KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Loksa linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.05.2015, 3

Loksa linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 14.05.2015 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 3 punktide 1, 2 ja 3, § 22 lõike 1 punkti 37 ja § 22 lõike 2, korrakaitseseaduse § 54, § 59 lõike 1, § 56 lõike 3 punkti 2 ja spordiseaduse § 20 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Loksa linnas avalike ürituste korraldamise ja pidamise nõuded ning lahendatakse korrakaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimused.

  (2) Määrust on kohustatud täitma Loksa linna haldusterritooriumil elavad, tegutsevad ja viibivad füüsilised ja juriidilised isikud ning asutused.

  (3) Määrusega ei reguleerita avaliku koosoleku ja spordiürituse korraldamist spordiseaduse paragrahvi 20 lõike 2 tähenduses.

  (4) Loksa Linnavalitsuse (edaspidi: linnavalitsus) hallatava asutuse põhimääruse-, samuti Loksa linna enamusosalusega juriidilise isiku põhikirjajärgse tegevusega seotud üritusi linna haldusterritooriumil ei loeta avalikuks ürituseks määruse mõistes. Nimetatud asutuse ja juriidilise isiku ürituse korraldamisest ja pidamisest teavitab ürituse korraldaja linnavalitsust kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri, faks jms) ning lähtub ürituse pidamisel käesoleva määruse § 7 lõikes 2 sätestatud nõuetest.

  (5) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused linnavalitsus.

§ 2.   Mõisted

  (1) Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, kontsert, etendus, kaubandusliku tegevusega seotud üritus või muu inimeste koosolemine, mis ei ole avalik koosolek korrakaitseseaduse ega spordiüritus spordiseaduse tähenduses.

  (2) Avalik koht Loksa linna haldusterritooriumil on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala vabas õhus, selle kohal olev õhuruum ja seal paiknev veekogu.

  (3) Avaliku ürituse, sh oluliselt häiriva müra või valgusefektide (edaspidi: häiring) tekitamise korraldaja (edaspidi: ürituse korraldaja) on:
  1) täisealine ja teovõimeline füüsiline isik;
  2) asutus või juriidiline isik.

  (4) Avaliku ürituse teade on vormikohasel blanketil esitatud soov korraldada ja pidada avalikku üritust.

  (5) Avaliku ürituse pidamise kooskõlastus on määrusega kehtestatud nõuete alusel linnavalitsuse poolt korraldusena vormistatud dokument, milles toodud tingimustel saab ürituse korraldaja korraldada ja pidada avalikku üritust.

  (6) Avalikus kohas avaliku üritusega mitteseotud häiringu tekitamise taotlus on vormikohasel blanketil linnavalitsusele esitatud sooviavaldus vastava loa saamiseks, mida menetletakse käesoleva määruse §-s 8 toodud korras.

  (7) Häiringu tekitamise luba on linnavalitsuse poolt korraldusena vormistatud dokument, milles toodud tingimustel saab taotleja avalikus kohas tekitada häiringut.

2. peatükk Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded 

§ 3.   Avaliku ürituse korraldamise soovist teavitamine

  (1) Avaliku ürituse korraldamise soovist teavitatakse linnavalitsust määruse lisas toodud vormikohase avaliku ürituse teate esitamisega vähemalt neliteist (14) päeva enne ürituse toimumist.

  (2) Avaliku ürituse teates peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) avaliku ürituse korraldaja (juriidilise isiku puhul juriidilise isiku määratud füüsilisest isikust ürituse korraldaja õigusi ja kohustusi kandev isik) nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) avaliku ürituse nimetus;
  3) avaliku ürituse liik (etendus, võistlus, kontsert, laat jms);
  4) avaliku ürituse toimumise koht ja aeg (kuupäev või ajavahemik ning kellaaeg);
  5) avaliku ürituse lühikirjeldus;
  6) avalikul üritusel osalejate eeldatav arv;
  7) ajutise ehitise (nt tribüün, lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või inventari paigaldamise soov koos inventari loeteluga;
  8) teave helitehnika kasutamise kohta;
  9) tule tegemise, ilutulestiku korraldamise või muu pürotehnika kasutamise soov;
  10) ajavaliku põhjendus, kui avalik üritus toimub häiringu suhtes seatud kõrgendatud piirangute ajal;
  11) liikluse või parkimise ümberkorraldamise või tänava sulgemise soov ja põhjendus (sealhulgas liikluskorraldust tagava isiku nimi ja kontaktandmed);
  12) teave turvateenuse osutamise kohta (sealhulgas turvateenuse pakkuja nimi ja kontaktandmed);
  13) kaubandustegevuse korraldamise soov (sealhulgas kaubanduse korraldaja nimi ja kontaktandmed);
  14) märge alkohoolsete jookide pakkumise kohta etanoolisisalduse äranäitamisega;
  15) teave avaliku ürituse toimumise kohas reklaami eksponeerimise kohta;
  16) vajadusel muud andmed.

  (3) Avaliku ürituse teatele tuleb lisada:
  1) liikluse või parkimiskorralduse skeem, millel on näidatud parkimisvõimalused, vajalikud liikluskorraldusvahendid, liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed, kui üritusega kaasneb vajadus liikluse ümberkorraldamiseks;
  2) turvaplaan, millel on märgitud turvalisust tagavate töötajate arv, tööülesanded ja turvatsoonid, kui üritusel on turvateenuse osutamise vajadus.

  (4) Kui avaliku ürituse pidamine nõuab avaliku tee sulgemist või liikluse ümberkorraldamist, on linnavalitsusel õigus nõuda ürituse korraldajalt lisateavet, mis on vajalik tee sulgemise või liikluse ümberkorraldamise viisi tuvastamiseks.

  (5) Linnavalitsus võib põhjendatud juhtudel nõuda ürituse korraldajalt avaliku ürituse kohta lisateavet ja -kooskõlastusi.

  (6) Avaliku ürituse teate allkirjastab ürituse korraldaja või tema volitatud esindaja.

§ 4.   Avaliku ürituse teate menetlemine

  Avaliku ürituse teate vaatab läbi linnavalitsuse vastav teenistuja (edaspidi: menetleja), kes vajadusel otsustab ürituse korraldajalt täiendavate dokumentide või kolmandate isikute kooskõlastuste esitamise vajaduse üritusega seotud võimalike ohtude ennetamiseks ning valmistab ette linnavalitsuse korralduse eelnõu.

§ 5.   Avaliku ürituse pidamise kooskõlastamine

  (1) Avaliku ürituse nõuetekohase teate alusel annab linnavalitsus kümne (10) tööpäeva jooksul avaliku ürituse pidamiseks kooskõlastuse.

  (2) Avaliku ürituse pidamise kooskõlastuses märgitakse järgmised andmed:
  1) avaliku ürituse korraldaja (juriidilise isiku puhul juriidilise isiku määratud füüsilisest isikust ürituse korraldaja õigusi ja kohustusi kandev isik) nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) avaliku ürituse liik ja nimetus;
  3) avaliku ürituse toimumise koht ja aeg (kuupäev või ajavahemik ning kellaaeg);
  4) avaliku üritusega kaasnev õigustänava sulgemiseks või liikluse ümberkorraldamiseks;
  5) avaliku ürituse teate kooskõlastamisel ürituse korraldajale tehtud märkused, mida ürituse korraldamisel ja pidamisel arvestada.

  (3) Menetleja edastab avaliku ürituse pidamise kooskõlastuse ürituse korraldajale ning teavitab viivitamata Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri Loksa linnas peetavast avalikust üritusest.

§ 6.   Avaliku ürituse pidamise kooskõlastamisest keeldumine

  (1) Linnavalitsusel on õigus keelduda avaliku ürituse pidamise kooskõlastamisest, kui:
  1) avaliku ürituse teates ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puudusi ei kõrvaldatud menetleja määratud tähtaja jooksul;
  2) avaliku ürituse teade on esitatud pärast käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud tähtaega;
  3) avaliku ürituse teate kooskõlastamisel kolmandate isikute poolt on kooskõlastaja jätnud kooskõlastuse andmata ning välistanud ürituse toimumise ürituse korraldaja soovitud viisil või asukohas;
  4) avalik üritus on vastuolus kehtivate õigusaktidega või on soovitud kohas ja ajal sobimatu;
  5) avaliku ürituse korraldaja on jätnud varem peetud üritustel täitmata õigusaktidest või kokkulepetest tulenevaid nõudeid ning on alust eeldada rikkumise kordumist;
  6) samas kohas ja samal ajal toimub varem kooskõlastatud teine avalik üritus või on linnavalitsusel teave samas kohas ja samal ajal toimuvast avalikust koosolekust või spordiüritusest.

  (2) Menetleja teavitab ürituse korraldajat avaliku ürituse kooskõlastamisest keeldumisest, selgitades põhjust ning viidates õigusaktidele, mis on kooskõlastamisest keeldumise aluseks.

§ 7.   Avaliku ürituse pidamise nõuded

  (1) Avalikku üritust tohib pidada üksnes käesoleva määruse kohaselt antud kooskõlastuse olemasolul.

  (2) Ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) täitma avaliku ürituse kooskõlastuses toodud tingimusi ja arvestama tehtud märkustega;
  2) olema avaliku ürituse teate esitamisest kuni ühe (1) päeva möödumiseni avaliku ürituse lõppemisest avaliku ürituse teates esitatud kontakttelefonil kättesaadav;
  3) tagama avaliku ürituse rahumeelse pidamise ja avalikust üritusest osavõtjate ohutuse;
  4) tagama, et avaliku ürituse pidamisel kasutatavad esemed ei ohusta avalikul üritusel mitteosalevaid isikuid, vara või keskkonda;
  5) lõpetama viivitamata avaliku ürituse, kui sellega tekitatakse oluline või kõrgendatud vahetu oht inimestele, varale ja/või keskkonnale või ilmnevad korrakaitseseaduse paragrahvis 62 nimetatud asjaolud;
  6) järgima tuleohutuse- ja tervisekaitsenõudeid;
  7) täitma politsei või muu pädeva korrakaitseorgani antud korraldusi korra tagamiseks avalikul üritusel;
  8) tagama avaliku ürituse pidamise kohast avaliku ürituse ajaks paigaldatud asjade eemaldamise mõistliku aja jooksul pärast avaliku ürituse lõppemist;
  9) tagama pärast avaliku ürituse pidamise lõppemist selles kohas avaliku ürituse tõttu tekkinud jäätmete koristamise.

  (3) Avaliku üritusega Loksa linnale avaliku ürituse toimumise kohas tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele ürituse korraldaja poolt.

3. peatükk Oluliselt häiriva müra või valgusefektide tekitamiseks loa andmise kord 

§ 8.   Oluliselt häiriva müra või valgusefektide (häiringu) tekitamiseks loa andmine

  (1) Korrakaitseseaduse paragrahvi 56 lõikes 1 sätestatud kohas või paragrahvi 56 lõikes 2 sätestatud ajal oluliselt häiriva müra või valgusefektide (häiringu) tekitamiseks esitab ürituse korraldaja määruse lisas toodud vormikohase taotluse linnavalitsusele vähemalt neliteist (14) kalendripäeva enne selle sündmuse toimumist.

  (2) Loa taotlemine häiringu tekitamiseks avaliku ürituse raames toimub paragrahvis 3 sätestatud korras.

  (3) Lõikes 1 nimetatud loa andmise või mitteandmise otsustab linnavalitsus kümne (10) kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest oma korraldusega.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Avaliku ürituse teate vorm kinnitatakse vastavalt lisale 1.

  (2) Oluliselt häiriva müra või valgusefektide tekitamise (häiringu) taotluse vorm kinnitatakse vastavalt lisale 2.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

Lisa 1  Avaliku ürituse teate vorm

Lisa 2 Oluliselt häiriva müra või valgusefektide tekitamise (häiringu) taotluse vorm

/otsingu_soovitused.json