Teksti suurus:

Volikogude määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 16.05.2018, 1

Volikogude määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 30.04.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kehtetuks tunnistatakse järgmised Keila Vallavolikogu määrused:

 
 1) Keila Vallavolikogu 30.04.2014 määrus nr 11 „Maamaksu toetuse kehtestamine kallasrajalt arvestatavale maamaksule”;
 2) Keila Vallavolikogu 29.05.2015 määrus nr 37 „Keila Vallavolikogu haldus- ja rahanduskomisjoni põhimääruse kinnitamine”;
 3) Keila Vallavolikogu 29.05.2015 määrus nr 38 „Keila Vallavolikogu haridus,- kultuuri- ja spordikomisjoni põhimääruse kinnitamine”;
 4) Keila Vallavolikogu 29.05.2015 määrus nr 39 „Keila Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni põhimääruse kinnitamine”;
 5) Keila Vallavolikogu 29.05.2015 määrus nr 40 „Keila Vallavolikogu maa- ja keskkonnakomisjoni põhimääruse kinnitamine”;
 6) Keila Vallavolikogu 29.05.2015 määrus nr 41 „Keila Vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimääruse kinnitamine”;
 7) Keila Vallavolikogu 30.10.2015 määrus nr 48 „Keila Vallavolikogu ettevõtlus- ja arengukomisjoni põhimääruse kinnitamine”;
 8) Keila Vallavolikogu 18.12.2015 määrus nr 51 „Maamaksu toetuse kehtestamine kallasrajalt arvestatavale maamaksule”;
 9) Keila Vallavolikogu 18.12.2015 määrus nr 54 „Keila Vallavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine”;
 10) Keila Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 61 „Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine vallavalitsusele”.

§ 2.  Kehtetuks tunnistatakse järgmised Padise Vallavolikogu määrused:

 
 1) Padise Vallavolikogu 30.11.2007 määrus nr 29 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord”;
 2) Padise Vallavolikogu 19.12.2012 määrus nr 49 „Padise valla kohalike teede nimekiri”;
 3) Padise Vallavolikogu 27.03.2013 määrus nr 55 „Padise Vallavolikogu ja Padise Vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord”;
 4) Padise Vallavolikogu 29.01.2014 määrus nr 2 „Padise Vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimäärus”;
 5) Padise Vallavolikogu 29.01.2014 määrus nr 3 „Padise Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni põhimäärus”;
 6) Padise Vallavolikogu 29.01.2014 määrus nr 4 „Padise Vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjoni põhimäärus”;
 7) Padise Vallavolikogu 29.01.2014 määrus nr 5 „Padise Vallavolikogu keskkonnakomisjoni põhimäärus”;
 8) Padise Vallavolikogu 25.01.2017 määrus nr 40 „Vallavolikogu esimehele ja vallavolikogu liikmetele hüvitise määramine”;
 9) Padise Vallavolikogu 29.03.2017 määrus nr 41 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord”.

§ 3.  Kehtetuks tunnistatakse järgmised Paldiski Linnavolikogu määrused:

 
 1) Paldiski Linnavolikogu 01.12.2005 määrus nr 1 „Paldiski linna kohanimede määramise kord”;
 2) Paldiski Linnavolikogu 10.03.2009 määrus nr 4 „Paldiski linna avalikult kasutatavate kohalike teede kasutamise ja kaitsmise eeskiri”;
 3) Paldiski Linnavolikogu 27.01.2011 määrus nr 1 „Veeseaduses kohalikule omavalitsusele antud pädevuse delegeerimine”;
 4) Paldiski Linnavolikogu 28.04.2011 määrus nr 8 „Pakendiseaduse § 20 lõikes 44 kohaliku omavalitsuse organile antud pädevuse delegeerimine”;
 5) Paldiski Linnavolikogu 28.04.2011 määrus nr 9 „Ruumiandmete seaduses kohalikule omavalitusele antud pädevuse delegeerimine”;
 6) Paldiski Linnavolikogu 27.06.2013 määrus nr 8 „Pädevuse delegeerimine”;
 7) Paldiski Linnavolikogu 04.12.2013 määrus nr 14 „Volikogu esimehele, volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise kord”;
 8) Paldiski Linnavolikogu 29.07.2015 määrus nr 18 „Ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine”;
 9) Paldiski Linnavolikogu 28.05.2015 määrus nr 14 „Paldiski linna hankekord”;
 10) Paldiski Linnavolikogu 17.02.2016 määrus nr 2 „Ülesannete delegeerimine Paldiski Linnavalitsusele”.

§ 4.  Kehtetuks tunnistatakse järgmised Vasalemma Vallavolikogu määrused:

 
 1) Vasalemma Vallavolikogu 28.01.2003 määrus nr 1 „Vasalemma valla eelarvest Vasalemma vallas asuvate huvialakoolide ja -ringide õppetasu osalise kompenseerimise korra kinnitamine”;
 2) Vasalemma Vallavolikogu 22.04.2003 määrus nr 11 „Vasalemma valla ehitusmääruse kinnitamine”;
 3) Vasalemma Vallavolikogu 27.01.2004 määrus nr 3 „Vasalemma valla kohaliku teeregistri pidamise põhimäärus”;
 4) Vasalemma Vallavolikogu 25.05.2004 määrus nr 8 „Vasalemma Seltsimaja ruumide rendile andmise kord”;
 5) Vasalemma Vallavolikogu 25.04.2006 määrus nr 3 „Töötute ja pikaajaliste töötute iseseisvale toimetulekule suunatud teenuste osutamise kord”;
 6) Vasalemma Vallavolikogu 23.05.2006 määrus nr 4 „Volikogu liikmetele volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamise kord”;
 7) Vasalemma Vallavolikogu 26.06.2007 määrus nr 5 „Vasalemma valla eelarve täitmise kord”;
 8) Vasalemma Vallavolikogu 25.02.2009 määrus nr 5 „Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord”;
 9) Vasalemma Vallavolikogu 26.05.2009 määrus nr 11 „Vasalemma Valla Spordikeskuse ruumide ja rajatiste rendile andmise kord”;
 10) Vasalemma Vallavolikogu 29.01.2013 määrus nr 3 „Vasalemma Vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine”;
 11) Vasalemma Vallavolikogu 30.04.2013 määrus nr 9 „Vasalemma Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded”.

§ 5.  Määruse rakendamine

 (1) Käesoleva määruse paragrahvi 1 punkt 8 jõustub 01. jaanuaril 2019.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Lambing
vallavolikogu aseesimees