Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Tõrma kalmistu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.05.2018, 58

Tõrma kalmistu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 25.04.2018 nr 13

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja Kalmistuseaduse § 7 lõike 1 ning Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus § 14¹ lg 41 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  Tõrma kalmistu kasutamise eeskirja (edaspidi: eeskiri) eesmärgiks on kehtestada Tõrma kalmistu kasutamise nõuded, sealhulgas hauaplatsi kasutusse andmise ning kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.  Tõrma kalmistu

 (1) Tõrma kalmistu asub Kalmistu kinnistul Rakvere vallas Tõrma külas, katastritunnusega 66204:002:0491.

 (2) Tõrma kalmistu planeeritav laienemisala, praegune parkla, paikneb Uus-Tõrma kalmistu kinnistul Rakvere linnas, katastritunnusega 66301:033:0029.

 (3) Tõrma kalmistu on ajaloomälestis, mille kasutamisel tuleb arvestada lisaks eeskirjas sätestatule muinsuskaitseseaduse nõudeid ning sellest tulenevaid erisusi.

2. peatükk Kalmistute haldamine ja heakorra nõuded 

§ 3.  Tõrma kalmistu haldamine

 (1) Tõrma kalmistu haldamist korraldab kalmistu haldaja, haldaja ülesandeid täidab Rakvere Vallavalitsus.

 (2) Kalmistu haldaja tagab:
 1) kalmistuseaduses kalmistule esitatud nõuete täitmise;
 2) kalmistu heakorra;
 3) hooldamata hauaplatside arvele võtmise ja taaskasutusse andmise kalmistuseaduses ja eeskirjas sätestatud nõuete kohaselt;
 4) hauaplatside kasutusse andmise;
 5) kalmistuseaduses sätestatud andmete kogumise maetud isikute, hauaplatside ja hauaplatside kasutajate kohta;
 6) eeskirjast ja teistest õigusaktidest tulenevate muude ülesannete täitmise, mis ei ole antud kellegi teise pädevusse.

 (3) Rakvere Vallavalitsusel on õigus sõlmida kalmistu haldamisega seotud ülesannete täitmise volitamiseks hankeid ja halduslepinguid seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

§ 4.  Kalmistute heakorra nõuded

 (1) Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja rahu.

 (2) Kalmistul on keelatud:
 1) kahjustada ehitisi, väravaid, piirdeid, veevõtukohti, teid, haljastust, hauaplatse, hauarajatisi ja -tähiseid;
 2) kaevata või teha kaevetöid kalmistu haldaja eelneva nõusolekuta;
 3) raiuda puid ilma raieloata;
 4) paigutada jäätmeid selleks mitteettenähtud kohtadesse;
 5) muuta omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid;
 6) paigaldada, ümber paigaldada või eemaldada hauaplatsi piiret või piirdeaeda kalmistu haldaja ja Muinsuskaitseameti kooskõlastuseta, kui kalmistu on ajaloomälestis;
 7) sõita mootorsõidukiga kalmistu haldaja loata.

3. peatükk Hauaplatsi kasutamine 

§ 5.  Hauaplatsi kasutusse andmise tingimused ja kord

 (1) Hauaplats antakse kasutusse tasuta. Hauaplatsi kasutamise kohta sõlmitakse kalmistu haldaja ja hauaplatsi kasutusse soovinud isiku vahel kirjalik või elektrooniline digitaalselt allkirjastatud leping (edaspidi kasutusleping).

 (2) Hauaplats antakse kasutusse:
 1) isikule surnu matmiseks, kelle rahvastikuregistris registreeritud elukohaks oli surma hetkel Rakvere linn, Rakvere vald või Vinni vald;
 2) füüsilisele isikule, kelle rahvastikuregistris registreeritud elukohaks on Rakvere linn, Rakvere vald või Vinni vald.
 3) Kasutusse antava hauaplatsi minimaalne suurus on 3 ruutmeetrit ja maksimaalne 12 m2. Urni matmiseks antava hauaplatsi minimaalne suurus on 1,0 x 1,0 m.

 (4) Hauaplatsi kasutusse saamiseks esitab isik kalmistu haldajale:
 1) kirjaliku avalduse, milles on märgitud avalduse esitaja isiku- ja kontaktandmed ning hauaplats, mille kasutamist soovitakse.
 2) surnu matmiseks peab olema lisatud surmatõend või surnult sündinu puhul arstlik surmateatis.

 (5) Kalmistu haldaja nimel vaatab avalduse läbi, sõlmib kasutuslepingu ja teeb muid kasutusse andmiseks vajalikke toiminguid töötaja, kelle tööülesandeks on see vastavalt töölepingule, ametijuhendile või muudele õigusaktidele.

§ 6.  Hauaplatsi kasutusleping

 (1) Leping sõlmitakse tähtajalisena kuni kahekümneks aastaks.

 (2) Kasutuslepingu tähtaja saabumisel loetakse kasutusleping lõppenuks. Kasutuslepingu tähtaja möödumisel on hauaplatsi kasutajal õigus sõlmida uus hauaplatsi kasutusleping. Hauaplats antakse uuele kasutajale, kui senine hauaplatsi kasutaja ei sõlmi tähtaja möödumisel uut kasutuslepingut.

 (3) Füüsilisest isikust hauaplatsi kasutaja surma korral on eelisõigus hauaplatsi kasutamiseks ning kasutuslepingu sõlmimiseks tema omastel

 (4) Hauaplatsi kasutajal on õigus leping ennetähtaegselt üles öelda kasutuslepingus sätestatud tingimustel ja korras. Lepingu ülesütlemise korral antakse hauaplats uuele kasutajale.

§ 7.  Hauaplatsi hooldamise nõuded ja kord

 (1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutuslepingu sõlminud isik.

 (2) Hauaplats peab vastama järgmistele nõuetele:
 1) hauaplatsilt eemaldatakse kuivanud ja murdunud taimed, sh pärjad;
 2) hauaplatse piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;
 3) hauarajatised ja -tähised peavad olema ohutud, terved ja neil olev tekst loetav;
 4) hauaplatsilt ja hauaplatsiga piirnevatelt käimisradadelt on riisutud ja ära koristatud lehed ning muu praht;
 5) hauaplatsi ääre- ja katteplaadid on terved.
 6) hauaplatsil asuvad rajatised, puud, põõsad või muud istikud ei tohi takistada kalmistu kasutamist;
 7) muinsuskaitsealusel kalmistul tuleb hauaplatsi hooldamisel lähtuda lisaks eeskirjas sätestatule muinsuskaitse nõuetest.

 (3) Hauaplatsi hooldamisel tekkinud jäätmed tuleb liigiti sorteerida ning panna selleks ettenähtud jäätmemahutitesse.

 (4) Hauaplatsil hooldus- ja muude tööde teostamisel tekkinud ehitusjäätmete äreveo korraldab hauaplatsi kasutaja omal kulul.

 (5) Hauaplatsil asuvate puude ja suuremõõtmeliste põõsaste mahavõtmise aeg tuleb eelnevalt kooskõlastada kalmistu haldajaga. Puude mahavõtmiseks tuleb taotleda raieluba vallavalitsusest ning kooskõlastada tegevus eelnevalt Muinsuskaitseametiga.

 (6) Hauatähised ja -piirded peavad asuma hauaplatsi piirides ning ei tohi takistada kõrval asuvate hauaplatside kasutamist.

4. peatükk Matmise kord 

§ 8.  Matmise kord

 (1) Matmine toimub surmatõendi alusel. Nõusoleku hauaplatsile matmiseks annab kalmistu haldaja hauaplatsi kasutajale isikut tõendava dokumendi alusel. Kalmistu haldaja kooskõlastab eelnevalt hauaplatsil matmise koha.

 (2) Kõik matmised (sh urni matmine) tuleb registreerida kalmistu haldaja juures. Kalmistu haldaja registreerib matmise ja kogub kalmistuseaduse kohaselt maetud isiku ja matmisega seotud andmed kalmistute andmekogusse.

 (3) Haua kaevamise korraldab matja. Haua sügavus peab olema vähemalt 2 meetrit (pealematmisel kirstuga 1,5 meetrit, urniga 1 meeter). Juhul, kui haua kaevamisel leitakse varem maetu säilmeid, maetakse need sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst jäetakse puutumata ning pealematmist ei toimu.

 (4) Matmine kalmistule võib toimuda ainult päevasel ajal.

 (5) Matmist takistavate hauatähiste ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaletõstmine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul ning kalmistu haldaja eelneval nõusolekul.

 (6) Matusetalituse kalmistul, muldasängitamise ja hauakääpa kujundamise ning hauaplatsi korrastamise pärast matust korraldab matja.

 (7) Matmise käigus kõrvalasuvatel hauaplatsidel tekkinud kahjustused on matja kohustatud kõrvaldama hiljemalt viie päeva jooksul arvates matmise päevast või hüvitama hauaplatsi kasutajale tekitatud kahju kokkuleppe alusel.

§ 9.  Ümbermatmine

 (1) Ümbermatmist taotlev isik esitab kalmistu haldajale ümbermatmise kohta taotluse, mis peab sisaldama põhjendust ümbermatmise vajaduse kohta. Taotlusele tuleb lisada:
 1) Muinsuskaitseameti nõusolek;
 2) ümbermatmiseks kasutatava hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek, kui ümbermatmise taotleja ise ei ole selle kasutaja.

 (2) Otsuse surnu ümbermatmise või sellest keeldumise kohta otsustab kalmistu haldaja või tema poolt volitatud isik. Ümbermatmine viiakse läbi päevasel ajal.

 (3) Enne ümbermatmist peab liivapinnase puhul olema matmisest möödunud vähemalt üks aasta ja niiske pinnase puhul vähemalt kolm aastat. Säilmete väljakaevamine hauast peab üldjuhul toimuma külmal aastaajal.

5. peatükk Hooldamata hauaplatside arvele võtmine ja taaskasutusse andmine 

§ 10.  Hooldamata hauaplatsi arvelevõtmine ja taaskasutusse andmine

 (1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
 1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud rohi või on võsastunud;
 2) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;
 3) hauaplatsile kogunenud prahi ja lehtede ning muude asjaolude põhjal on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega korrastatud.

 (2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamiseks ja arvelevõtmiseks korraldab kalmistu haldaja ülevaatamise. Hauaplatsi ülevaatamiseks moodustab kalmistu haldaja komisjoni, mille koosseisus peavad olema vähemalt kaks kalmistu haldaja esindajat ja Muinsuskaitseameti esindaja.

 (3) Komisjon vaatab hauaplatsi üle kahel korral:
 1) esimese ülevaatuse käigustuvastatakse, kas hauaplats on hooldamata ja märgistatakse see akteerimistähisega. Tähisele märgitakse teave akteerimistoimingu kohta ja kalmistu haldaja kontaktandmed. Kalmistu haldaja edastab hauaplatsi kasutajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoiatuse kasutuslepingus või kasutuslepingu puudumisel Eesti rahvastikuregistris olevale kasutaja aadressile või muule teadaolevale aadressile;
 2) teine ülevaatus toimub mitte varem kui üks aasta pärast esimest ülevaatust. Selle käigus kontrollitakse esimesel ülevaatusel märgistatud hauaplatsi seisukorda. Komisjon võib tunnistada hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks, kui hauaplatsi ei ole selle aja jooksul korrastatud.

 (4) Komisjon koostab iga ülevaatuse kohta protokolli, milles märgitakse hooldamata hauaplatsi asukoht, suurus, kirjeldus ning ülevaatuse käigustuvastatud asjaolud. Komisjoni otsus hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise kohta lisatakse teise ülevaatuse protokollile. Protokollile ja otsusele kirjutavad alla kõik ülevaatusel osalenud komisjoni liikmed.

 (5) Hooldamata hauaplatsi võtab arvele kalmistu haldaja. Hooldamata hauaplatsi arvele võtmise kohta avaldab kalmistu haldaja või selleks volitatud isik teate valla kodulehel. Hauaplatsi kasutaja peab ühe kuu jooksul pärast teate avaldamist võtma ühendust kalmistu haldajaga ja korrastama hauaplatsi või loobuma hauaplatsi kasutamise õigusest.

 (6) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud tähtaja möödumist võib kalmistu haldaja kasutuslepingu erakorraliselt üles öelda.

 (7) Hauaplatsi kasutusõigus, mille kasutamise kohta ei ole kasutuslepingut sõlmitud, loetakse lõppenuks kolme kuu jooksul arvates käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 5 nimetatud toimingute tegemist, kui hauaplatsi kasutaja ei ole teates määratud tähtaja jooksul hauaplatsi korrastanud.

 (8) Hooldamata hauaplatsid antakse taaskasutusse käesolevas paragrahvis sätestatud alustel kasutuslepingu või kasutusõiguse lõppemisel.

 (9) Hooldamata hauaplatsidel asuvate või kasutusest väljas hauatähiste edasise hoidmise korraldab kalmistu haldaja.

 (10) Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui kahekümne aasta möödumisel arvestades viimasest matmisest samale kohale.

6. peatükk Järelevalve 

§ 11.  Järelevalve

 (1) Järelevalvet kalmistute mittenõuetekohase kasutamise üle teostab kalmistu haldaja.

 (2) Kalmistu mittenõuetekohase kasutamise kohta on ettekirjutuse tegemise õigus Rakvere Vallavalitsusel. Ettekirjutuse mittetäitmisel otsustab sunnivahendi rakendamise Rakvere Vallavalitsus.

§ 12.  Määruse jõustumine

 
 1) määrusega tunnistatakse Rakvere Vallavolikogu 10.06.1998 määrus nr 4 Rakvere valla Tõrma kalmistu kasutamise eeskirja kinnitamine kehtetuks.
 2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees