Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Otepää valla kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.05.2014, 17

Otepää valla kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 21.05.2009 nr 5
jõustumine 01.06.2009

I Peatükk Üldsätted

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Otepää valla kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) määrab kindlaks kaevetööde korra Otepää valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik kõikidele kaevetöid teostavatele isikutele ning ehitusprojektide koostajatele (edaspidi projekteerijatele).

  (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata kaevetööl eraõiguslike isikute omandis olevatel kinnistutel ja veel kinnistusraamatusse kandmata maa-aladel juhul, kui need ei ole avalikus kasutuses ja seal ei asu teistele isikutele kuuluvaid tehnovõrke ja rajatisi.

  (3) Eeskirja sätteid ei kohaldata kalmistutel haudade kaevamisel.

§ 2.   Eeskirjas kasutatavad mõisted

  (1) Kaevetöö on:
  1) süvendi kaevamine ja puurimine sügavamal kui 30 cm algsest maapinnast;
  2) töö, mille tegemisel eemaldatakse tee- või pinnakate (asfaltbetoon, sillutis, murukate jne) ja mis ei ole teehoiutöö teeseaduse mõistes;
  3) puude istutamine või väljajuurimine;
  4) ehitusgeoloogilised puurimistööd.

  (2) Kaevetöö tegija - (edaspidi kaevaja) juriidiline või füüsiline isik, kes on vormistanud enda nimele kaeveloa ja kes teeb kaevetööd. Isik, kes teostab kaevetööd, millega kaasneb ehitamine ehitusseaduse mõistes, peab omama registreeringut majandustegevuse registris vastava tegevusala kohta.

  (3) Vastutav isik – kaevaja poolt kirjalikult määratud isik, kes vastutab kaevetöö eest. Kui vastutavat isikut ei ole määratud, loetakse vastutavaks isikuks kaevaja tegevjuht või juhatuse esimees. Kui kaevaja on füüsiline isik, siis on ta ise vastutavaks isikuks.

  (4) Avariiline kaevetöö – kaevetöö, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ning mis on edasilükkamatu ja põhjendatud.

  (5) Kaeveloa avaldus – vormikohane blankett, mis täidetakse ja esitatakse kaevetöö tegija poolt Otepää Vallavalitsusele.

  (6) Kaeveluba - luba, mis annab õiguse kaevetöö tegemiseks. Kaeveloaga määratakse kaevetöö tingimused ja tähtaeg.

  (7) Kaevetöö piirkond - piirkond, kus toimub antud kaevetööga seotud tegevus (kaevamine, ehitusmaterjalide ladustamine, ajutised ümbersõiduteed).

  (8) Omanik – tänava, haljasala, kinnistu omanik, kelle maal kaevetööd toimuvad.

§ 3.   Kaevetööde planeerimine

  (1) Kaevetöid planeeritakse koordineeritult teede ja haljasalade remondi ja ehitusega nii, et kaevetööd eelneksid teede või haljasalade remondi- ja ehitustöödele. Kaevetöö planeeritakse läbi viia võimalikult lühikese ajaperioodi jooksul. Tehnovõrkude valdajad teevad Otepää Vallavalitsusega koostööd, et korraga saaks ühel tänaval vahetatud kõik amortiseerunud tehnovõrgud

  (2) Omanikul on õigus kehtestada tingimused kaevetöö aja ja teostamise kohta.

  (3) Järgneva kalendriaasta jooksul avalikel maa-aladel kavandatavate kaevetööde plaanid esitatakse tehnovõrkude valdajate ja arendajate poolt Otepää Vallavalitsusele iga aasta 1. oktoobriks.
II Peatükk
Kaevetöö projektdokumentatsioon

§ 4.   Kaevetöö projektdokumentatsioonile esitatavad nõuded

  (1) Olenevalt kavandatavast kaevetööst näidatakse kaevetöö projektdokumentatsioonis järgmised andmed:
  1) piki tänavat asetsevate tehnovõrkude projekteerimisel haruühendused, samuti reserv- ja manteltorud;
  2) koordinaadid kaevetrassi mahamärkimiseks looduses;
  3) kaeviku piirjooned ja ristlõige;
  4) varisemisohtliku pinnase puhul ja sügavama, kui 1,4 meetrit kaeviku nõlvade kindlustamise meetmed;
  5) taastatava sõidu- ja kõnniteekatte plaanilahendus, ristlõiked ning kõrguste muutmisel uus vertikaalplaneering (lähtudes kaevetööde eeskirjast vt. § 5 lõik (4) );
  6) puude olemasolul meetmed nende juurestiku, tüve ja võra kaitseks;
  7) meetmed olemasolevate tehnovõrkude ja külgnevate rajatiste kaitseks;
  8) kaevetööl tekkiva materjali käitlemise moodused, sealhulgas äraveetava pinnase liigid, kogused ja käitluskohad;
  9) ehitusaegne liikluse ümberkorraldamise lahendus.
  10) meetmed kaevetööga seoses võimaliku pinnase väljakande ja erosiooni toimel kanduva pinnase või ehitusmaterjali levimise vältimiseks väljaspool kaevetöö piirkonda;
  11) kui kaevetöö tegemisel tekib tolmu või on takistatud lumetõrje tegemine, tuleb ette näha tolmu- või lumetõrje meetodid ja logistika.

  (2) Kaevetöö projektdokumentatsiooni projekteerimisalus koostatakse L-EST97 süsteemis mõõtkavas 1:500 või 1:200 ja kooskõlastatakse Otepää Vallavalitsuses.

§ 5.   Kaevetöö projektdokumentatsiooni koostamisel arvestatavad nõuded

  (1) Vähendamaks teekatte lõhkumisi projekteeritakse tehnovõrgud võimaluse korral väljapoole sõidutee ja kõnnitee alla jäävat ala, juhul kui seal ei asu kõrghaljastust või sinna ei ole planeeritud kõrghaljastust.

  (2) Tuleb vältida õhuliinide ja valgustuspostide projekteerimist puude võra tsooni. Kui kaevetöö toimub puude tüvele lähemal kui 2,0 m, nähakse ette kaevetöö tegemine kinnisel meetodil või käsitsi.

  (3) Kui kaevetöö teostatakse puude võra tsoonis, nähakse kuivaperioodil ette puude kastmine. Vajaduse korral nähakse ette tänavapuude aluste korrastamine.

  (4) Teekatete taastamisel lähtub projekteerija järgmistest nõuetest:
  1) Piki tänavat toimuvate kaevetööde korral taastatakse kuni 2,5 m laiused kõnniteekatted, parkettkivikatted ning kõik alla viie aasta vanused kuni kahe sõidurajaga sõidutee asfaltkatted kogu
  2) Kui kaevetöö käigus rikutakse kaevetöö piirkonda jääva tänavalõigu teekatte pinnast üle 50%, taastatakse teekate kogu pikkuses ja kogu konstruktsiooni ristlõike laiuselt, vahetades vajadusel ka äärekivid.
  3) Kõnniteedel, mille laius on rohkem kui 2,5 m, taastatakse teekate kuni lähima kõnnitee ääreni. Kui lõikeserva ja kõnnitee ääre vahe on vähem kui 1,0 m, taastatakse teekate kuni kõnnitee ääreni.
  4) Üle 5 aasta vanust ja väga halvas seisukorras olevat teekatet võib taastada ka ühe sõiduraja laiuselt, võimalusel tehakse tee omanikuga koostööd teekatte uuendamiseks kogu tänava laiuselt.
  5) Asfalt- ja muud tüüpi kõvakattega teede taastamisel tuleb teekate kogu paksuse ulatuses lahti lõigata. Lõige peab olema tehtud vähemalt 0,5 m kauguselt tagasitäidetava kaeviku servast. Kui vajaliku lõikekoha ja teekatte serva vahekaugus on 2.0 m või vähem, tuleb teekate eemalda kuni tee servani. Samuti tuleb teekate eemaldada nende lõigete vahelt, mille vahekaugus on 1.0 m või vähem. Taastatava teekatte serv peab jääma paralleelne ja risti teekatte serva või telgjoonega.
  6) Projektdokumentatsioonis märgitakse ära, mis liiki teekattega on tegemist ja nähakse ette teekatte taastamine sama liiki või Otepää Vallavalitsuse kooskõlastatud mõne teist liiki teekattega.
  7) Tänava taastamise lahendus, sh tööde läbiviimise järjekord tuleb kirjalikult fikseerida projekti staadiumis.

  (5) Murupinna taastamisel kasutatakse sõelutud mineraalmulda vähemalt 15 cm paksuse kasvukihina. Murukatte taastamisel tuleb muruseemne kulu arvestada vähemalt 25 g/m². Kasutatav muruseemne segu peab vastavalt kasutuskohale olema kas varjutaluvus või tallamiskindel. Kasutatava kasvupinnase omadused peavad sobima vastava muruseemne kasvuks. Riskialade (näit. kõnniteede servad, kaldpinnad, nõlvad) ümbruses tuleb kasutada muruvaipa. Muruvaipa tuleb kasutada ka juhul, kui taastamine toimub pärast 15. septembrit. Muruvaip kinnitada klambritega eelnevalt kobestatud kvaliteetsele kasvupinnasele, juurdumiseni tuleb muruvaipa regulaarselt kasta.

  (6) Projekteerija viitab projekti seletuskirjas, et kõik ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega, samuti tuleb juhtida tähelepanu Otepää vallas kehtivale kaevetööde eeskirjale.

§ 6.   Kaevetööga seotud projekti kooskõlastamine

  (1) Projekt kooskõlastatakse kõikide kaevetöö piirkonda jäävate maaomanikega.

  (2) Kooskõlastused ja läbivaatused kantakse projekti põhiplaani joonistele.
III Peatükk
Kaeveluba

§ 7.   Kaeveloa nõue

  (1) Kaevetöö on lubatud teostada kaeveloa alusel. Kui kaevetöö kaasneb ehitamisega ehitusseaduse mõistes, peab eelnevalt olema vormistatud ehitusluba või kirjalik nõusolek.

  (2) Kaeveloa olemasolu on kohustuslik kõikidele juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes Otepää valla haldusterritooriumil teostavad kaeve- ja mullatöid eeskirjaga reguleeritud aladel.

  (3) Kaeveloa saamise eelduseks on kooskõlastustega projekti olemasolu. Kaeveluba antakse teostatava töö kohta vastavat tegevusluba omavale kaevajale.

§ 8.   Kaeveloa taotlemine

  Kaeveloa taotleja esitab Otepää vallavalitsusele:
  1) kaeveloa avalduse;
  2) kooskõlastustega projekti;
  3) töö teostamise ajagraafiku;
  4) ehitusseadusega sätestatud ehitusloa või kirjaliku nõusoleku koopia;
  5) nõudmisel tegevusloa koopia.

§ 9.   Kaeveloa menetlemine

  (1) Otepää vallavalitsus kontrollib esitatud dokumente, vajadusel nõuab lisaks täiendavaid dokumente või kooskõlastusi.

  (2) Otepää vallavalitsus vaatab läbi avalduse koos projektiga ja kooskõlastab kaevetöö.

  (3) Otepää vallavalitsusel on õigusteha ettepanekuid kaevetöö tegemise aja, võimalike eritingimuste ja täiendavate kooskõlastuste kohta.

§ 10.   Kaeveloaga esitatud tingimuste muutmine

  (1) Kaevetöö läbiviimise korda ja tähtaega võib muuta üksnes Otepää vallavalitsuse nõusolekul.

  (2) Kaeveloa tingimuste muutmisel võib Otepää vallavalitsus esitada täiendavaid tingimusi ja nõuda kooskõlastusi eeskirjas ettenähtud alustel.

§ 11.   Kaevetöö tähtaja pikendamine

  (1) Kaevetöö tähtaja pikendamiseks esitab kaevaja Otepää vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku taotluse kaeveloa pikendamiseks.

  (2) Koos taotlusega esitab kaevaja Otepää vallavalitsuse nõudmisel uue kaevetöö tegemise ajagraafiku.

§ 12.   Kaeveloa väljastamisest keeldumine

  Kaeveluba ei väljastata kaevajale, kellel on:
  1) eelnevalt tähtajaliselt lõpetamata kaeveluba;
  2) tähtajaliselt täitmata Otepää vallavalitsuse poolt seoses kaevetööga tehtud ettekirjutus;
  3) tasumata seoses väärteomenetlusega määratud rahatrahv.

§ 13.   Kaevetöö peatamine

  (1) Kui tegemist on omavolilise kaevetööga peatab Otepää vallavalitsus viivitamatult kaevetöö.

  (2) Kui kaevetöö ohustab inimeste elu, tervist või keskkonda on omanikul õigus nõuda kaevajalt kaevetöö katkestamist ja ohtliku olukorra kohest likvideerimist.

  (3) Lõhkekehade leidmisel tuleb tööd peatada ning viivitamatult informeerida päästeteenistust.

§ 14.   Kaeveloa lõpetamine

  (1) Otepää vallavalitsus lõpetab kaeveloa pärast kaevaja poolt teekatte ja/või haljastuse taastamist ning ehitatud tehnovõrgu mõõdistuse projektile vastavuse kontrollimist.

  (2) Kaevaja peab kaeveloa tagastama loa lõpetamiseks Otepää vallavalitsusele 10 tööpäeva jooksul pärast kaevetöö tähtaja lõppu.
IV Peatükk
Nõuded kaevetöö tegemiseks

§ 15.   Üldnõuded

  (1) Kaevetöö tuleb teostada tehnoloogiliselt võimaliku lühima aja jooksul ja teekatet ja haljasala vähimal kahjustaval viisil.

  (2) Enne tänava rekonstrueerimist viiakse läbi hilisemate teekatte või haljasala lahtikaevamiste vältimiseks samale tänavalõigule või haljasalale planeeritud erineva otstarbega kaevetööd.

  (3) Kaevaja tagab tolmu- või lumetõrje kaevetöö piirkonnas.

  (4) Kaevaja tagab seoses kaevetööga väljapoole kaevetöö piirkonda pinnase väljakande või erosiooni toimel sattunud pinnase või ehitusmaterjali operatiivse likvideerimise.

  (5) Keelatud on hävitada, vigastada või kooskõlastamata ümber paigutada liikluskorraldusvahendeid, reklaame ja geodeetilisi märke. Hävitatud või vigastatud märgid taastatakse kaevaja kulul. Geodeetilise märgi ümberpaigutamise vajadusel kooskõlastab kaevaja selle Otepää Maamõõdubürooga. Tööde teostamise korral geodeetilise märgi kaitsetsoonis (R=3m) tuleb tellida märgi kontrollmõõdistus.

§ 16.   Kaevetöö piirkonna tähistus

  (1) Kaevetöö piirkond ümbritsetakse ohupiiretega ja tähistatakse liikluskorraldusvahenditega vastavalt kehtivatele liikluskorralduse nõuetele ning kooskõlastajate ja omaniku poolt esitatud tingimustele.

  (2) Kaevik tuleb piirata pideva, vähemalt 1 m kõrguse aiaga, mis on võimeline vastu võtma koormust 0.5 kN/m. Muud tüüpi piiretel (lint, postid vms.) võib olla hoiatav eesmärk, näiteks ladustuspaiga tähistamiseks. Aia osaline eemaldamine ehitustööde ajal on lubatud ehitustehnika läbipääsuks, vältides samal ajal kõrvaliste isikute ohtusattumise. Aia täielik eemaldamine on lubatud pärast kaeviku tagasitäitmist kuni maapinnani.

  (3) Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.

§ 17.   Kaevetöö piirkonnas asuv dokumentatsioon

  Kaevajal peavad kaevetöö piirkonnas olenevalt kaevetöö iseloomust olema järgmised dokumendid:
  1) kaeveluba;
  2) projekt koos ajutise liikluskorralduse skeemiga;

§ 18.   Heakord ja ohutus

  (1) Kaevaja poolt tagatakse kaevetöö piirkonnas ja sellega piirnevate alade heakord vastavalt Otepää valla heakorra eeskirjale.

  (2) Talvel rakendatakse meetmeid, et teekatted ei muutuks libedaks. Kaevetöö piirkonnaga külgnevad sõidu- ja kõnniteed hoitakse kaevaja poolt vabad lumest ja jääst ning liiklejatele ohutus seisukorras.

  (3) Kaeviku seinte varisemisohu või külgnevate ehitiste vajumisohu korral rakendatakse kaevaja poolt koheselt varisemist või vajumist ärahoidvaid meetmeid. Ehituskaeviku toestuse kavandamisel tuleb lähtuda EPN-ENV 7.1 juhistest.

  (4) Kogu kaevetöö teostamise perioodi vältel peab olema tagatud jalakäijate ohutu läbipääs piirkonnast. Jalakäijate tee ja kaeviku ristumisel tuleb kaevikutest ülepääsuks paigaldada vähemalt 1 m laiused ajutised sillad käsipuude kõrgusega 1 m.

  (5) Liiklusvahendite juurdepääsu tõkestamine kinnistule või mõnele muule objektile tuleb selle omanikku kirjalikult teavitada vähemalt 3 päeva ette.

  (6) Kaevaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide korrasoleku ning nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest. Piirangute lõppemisel tuleb ajutised liikluskorraldusvahendid koheselt teelt eemaldada.

  (7) Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid tuleb paigaldada nii, et need ei takistaks ligipääsu hoonetele ning muudele objektidele, sh tuletõrjehüdrandid, alajaamad.

  (8) Kaeviku täitmiseks ja teekatte taastamiseks vajalik materjal ladustatakse selliselt, et see ei segaks liiklejaid, oleks välistatud pinnaseerosioon ja tolmu teke ning ladustamise koht oleks ümbritsetud piiretega.

§ 19.   Materjali käitlemine

  (1) Kaevetööde käigus edaspidiseks kasutamiseks mittekõlblikud materjalid veetakse kohe ära vastavalt Otepää valla jäätmehoolduseeskirjale.

  (2) Materjale, töövahendeid, pinnast jm ei tohi ladustada tehnovõrkude kaevude, geodeetiliste punktide, puude ja põõsaste peale või vastu. Puistematerjali ladustamisel kivisillutisele või murule pannakse alla isoleeriv kangas või kile.

  (3) Omanikul on õigusteha kaevajale ettekirjutusi tööde käigus eemaldatava materjali ladustamise ja taaskasutamise osas.

§ 20.   Nõuded vee ärajuhtimisele

  (1) Kaevikust väljapumbatav vesi suunatakse vastavalt projektile või kooskõlastustingimustele torustiku abil reo- või sademeveekanalisatsiooni või -kraavi. Vee suunamine reo- või sajuveekanalisatsiooni kooskõlastatakse eelnevalt AS-ga Otepää Veevärk.

  (2) Kaevetöö piirkonda ümbritsevale alale võib vett juhtida ainult omaniku kirjalikul nõusolekul.

  (3) Lõikes 1 ja 2 ettenähtud võimaluste puudumisel veetakse väljapumbatav vesi ära AS-ga Otepää Veevärk kooskõlastatud kohta.

  (4) Üle 5 kraadi C korral tehtavate avariikaevamiste puhul on erandkorras lubatud reostumata pinnasevett või veetrassi lekkest tulenevat vett pumbata tänavale, suunaga lähima restkaevu poole, eelnevalt informeerides AS-i Otepää Veevärk.

  (5) Kaevetöö käigus ei ole lubatud vähendada olemasolevate kraavide läbilaset või neid likvideerida.

§ 21.   Haljastuse kaitse

  (1) Kaevetöö tegemisel kasvavate puude ja põõsaste piirkonnas, kus on tegemist kergesti variseva pinnasega, samuti kaevamisel puudele lähemal kui nende võra projektsioon maapinnal, rajatakse tõkendid, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise tagajärjel. Kaevetööde tsoonis paigaldatakse puudele tüvekaitsed. Kuivaperioodil kastetakse puid ja põõsaid, mille võra tsoonis kaevati, pärast kaeviku tagasitäitmist.

  (2) Kui puude alumised oksad segavad kaevetööd ning nende ülessidumine pole võimalik, kooskõlastatakse nende kärpimine Otepää vallavalitsusega ning tellitakse töö haljastusettevõttelt. Kõrghaljastuse likvideerimiseks peab olema raieluba.

§ 22.   Keskkonna kaitse

  (1) Tänaval on keelatud teha selliseid töid, mille käigus võib teekattele või haljastusele sattuda mootorikütust, määrdeaineid või muid lagundavaid ja keskkonda saastavaid aineid. Taoliste tööde hädavajadusel rakendatakse teekatte ja haljastuse kaitsmiseks vajalikke meetmeid.

  (2) Kaevamise käigus reostunud pinnase või potentsiaalset keskkonnaohtu omava objekti avastamisel on kaevaja kohustatud peatama töö ja informeerima seisukohavõtuks ning meetmete rakendamiseks Otepää vallavalitsust.

§ 23.   Tehnovõrkude kaitse

  (1) Tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb kaevetöö teha kooskõlastatult võrguettevõtetega.

  (2) Tehnovõrgu vigastamisel tuleb viivitamatult selle omanikule teatada. Vigastusega tekitatud kahju hüvitamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

  (3) Projektis märkimata tehnovõrgu avastamisel katkestatakse kaevetöö kuni avastatud tehnovõrgu omaniku kindlakstegemiseni. Tööd võib jätkata ainult pärast tehnovõrgu omaniku kirjaliku kooskõlastuse saamist.

  (4) Tehnovõrke võib ümber paigutada ainult kooskõlastatud projekti alusel.

§ 24.   Nõuded kaevetööl kasutatavale tehnikale

  (1) Kaevetööl on lubatud kasutada vaid sõidukeid ja mehhanisme, mis toetuvad teepinnale elastsete rehvide või roomikutega. Keelatud on kasutada mehhanisme, mille rattad, roomikud, tugikäpad, muud osad või koorem võivad rikkuda teekatet või teerajatisi. Selliste mehhanismide kasutamine teedel või tänavatel toimuvateks töödeks on lubatud ainult omaniku kirjalikul nõusolekul ja kui rekonstrueeritakse teekate kogu tänava ulatuses.

  (2) Sõidukeid ja mehhanisme, mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad rikkuda teekatet, rajatisi, liikluskorraldusvahendeid ja teisi tee-elemente, veetakse eriveeremiga (treiler). Nimetatud sõidukid võivad kõva kattega teed ületada, kui kasutatakse abivahendeid, mis hoiavad ära tee-elementide ja teekatte rikkumise.

  (3) Ilma omaniku loata ei ole lubatud paigutada ehitusmehhanisme ega veotransporti kergliiklusega teedele ning jalgratta- ja kõnniteedele.

  (4) Kaevaja ei või sulgeda, tõkestada või ohustada liiklust mis tahes esemete, sõidukite või veostega, v.a juhul, kui selleks on omaniku poolt väljastatud luba ja on täidetud loas ettenähtud meetmed.

§ 25.   Ajutine ümbersõidutee

  (1) Ajutise ümbersõidutee ehituse korraldab oma kulul kaevaja.

  (2) Ajutise ümbersõidutee hoiab korras kaevaja, kes vastutab selle seisukorra eest kuni tee likvideerimiseni. Ajutise ümbersõidutee kasutamise eest ei ole lubatud tasu nõuda.

  (3) Pärast kaevetöö lõppu likvideeritakse kaevaja poolt ajutine ümbersõidutee ja heakorrastatakse maa-ala endisel või projektis ettenähtud kujul.
V Peatükk
Avariikaevetöö

§ 26.   Avariikaevetöö mõiste

  Avariikaevetöö on põhjendatud kaevetöö, mis on vajalik tehnovõrgu avarii likvideerimiseks juhul, kui:
  1) kaevetöö alustamisega viivitamine seab ohtu vastava teenuse osutamise tarbijatele;
  2) tehnovõrgu avarii ohustab liiklejaid;
  3) tehnovõrgu avarii ohustab elanikkonda, ehitisi või keskkonda.

§ 27.   Avariikaevetöö teostamise tingimused

  (1) Avariikaevetöö teostamiseks ei ole nõutav kaeveluba, kui töö teostatakse ja teekonstruktsioon taastatakse kolme ööpäeva jooksul kaevetöö alustamisest. Haljasalal peab kaevik olema täidetud olemasoleva maapinnani.

  (2) Enne avariikaevetöö alustamist selgitatakse välja avariilise tehnovõrgu omaniku poolt avariikaevetöö teostamise kohas asuvad muud tehnovõrgud.

§ 28.   Avariikaevetööst teatamine

  (1) Avariikaevetöö teostaja teatab enne kaevetöö alustamist sellest Otepää vallavalitsust ja kaevekohas asuvate tehnovõrkude valdajaid, näidates ära avariikaevetöö koha, avariikaevetöö põhjuse, töö alguse kuupäeva, kaevaja nime, töö eest vastutava isiku ametikoha, nime ja telefoninumbri. Kui kaevetööga kaasneb tänava ja sulgemine, siis tuleb see eelnevalt kooskõlastada Otepää vallavalitsusega.

  (2) Looduskaitseobjekti kaitsevööndis toimuva kaevetöö puhul teavitatakse objekti valitsejat.

  (3) Kui tehnovõrgu avarii nõuab avariikaevetöö alustamist väljaspool üldkehtivat tööaega, puhkepäeval või riiklikul pühal ning mõnele lõigetes 1 ja 2 nimetatud asutustele või tehnovõrgu valdajale ei ole võimalik sellest kohe teatada, teatab avariilise tehnovõrgu valdaja avariikaevetööst esimesel võimalusel.

§ 29.   Nõuded avariikaevetöö teostamise kohale

  (1) Avariikaevetöö koht ümbritsetakse ohupiiretega ja tähistatakse liikluskorraldusvahenditega vastavalt kaevetööde eeskirjale.

  (2) Avariikaevetöö teostamise kohas tagab vastutav isik järgneva dokumentatsiooni olemasolu:
  1) tehnovõrkude omanike luba kaevetööks vastava tehnovõrgu kaitsevööndis;

§ 30.   Kaeveluba avariikaevetöö korral

  Avariikaevetöö kestmisel koos taastamisega üle kolme ööpäeva taotleb kaevaja Otepää vallavalitsus lihtmenetluse korras kaeveloa. Kaevaja esitab kaeveloa avalduse koos geodeetilise asendiplaaniga M 1:500, kus on ära märgitud remonditav tehnovõrk ja remonditava lõigu ulatus. Vajadusel määratakse kaeveloa vormistamisel tööde jätkamiseks eritingimused.
VI Peatükk
Kaevetöö lõpetamine

§ 31.   Heakorrastamise nõue

  Kaevetöö või selle etapi lõppjärgus heakorrastab kaevaja kaevetöö käigus rikutud ala eeskirja, omaniku ettekirjutuse ja ehitusprojekti kohaselt

§ 32.   Tehnovõrgu mõõdistamine

  (1) Enne kaevetöötrassi täitmist mõõdistatakse paigaldatud tehnovõrk vastavat tegevusluba omava isiku poolt.

  (2) Kaevaja esitab teostusmõõdistuse Otepää vallavalitsusele ja tellijale.

  (3) Kui avariikaevetöö käigustehnovõrgu asukoht ei muutunud, ei ole mõõdistamine nõutav.

§ 33.   Kaeviku täitmine

  Teekatte alla jääva ehituskaeviku täitmist alustatakse kaeviku põhja tihendamisest. Ehituskaevik tuleb kattega sõidu- ja jalakäijate teede all tagasi täita liivaga, mujal kohapeal väljakaevatud, tagasitäitmiseks ja tihendamiseks sobiva täitematerjaliga. Kaevik täidetakse kihtide kaupa, igat kihti eraldi tihendades. Tihendatava kihi paksus sõltub kasutatava tihendusseadme tehnilistest näitajatest, kuid ei tohi ületada 0,5 m. Teede all tuleb täide tihendada 98 % Proctortiheduseni (standard), haljasaladel 90%-ni. Täitematerjali sobivuse hindamisel tuleb lähtuda EPN-ENV 7.1 kriteeriumitest.

§ 34.   Haljastuse taastamine

  Haljastuse taastamisel pärast kaeviku tagasitäitmist kasutatakse ära varem kooritud huumusmuld. Taastatav haljasala kaetakse vähemalt 15 cm paksuse sõelutud huumusmulla kihiga, külvatakse muruseeme ning rullitakse. Haljastuse taastamisel võib kasutada ka mätastust või muruvaipa, millele tehakse kasvumullast aluskiht. Jätkuvahed täidetakse kasvumullaga, kastetakse ja rullitakse. Muru külvamiseks mitte sobilikul ajal on alternatiiviks haljastuse taastamise edasilükkamine kokkuleppel tellija, kaevaja ja Otepää vallavalitsusega kuni järgmise kasvuperioodi alguseni.

§ 35.   Teekatte taastamine

  (1) Kaevaja on kohustatud teekatte taastamisel kinni pidama tee ehitamise normidest ja nõuetest ning taastama kaevekoha samatüübilise kattega. Juhul, kui soovitakse muuta teekatte tüüpi või muutuvad projektis näidatud mahud, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Otepää vallavalitsusega. Teekatte täielik taastamine peab olema teostatud kuu aja jooksul arvestades kaeviku tagasitäitmise päevast. Kui kaevaja pole teekatet taastanud määratud tähtajaks, võib omanik tellida taastamistööd kolmandalt isikult kaevaja kulul.

  (2) Asfalt- ja muud tüüpi kõvakattega teede taastamisel tuleb kaeviku servast vähemalt 0,5 m kauguselt teekate kogu paksuse ulatuses lahti lõigata. Lõige peab olema kogu tänava ulatuses paralleelne teekatte servaga või tee telgjoonega. Kui vajaliku lõikekoha ja teekatte serva vahekaugus on 2.0 m või vähem, tuleb teekate eemaldada kuni sõidutee servani. Samuti tuleb teekate eemaldada nende lõigete vahelt, mille vahekaugus on 1.0 m või vähem. Tänavaga ristuva kaeviku servad peavad olema tee telgjoonega risti.

  (3) Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samuti uue ja vana asfaldikihi vaheline eelnevalt puhastatud kontaktpind krunditakse bituumeni või bituumenemulsiooniga. Pealmisse asfaldikihti jäävad liitekohad töödeldakse bituumeni või bituumenemulsiooniga ning puistatakse üle graniitsõelmetega või jämedateralise liivaga.

  (4) Tükkmaterjalist teekatte taastamise puhul on omanikul õigus nõuda betoonist või tsemendiga stabiliseeritud materjalidest aluskonstruktsiooni rajamist.

  (5) Kaevaja asendab tema poolt lõhutud või rikutud äärekivid, tehnovõrkude kaevud ja kaaned.

  (6) Olemasoleva teekatte kaevikuga piirnev serv lõigatakse enne taastamist sirgeks. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid ega varisemisi.

  (7) Kui liiklus on vaja avada enne teekatte täielikku taastamist või kui ilmastikust tingituna ei ole võimalik teekatet või haljastust taastada nõuetekohaselt, taastab kaevaja teekatte või haljastuse ajutiselt. Kaevaja hoiab omal kulul ajutise teekatte sõidukõlblikuna teekatte lõpliku taastamiseni. Talvisel perioodil ajutiselt külmasfaltbetooniga taastatud teekatted tuleb lõplikult asfalteerida kuumasfaltbetooniga 15. maiks.

  (8) Teekattemärgistuse täieliku või osalise hävimise korral tuleb teekatte märgistus taastada märgistuse täies ulatuses, allesjäänud vana teekattemärgistus tuleb eemaldada omaniku nõudmisel.

§ 36.   Kaevetöö lõpetamine

  Kaevetöö loetakse lõpetatuks pärast teekatte ja haljastuse lõplikku ja nõuetekohast taastamist ning kaevekoha heakorrastamist. Kaevetöö lõpetamisel annab kaevaja kaeveobjekti taastamistöö üle Otepää vallavalitsusele. Kui kaevetöö toimus kellegi kinnistul, siis kinnistu omanikule. Kaevetöö lõpetamine ja üleandmine fikseeritakse Otepää vallavalitsuse ja/või kinnistu omaniku poolt kaeveloal.

§ 37.   Garantii kaevetööle

  (1) Teostatud kaevetöö taastamistööle annab kaevaja kaheaastase garantii alates kaevetöö taastamise vastuvõtmisest omaniku poolt.

  (2) Garantiiaja kestel ilmnevad kaevetööst tingitud defektid kõrvaldab kaevaja oma kulul omaniku poolt määratud tähtajaks vastavalt eeskirjale.

  (3) Kui kaevik on vajunud olemasolevast asfaltkattest allapoole, tuleb olemasolev kaevik 0,5 m võrra laiemalt lahti freesida, kaevik tihendada ja vastavalt normidele taastada.

  (4) Kui kaevaja ei ole garantiiajal ilmnenud puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud, võib omanik tellida taastamistööd kolmandalt isikult kaevaja kulul.
VII Peatükk
Järelevalve ja vastutus

§ 38.   Kaevetöö järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad Otepää vallavalitsuse ametnikud, kelle pädevusse antud valdkond kuulub.

§ 39.   Kaevaja vastutus

  (1) Kaevaja kannab täielikku vastutust teostatud töö tehnoloogia, ohutuse, sh liiklusohutuse, tähtaegade, kvaliteedi ning projekti ja selle juurde käivate kooskõlastuste nõuete täitmise eest.

  (2) Eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras. Eeskirja rikkumisel tööd peatatakse.

  (3) Kaevetööga tekitatud kahju hüvitab kaevaja vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

  (4) Kõrghaljastuse rikkumise tuvastamisel on Otepää vallavalitsusel õigus nõuda vastutavalt isikult haljastuse taastamist või kahju hüvitamist.

  (5) Kaevaja kannab täielikku vastutust kõikide esitatud dokumentide õigsuse eest.

§ 40.   Määruse rakendamine

  Otepää Vallavolikogu 30. juuni 2004.a määrus nr 1-6-12 ”Kaevetööde eeskirja kehtestamine" tunnistatakse kehtetuks.
Määrus jõustub 01.06.2009. a.

Jaanus Raidal
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json