Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Narva Linnavalitsuse kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 16.05.2014, 25

Narva Linnavalitsuse kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 02.06.2010 nr 732
jõustumine 07.06.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõige 1 punkti 2 ja § 49 lõike 11, Narva Linnavolikogu 29.06.2000.a määrusega nr 36/16 kinnitatud “Narva linna põhimääruse” punkti 5.7.2. alusel, juhindudes hädaolukorra seaduse § 5 lõikest 5.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Narva Linnavalitsuse kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamiseks omavalitsusüksuse territooriumil.

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (3) Komisjoni moodustab Narva Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus), kehtestades komisjoni põhimääruse ja kinnitades komisjoni koosseisu.

  (4) Komisjoni põhimääruse eelnõu ja komisjoni koosseis kooskõlastatakse Ida-Eesti Päästekeskusega (edaspidi päästeasutus).

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  (1) Jälgib ja analüüsib kriisireguleerimise süsteemi, sealhulgas hädaolukordadeks valmistumise, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise ja hädaolukorras kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse § 6 sätestatud ülesannete ja pädevuse toimimist omavalitsusüksuses.

  (2) Vaatab läbi kriisikomisjoni tegevuspiirkonda puudutava hädaolukorra riskianalüüsi osa.

  (3) Analüüsib hädaolukordade tekkimise tõenäosust enda haldusterritooriumil.

  (4) Teeb ettepanekuid Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile, Ida-Eesti regionaalsele kriisikomisjonile ja pädevatele asutustele hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise kohta omavalitsusüksuses.

  (5) Abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamise koordineerimisel, teabevahetuse korraldamisel ja täidab muid eriolukorra juhi antud ülesandeid.

  (6) Abistab hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamise koordineerimisel.

  (7) Tagab oma elanikkonna teavitamise elutähtsat teenust puudutava toimepidevuse hädaolukorrast ja annab käitumisjuhised hädaolukorras tegutsemiseks.

  (8) Otsustab kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse korraldamise.

  (9) Kinnitab kooskõlastatult õppuse korraldajaks kavandatud asutusega hädaolukorra lahendamise õppuse aja, õppuse korraldaja ja hädaolukorrad, mille lahendamise protseduure ja võimekusi kontrollitakse.

  (10) Peab arvestust omavalitsusüksuse haldusterritooriumil olevate ja hädaolukorras kasutatavate ressursside kohta, välja arvatud riigiasutuste ressursid ning edastab andmed ka päästekeskusele.

  (11) Tegeleb hädaolukorras abi vajavate inimeste väljaselgitamisega ja abistamisega.

  (12) Koordineerib omavalitsuse territooriumil hädaolukorras tekkinud kahjude hindamist ning taastamistööde kulude arvestust.

  (13) Annab hinnanguid ja teeb ettepanekuid linnavalitsuse õigusaktide eelnõudele, mis käsitlevad kriisireguleerimise valdkonda.

  (14) Tulenevalt hädaolukorra riskianalüüsist korraldab omavalitsuse territooriumil ennetusmeetmete rakendamist ja riskikommunikatsiooni teostamist.

  (15) Esitab autasustamiseks kriisireguleerimisalases tegevuses või hädaolukorra likvideerimisel silmapaistnud töötajaid ja Narva linna elanikke.

  (16) Teeb linnavalitsusele ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks.

  (17) Teeb kriisireguleerimisalast koostööd pädevate riigiasutuste ja teiste omavalitsuste kriisikomisjonidega.

  (18) Valmistab ette Narva linna evakuatsiooni plaani hädaolukorras rakendamiseks.

  (19) Kinnitab komisjoni iga-aastase tööplaani.

  (20) Kinnitab ja esitab iga-aastase komisjoni tegevuse kokkuvõtte regionaalsele kriisikomisjonile.

  (21) Moodustab vajadusel alalisi ja ajutisi töögruppe ning kinnitab nende töökorra.

  (22) Jälgib riiklike järelevalveasutuste ettekirjutuste täitmist kohaliku omavalitsuse hallatavates asutustes, mis puudutavad ohutuse ja turvalisuse tagamist

  (23) Täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

§ 3.   Komisjoni esimees ja asetäitja

  (1) Komisjoni esimees on Narva linnapea.

  (2) Komisjoni esimees nimetab komisjoni aseesimehe.

§ 4.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni nimelise koosseisu kinnitab Narva linnapea ettepanekul linnavalitsus oma korraldusega.

  (2) Komisjoni liikmele määratakse asendusliige juhuks, kui ta ei saa komisjoni tööst osa võtta.

  (3) Komisjoni liikmed on kohustatud komisjoni esimehele teatama enda kontaktandmed (telefoninumbrid tööl, kodus, mobiiltelefon, faks, e-post, kodune aadress) ja koheselt teavitama nende muutustest.

§ 5.   Komisjoni esimehe pädevus

  (1) Esindab komisjoni riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes.

  (2) Koostab komisjoni iga-aastase tööplaani ning esitab selle kalendriaasta viimasel koosolekul komisjonile kinnitamiseks.

  (3) Kutsub kokku komisjoni koosoleku.

  (4) Kutsub vajaduse korral komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (5) Ühe kuu jooksul peale kalendriaasta lõppu esitab aruande komisjoni tööst Ida-Eesti regionaalsele kriisikomisjonile.

  (6) Korraldab koostöös päästeasutusega komisjoni liikmetele kriisireguleerimisalast koolitust.

§ 6.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (2) Komisjoni töövormiks on koosolek. Koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (3) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised.

  (4) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad vastavalt komisjoni kinnitatud tööplaanile, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

  (5) Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees vastavalt vajadusele.

  (6) Komisjoni koosoleku aja, päevakorra ja komisjoni koosolekule kutsutavate nimekiri esitatakse vähemalt kaks tööpäeva enne koosoleku toimumist komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isikutele.

  (7) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sh komisjoni esimees või aseesimees.

  (8) Otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl.

  (9) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Komisjon edastab istungite protokollid ja otsused maavanemale ja päästeasutusele.

§ 7.   Komisjoni asjaajamine ja teenindamine

  Komisjoni asjaajamise ja teenindamise tagab linnavalitsus.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavalitsuse 05.11.2008. a määrus nr 1395 „Narva linna kriisikomisjoni põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub 07.06.2010

Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json