KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Vinni valla kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Vinni Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.05.2018, 44

Vinni valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 03.05.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lg 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Vinni valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks omavalitsusüksuse territooriumil.

  (2) Komisjoni moodustab Vinni Vallavalitsus, kehtestades komisjoni põhimääruse ja kinnitades komisjoni koosseisu.

  (3) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  Komisjon:
  1) tutvub ja võtab teadmiseks valda puudutavad hädaolukorra riskianalüüsid ning koostatud ja vallale esitatud hädaolukorra lahendamise plaanid (HOLP);
  2) omab ülevaadet valla territooriumil olevate hädaolukorraks vajalike ressursside kohta;
  3) jälgib ohutuse ja turvalisuse tagamiseks riiklike järelevalveasutuste ettekirjutuste täitmist vallavalitsuse hallatavates asutustes;
  4) esitab ettepanekuid vallale kriisireguleerimise alaste analüüside läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
  5) esitab ettepanekuid hädaolukorra lahendamiseks vallas (sh üldhuviteenuste) vajalike ressursside planeerimiseks ja kasutuselevõtuks;
  6) teeb kriisireguleerimise alast koostööd riigiasutuste ja teiste kriisikomisjonidega;
  7) määrab koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga vallas paiknevad võimalikud evakuatsioonikohad ning koostab koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga evakuatsioonikohtade kasutusele võtmiseks evakuatsioonikohtade plaani;
  8) abistab Politsei- ja Piirivalveametit hädaolukorras evakuatsioonikohtade kasutusele võtmisel ning majutuse ja toitlustamise korraldamisel;
  9) kooskõlastab valla kriisireguleerimise õppuse kava ja tutvub õppuse kokkuvõtete ning järeldustega;
  10) abistab vajaduse korral omavalitsusüksuse korraldatava elutähtsa teenuse ulatuslikku või raskete tagajärgedega katkestuse lahendamist;
  11) tagab hädaolukorras abivajajate väljaselgitamise ja nende abistamise;
  12) abistab vajaduse korral hädaolukorra juhti hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab hädaolukorra juhi antud ülesandeid;
  13) abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab eriolukorra juhi antud ülesandeid;
  14) abistab valla territooriumil hädaolukorra järgsete taastamistööde, kahjude hindamise ja kulude arvestuse korraldamisel;
  15) esitab regionaalsele kriisikomisjonile kord aastas (soovitavalt jooksva aasta 1. detsembriks) kokkuvõtte kriisikomisjoni tegevustest ning järgmise aasta tööplaani.

§ 3.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni koosseisu kinnitab vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

  (2) Komisjoni esimees on vallavanem.

  (3) Komisjonil võib olla määratud mitu aseesimeest, kes asendavad esimeest viimase poolt määratud järjekorras.

§ 4.   Komisjoni esimehe pädevus

  Komisjoni esimees:
  1) esindab komisjoni riigi- ja valitsusasutustes;
  2) kutsub kokku ja juhatab komisjoni koosolekuid;
  3) kutsub vajaduse korral komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu;
  4) jälgib komisjoni otsuste täitmist;
  5) korraldab komisjoni liikmetele kriisireguleerimise alaseid koolitusi.

§ 5.   Komisjoni töö juhtimine

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (2) Komisjoni esimehe äraoleku all mõeldakse käesoleva määruse tähenduses olukorda, kus vallavanem ei saa täita komisjoni esimehe ülesandeid.

§ 6.   Komisjoni koosolekud

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Komisjoni koosoleku toimumiskoht, päevakord, aeg, eelnõud ja ettevalmistatud materjalid saadetakse komisjoni liikmetele nende e-posti aadressidele hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumise kuupäeva.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (4) Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl. Kui ükski komisjoni liige hääletamist ei nõua, loetakse otsus ühehäälselt vastuvõetuks. Eriarvamused protokollitakse.

  (5) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees ja protokollija.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Laekvere Vallavalitsuse 28.03.2011 määrus nr 6 „Laekvere valla kriisikomisjoni põhimäärus“;
  2) Vinni Vallavalitsuse 29.03.2010 määrus nr 2 „Vinni valla kriisikomisjoni põhimäärus“.

Rauno Võrno
Vallavanem

Vaive Kors
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json