Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Arvutivõrgu kasutamise kord

Väljaandja:Muhu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 16.05.2014, 13

Arvutivõrgu kasutamise kord

Vastu võetud 10.12.2013 nr 8
RT IV, 13.12.2013, 48
jõustumine 16.12.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.05.2014RT IV, 16.05.2014, 519.05.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p. 3 ja Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 252 "Infosüsteemide turvameetmete süsteem" § 1 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Arvutivõrgu kasutamise kord kehtestatakse tagamaks olemasoleva info-ja kommunikatsioonitehnoloogia infrastruktuuri toimimise ja kaasaegsuse, infotehnoloogia vahendite otstarbekama soetamise ja kasutamise vallavalitsuses ja vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi vallavalitsus) ning arvutivõrgu korraliku kasutamise kindlustamiseks.

  (2) Käesoleva korraga sätestatakse kasutajate ja IT-spetsialisti (edaspidi teenindaja) õigused, kohustused, piirangud ja vastutus vallavalitsuse arvutivõrgu ja arvutisüsteemide kasutamisel.

  (3) Arvutikasutaja on isik, kes kasutab oma tööks arvutit.

  (4) Käesolev kord kehtib kõikides vallavalitsuse arvutivõrku lülitatud alamvõrkudes, arvutites ja arvutisüsteemides.

  (5) Arvutivõrgu kasutamine on:
  1) serveriressursside, võrguprinterite, muude võrguressursside ja üldiste infosüsteemide kasutamine;
  2) elektronposti kasutamine;
  3) interneti kasutamine.

  (6) Töökohaarvutiteks on kõik arvutid, mis ei ole kasutusel serverarvutina.

  (7) Kõik arvutivõrgu kasutamisega seotud probleemid ja eriolukorrad lahendab teenindaja.

§ 2.   Arvutivõrgu kasutusõiguse saamise kord

  (1) Arvutivõrgu kasutusõigus antakse vallavalitsuse arvutikasutusoskusega ametnikele ja lepingulistele töötajatele oma tööülesannete täitmiseks.

  (2) Arvutivõrgu kasutusõigus kehtib kasutajale üldjuhul kogu vallavalitsuses töötamise aja.

  (3) Arvutivõrgu kasutusõigus on personaalne ja seda ei ole lubatud ühelt isikult teisele edasi anda.

  (4) Kasutusõiguse andmisel tutvustatakse kasutajale käesolevat korda.

§ 3.   Piirangud arvutivõrgus

  Kasutajatel on keelatud:
  1) võrku ühendatud arvutites hoida ja arvutivõrgus levitada illegaalselt omandatud tarkvara;
  2) teadlikult levitada arvutivõrgus arvutiviirusi;
  3) võõra kasutajatunnuse kasutamine;
  4) tööülesannete täitmisega mitteseotud programmide ja andmete salvestamine ning hoidmine vallavalitsuse arvutisüsteemides;
  5) riigivastaste, rahvusvahelist vaenu või vägivalda propageerivate ja pornograafiliste materjalide hoidmine vallavalitsuse arvutisüsteemides;
  6) riiklike üldkasutatavate andmebaaside kopeerimine ilma andmete haldajaga (registri või andmekogu volitatud töötleja, dokumendi koostaja jne) kooskõlastamata;
  7) selline tegevus, mis häirib süsteemide kasutust nende haldaja poolt määratud otstarbel või põhjustab häireid arvutivõrgus;
  8) arvutivõrkude ja operatsioonisüsteemide turvaaukude kasutamine täiendavate juurdepääsuõiguste ja privileegide saamiseks;
  9) arvutite omavoliline ühendamine arvutivõrku, nende ümberühendamine ja/või võrguaadresside muutmine.

§ 4.   Kasutajate õigused

  (1) Kasutajaõiguse saanud isikul on õigus kasutada arvutivõrku tööajal, pärast tööd ja puhkepäevadel vastava struktuuriüksuse juhi loal, kui see ei ole vastuolus muude eeskirjadega.

  (2) Kasutajal on õigus saada teenindajalt infot kõigist muudatustest ja sündmustest süsteemides ja arvutivõrgus, mis oluliselt mõjutavad nende kasutamist või rikuvad kasutaja privaatsust.

  (3) Kasutajal on õigus teha arvutivõrgu teenindajale ettepanekuid arvutisüsteemide töö ja teenuste paremaks korraldamiseks.

  (4) Kui kasutajal on pretensioone arvutivõrgu teenindaja suhtes, saab ta need esitada asutuse juhile.

§ 5.   Kasutajate kohustused ja vastutus

  (1) Kasutaja on kohustatud kaasa aitama arvutisüsteemide turvalisuse tagamisele. Selleks peab ta:
  1) töökohaarvuti kaitsma parooliga ja edastama paroolid arvutivõrgu teenindajale hoiule, kes võib vajaduse korral (remont, hooldus jne) arvutile ligipääsuks hoiule antud parooli kasutada. Paroolid edastada arvutivõrgu teenindajale suletud ümbrikus või krüpteeritult elektroonselt ;
  2) hoidma saladuses kasutusõigusi tagavaid paroole;
  3) mitte lubama teistel isikutel kasutada oma kasutajatunnust;
  4) mitte kasutama teistele isikutele omistatud kasutajatunnuseid;
  5) tagama, et kõrvalistel isikutel ei oleks võimalik kirjutada tema kataloogidesse ja failidesse;
  6) kahtluse tekkimisel kasutajatunnuse salajaste osade (paroolid, sertifikaatide salajased võtmed jms) avalikustamisest koheselt pöörduma arvutivõrgu teenindaja poole kasutajatunnuse muutmiseks;
  7) kontrollima arvutis kasutatavaid salvestusseadmeid välistamaks viiruste sattumist arvutisse;
  8) mitte segama teisi kasutajaid nii otseselt kui kaudselt;
  9) kasutama võrguressursse optimaalselt, keelatud on ressursside tahtlik raiskamine.

  (2) Kasutaja vastutab personaalselt tema kasutajatunnusega tehtud toimingute eest.

§ 6.   Teenindaja õigused

  (1) Teenindajal on oma kohustuste täitmiseks õigus ajutiselt piirata arvutisüsteemide ja -võrgu kasutamist. Kõigist sellistest piirangutest peab teenindaja eelnavalt teavitama kasutajaid.

  (2) Arvutisüsteemi või -võrgu häireolukorra kiireks väljaselgitamiseks on teenindajal õigus kontrollida kasutajate tööd ja avada kasutajate faile. Sellisel viisil teatavaks saanud info on ametialane ja ei kuulu avalikustamisele.

§ 7.   Teenindaja kohustused

  (1) Arvutivõrgu administraator:
  1) hooldab kõiki vallavalitsuse arvutivõrgu servereid. Administraatoril on administraatori parool, millega pääseb ligi serverarvutitele ja mida hoitakse teenindaja juures suletud ümbrikus;
  2) installeerib serverisse vajaliku standardtarkvara ja võrgutarkvara, samuti üldised infosüsteemid ja väiksemad rekendused arvutivõrgu kasutamiseks;
  3) jagab serveri kettaruumi vastavalt vajadusele standardtarkvara ja spetsiaaltarkvara jaoks ning eraldi serveris hoitavate dokumendifailide jaoks ja hoolitseb failisüsteemi korrasoleku eest;
  4) jälgib ning prognoosib serveri ja võrguressursside koormatust;
  5) spetsiaal- ja standardtarkvara uute versioonide kasutusele võtmisel teeb versiooniuuendusi, kui neid ei tehta automaatselt;
  6) vastutab kvaliteetsete ja andmete taastamist võimaldavate varukoopiate tegemise eest;
  7) installeerib serverisse ja töökohaarvutitesse viirusetõrjetarkvara;
  8) korraldab töökohaarvutite administreerimist ja vajaliku standard- ja spetsiaaltarkvara installeerimist;
  9) vastutab selle eest, et töökohaarvutites ei oleks tööks mittevajalikku tarkvara. Selle esinemisel teavitab kasutajat selle olemasolust ja vajadusel teeb märkuse selle kõrvaldamiseks;
  10) jälgib arvutivõrgu aktiivseadmete (HUB, modem, marsruuter jm) korrasolekut ja kaitseb neid igakülgselt kahjustuste eest.

  (2) Teenindaja vastutab Vallavalitsuse arvutivõrgu korrasoleku, töövõimelisuse ja andmeturbe alase olukorra eest.

  (3) Teenindaja tagabab arvutivõrgu ja arvutisüsteemide normaalse toimimise ja teenuste kättesaadavuse.

  (4) Teeb kasutajatele kättesaadavaks erinevate arvutisüsteemide ja olulisemate võrguteenuste kasutamise juhisted.

  (5) Teenindaja on kohustatud andma eelteavet kasutajatele olulisematest muudatustest arvutisüsteemides ja -võrkudes. Samuti teavitama sündmustest, mis rikuvad kasutaja privaatsust.

  (6) Teenindaja on kohustatud pidama saladuses andmeid, mis on saadud seoses oma töökohustuste täitmisega ja mille kohta puudub andmete omaniku luba neid levitada, v.a. juhul, kui seadus kohustab info teatavaks tegema.

  (7) Käesoleva korra rikkumistest kasutajate poolt teavitama nende tööandjat.

§ 8.   Arvutite lülitamine arvutivõrku

  (1) Kõik vallavalitsuse arvutivõrku püsivalt ühendatud arvutid (alamvõrgud) kuuluvad registreerimisele teenindaja poolt peetavas andmebaasis.

  (2) Teenindaja määrab arvutivõrku lülitatud arvutitele (alamvõrkudele) vastutava isiku, kelle ülesandeks on:
  1) tagada andmebaasi esitatud andmete õigsus ja muudatustest teadaandmine teenindajale;
  2) jälgida, et arvuteid kasutatakse selleks ettenähtud otstarbel ja nende kasutamisel täidetakse arvutikasutamise korda;
  3) häirete korral informeerima nendest teenindajat, samuti muude infotehnoloogia probleemide tekkimisel, kui ei suudeta neid ise lahendada või ei ole probleemi lahendamine võimalik ilma teenindaja osaluseta.

  (3) Andmebaasi kantakse:
  1) arvuti kasutaja ees- ja perekonnanimi;
  2) kasutaja ametikoht;
  3) arvuti tehnilised parameetrid (protsessor, mälu, kõvaketta maht);
  4) arvuti võrguaadressid;
  5) arvutil kasutatavad programmid (uued programmid kooskõlastatakse teenindajaga);
  6) arvuti lisaseadmed.

  (4) Operatsiooni- ja/või võrgusüsteemide valik kooskõlastatakse teenindaja poolt vastava asutuse juhiga. Omavoliline mitmekasutajasüsteemide arvutisse paigaldamine on keelatud.

§ 9.   Elektronposti saamine ja saatmine

  (1) Elektronposti toimimise eest vastutab teenindaja.

  (2) Igale kasutajale antakse koos arvutivõrgu kasutamisõigusega elektronposti aadress kujul eesnimi.perekonnanimi@muhu.ee või eesnimi@muhu.ee, kus nimedes asendatakse tähed š, ž, õ, ä, ö ja ü vastavalt s, z, o, a, o ja u.
[RT IV, 16.05.2014, 5 - jõust. 19.05.2014]

  (3) Igal struktuuriüksusel on õigus taotleda teenindajalt elektronposti aadress kujul struktuuriüksus@muhu.ee

§ 10.   Väärkasutuse tagajärjed ja lõppsätted

  (1) Kahtluse tekkimisel arvutivõrgu ja arvutisüsteemide kasutamise rikkumise osas võtab teenindaja ühendust kasutajaga selgitamaks välja rikkumise olemuse. Kui kasutajaga ei õnnestu ühendust saada on teenindajal õigus kasutaja kasutajaõigused peatada kuni asjaolude kohta selgituse saamiseni kasutaja poolt.

  (2) Kui selgub, et rikkumine toimus puuduliku süsteemi(de) tundmise tõttu, annab teenindaja kasutajale juhtnöörid edasise tegevuse jätkamiseks.

  (3) Kasutajad, kes arvutivõrgu kasutamise korra rikkumise tõttu kahjustavad vallavalitsuse vara või tekitavad lisakulutusi, hüvitavad tekitatud kahju vallavalitsusele vastavalt poolte kokkuleppele. Kokkuleppe mittesaavutamisel toimub kahju sissenõudmine seadusega sätestatud korras.

  (4) Muhu Vallavalitsusel ja vallavalitsuse hallatavatel asutustel,v.a. Muhu Põhikool, tuleb arvutiga töötades juhinduda käesolevast arvutivõrgu kasutamise korrast.

  (5) Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

/otsingu_soovitused.json