HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Otepää Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.05.2018, 43

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 10.05.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib laste Otepää Vallavalitsuse hallatavasse koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteaed) vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

  (2) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteaia direktor.

  (3) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvustab direktor lapse seaduslikule esindajale (edaspidi vanem) käesolevat korda, lasteaia kodukorda ja vanema kohustusi lasteaia kulude katmisel ning võtab selle kohta vanemalt allkirja.

  (4) Lapse lasteaeda vastuvõtmise korda puudutav teave avalikustatakse lasteaia veebilehel.

§ 2.   Lapse lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lasteaeda võetakse vastu pooleteise kuni seitsmeaastaseid lapsi, kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Otepää vald. Vabade kohtade olemasolul võib lasteaeda vastu võtta teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil elavaid lapsi.

  (2) Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab vanem direktorile vormikohase avalduse. Direktor registreerib vanemate avaldused saabumise järjekorras ja peab lasteaia koha taotlejate järjekorda.

  (3) Direktoril on õigus võtta laps lasteaeda väljaspool järjekorda, kui selleks on põhjendatud vajadus ja Otepää Vallavalitsuse nõusolek.

  (4) Lasteaia rühmad komplekteeritakse esitatud avalduste alusel iga aasta 15. augustiks ja kinnitatakse direktori käskkirjaga hiljemalt 10. septembriks. Muudatused rühmade nimekirjades vormistab direktor käskkirjaga 3 tööpäeva jooksul.

  (5) Direktor teatab vanemale lasteaiakoha eraldamisest avalduses märgitud kontaktide kaudu.

  (6) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel esitab vanem lapse tervisekaardi perearsti märkusega lasteaeda lubamise kohta.

  (7) Vanem, kes soovib lasteaias käiva lapse jätta ajutiselt koduseks, teeb selle kohta kirjaliku avalduse, näidates ära perioodi, millal laps ei viibi lasteaias. Enne avaldusele märgitud perioodi lõppu võetakse laps lasteaeda tagasi vaid vaba koha olemasolul.

§ 3.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast väljaarvamine toimub:
  1) vanema avalduse alusel;
  2) lapse kooli minekul;
  3) direktori ühepoolse otsuse alusel.

  (2) Direktor võib lapse ühepoolse otsuse alusel lasteaiast välja arvata, kui:
  1) vanem rikub korduvalt lasteaia kodukorda;
  2) vanem ei ole täitnud lasteaia kulude katmise kohustust ning direktori vastavasisulise hoiatuse kättesaamise kuupäevast on möödunud üle 15 päeva;
  3) laps on lasteaiast puudunud teadmata põhjusel üle ühe kuu.

  (3) Lapse lasteaiast väljaarvamisel direktori ühepoolse otsuse alusel kustutatakse laps lasteaia nimekirjast järgneva kuu 1. kuupäeval, millest direktor teavitab vanemat kirjalikult vähemalt 15 päeva ette.

§ 4.   Määrustekehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Otepää Vallavalitsuse 11. juuni 2009. a määrus nr 2-6-4 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“;
  2) Puka Vallavalitsuse 23. aprilli 2013. a määrus nr 2 „Puka valla lasteaeda laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord“;
  3) Sangaste Vallavalitsuse 19. novembri 2012. a määrus nr 2 „Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kajar Lepik
Vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes

Janno Sepp
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json