresseeritud elanike märgukirjade ja avalduste läbivaatamist ning elanike vastuvõttu;
  16) korraldab linnavolikogu ja tema komisjonide tegevuse avalikustamist.

  (2) Kantselei täidab teisi talle Narva õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 3.   Kantselei õigused

  Kantseleil on riigi ja Narva õigusaktidega sätestatud korras õigus:
  1) saada teistelt linna ametiasutustelt, linna hallatavatelt asutustelt ning linna osalusega äriühingutelt andmeid kantseleile pandud ülesannete täitmiseks;
  2) esitada linnavolikogu esimehe kaudu linnavolikogu kantselei pädevusse kuuluvate küsimuste kohta linnavolikogu õigusaktide eelnõusid;
  3) moodustada komisjone ja töögruppe;
  4) kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;
  5) pidada oma pädevuse piires läbirääkimisi, sõlmida kokkuleppeid ja lepinguid.

§ 4.   Kantselei juhtimine

  (1) Kantseleid juhib juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu esimees.

  (2) Kantselei juhataja:
  1) tagab käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmise ja korraldab kantselei tööd;
  2) esitab linnavolikogu esimehele ettepanekuid kantselei struktuuri, koosseisu, palgamäärade ja palgatingimuste kohta;
  3) kinnitab kantselei ametnike ametijuhendid;
  4) kinnitab kantselei sisekorraeeskirja ja asjaajamise korra;
  5) nimetab ametisse ja vabastab ametist kantselei teenistujad, sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid kantselei abiteenistujatega, kohaldab ergutusi ning määrab distsiplinaarkaristusi;
  6) annab seadusega ettenähtud korras alluvatele teenistujatele ühekordseid teenistusalaseid korraldusi, mille täitmine ei tulene nende teenistuskohustustest;
  7) otsustab vajadusel konkursi korraldamise vaba ametikoha täitmiseks ning on vastava konkursikomisjoni esimeheks;
  8) annab käskkirju kantselei sisemise töö korraldamiseks;
  9) määrab kindlaks kantselei valduses oleva linnavara eest varaliselt vastutavad isikud;
  10) määrab kindlaks kantselei eelarveliste vahendite käsutamiseks allkirjaõigust omavad ametnikud;
  11) esindab oma pädevuse piires kantseleid teistes riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes ning annab selleks volitusi;
  12) koordineerib kantselei infosüsteemide tööd;
  13) kontrollib kantselei raamatupidamist;
  14) vastutab kantselei sisekontrolli süsteemi ja siseauditi rakendamise ning tulemuslikkuse eest;
  15) juhib kantselei eelarveprojekti koostamist, vastutab kantselei eelarvevahendite ja linnavara sihipärase kasutamise eest;
  16) korraldab kantselei töökaitsealast ja tuleohutusalast tegevust;
  17) täidab teisi talle Narva õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 27.06.2001 otsus nr 313/42 “Narva linnavolikogu kantselei Põhimääruse kinnitamine.

  (2) Määrus jõustub 2008. aasta 1 jaanuaril.

Mihhail Stalnuhhin
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json