Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Teenistus-, töö- ja välislähetusse saatmise kord Loksa linnas

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.05.2015, 4

Teenistus-, töö- ja välislähetusse saatmise kord Loksa linnas

Vastu võetud 14.05.2015 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 42 ja § 49 lõike 44, avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 4, § 44 ja § 47 ning töölepingu seaduse § 21 ja § 40 alusel, kooskõlas Vabariigi Valitsuse 19.12.2012.a määrusega nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr“ ja Vabariigi Valitsuse 25.06.2009.a määrusega nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimised ja kord“.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Loksa Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) liikmete, Loksa Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) liikmete ja teenistujate ning hallatavate asutuste juhtide teenistus-, töö ja välislähetusse (edaspidi lähetus) saatmise, lähetustulemuste vormistamise ja lähetuskulude hüvitamise kord.

§ 2.  Teenistus-, töö- ja välislähetus

 (1) Teenistus- ja töölähetus on linnavolikogu liikme, linnavalitsuse liikme ja teenistuja ning hallatava asutuse juhi (edaspidi koos nimetatud lähetatav) saatmine kindlaksmääratud ajavahemikus täitma teenistus- või tööülesannet väljaspool alalise ametikoha asukohta või koolitusele väljaspool alalise ametikoha asukohta.

 (2) Välislähetus on lähetus välisriiki.

§ 3.  Lähetuse taotlemine

  Lähetuse vormistamise alus on vormikohane lähetustaotlus (edaspidi taotlus) (lisa), kuhu märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht ja asutus või üritus, kuhu lähetatakse, ning ettepanek lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha määra kohta. Kutse või muu alusmaterjali olemasolul lisatakse see taotlusele.

§ 4.  Lähetuse vormistamine

 (1) Linnavolikogu liikme lähetus vormistatakse linnavolikogu esimehe käskkirjaga kooskõlastatult linnavolikogu liikme tööandjaga. Linnavolikogu esimehe lähetus vormistatakse linnavolikogu aseesimehe käskkirjaga, kooskõlastatult linnavolikogu esimehe tööandjaga.

 (2) Linnapea lähetus vormistatakse linnavalitsuse korraldusega.

 (3) Linnavalitsuse liikme ja teenistuja ning hallatava asutuse juhi lähetus vormistatakse linnapea käskkirjaga. Hallatava asutuse juhi lähetus kooskõlastatakse valdkonna abilinnapeaga.

 (4) Lähetusele saatmise käskkirjas/korralduses märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht, ülesanne ning lähetuskulude hüvitamise ulatus.

 (5) Välislähetuse korral märgitakse käskkirjas/korralduses ka asutus või üritus, kuhu lähetatu suunatakse, ning välislähetuse päevaraha määr.

 (6) Üldjuhul vormistatakse käskkiri/korraldus vähemalt kolm tööpäeva enne lähetuse algust.

 (7) Käskkirjad/korraldused valmistab ette Loksa Linnakantselei ning alusmaterjalid säilitatakse dokumendihaldussüsteemis.

§ 5.  Lähetustulemuste aruanne

 (1) Kui lähetus kestab kaks ja enam järjestikkust päeva, esitab lähetatu lähetajale viie tööpäeva jooksul lähetusest saabumisest kirjaliku lähetustulemuste aruande (edaspidi: aruanne).

 (2) Aruandes nimetatakse lähetuse käigustoimunud olulised kohtumised ja arutusel olnud teemad, kontaktisikute andmed, lähetatu osalemine diskussioonides ja tema tehtud ettekannete või sõnavõttude teemad, edasise koostöö võimalused, kokkulepped, kaasatoodud materjalide loetelu ning nendega tutvumise võimalus jm oluline teave.

 (3) Samal eesmärgil lähetatud mitu isikut võivad aruande esitada ühiselt.

 (4) Aruanne koos sinna juurde kuuluva materjaliga säilitatakse dokumendihaldussüsteemis.

§ 6.  Lähetuskulude hüvitamine

 (1) Lähetatule hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning lähetusülesande täitmisega seotud muud kulud ning makstakse välislähetuses viibimise aja eest päevaraha Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras.

 (2) Lähetuskulude hüvitamise aluseks on kuludokumendid ja lähetusse saatmise otsus, millele lisandub korra paragrahvi 5 lõikes 1 nimetatud juhul ka lähetustulemuste aruanne.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Lähetustaotluse vorm kinnitatakse vastavalt lisale.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

Lisa Lähetustaotluse vorm

/otsingu_soovitused.json