Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Kagu-Eesti spetsialisti eluaseme toetuse andmise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.05.2020, 2

Kagu-Eesti spetsialisti eluaseme toetuse andmise kord

Vastu võetud 13.05.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõike 1 punkti 5 ja riigihalduse ministri 30. detsembri 2019 määruse nr 66 „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede“ § 17 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigihalduse ministri 30. detsembri 2019 määruse nr 66 „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede“ alusel saadava toetuse kasutamise kord Võru linnas.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  (1) Toetuse andmise eesmärk on parandada Võru linnas elavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda.

  (2) Eesmärgi saavutamiseks antakse toetust järgmistele tegevustele:
  1) spetsialisti poolt eluruumi soetamine;
  2) spetsialisti eluruumiga seotud ehitustööd.

§ 3.   Määruses kasutatavad terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) alaline elukoht – elukoht, kus isik veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast;
  2) ehitustööd – ehitamine ehitusseadustiku § 4 tähenduses;
  3) piirkond – Kagu-Eesti ehk Võru maakond, Valga maakond ja Põlva maakond;
  4) spetsialist – isik, kellel on kutseharidus keskhariduse baasil või kõrgem haridustase ja töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus ja kes töötab piirkonnas tegutsevas ettevõttes;
  5) kutseharidus keskhariduse baasil – vähemalt teise taseme haridus, mis vastab ISCED 2011 (International Standard of Classifacation of Education) rahvusvahelisele ühtse hariduse liigituse ning haridustasemete ja õppekavade kategoriseerimise standardi koodile 4.

§ 4.   Nõuded toetuse taotlejale

  Taotlejale esitatavad nõuded:
  1) omab kutsekeskharidust või kõrgharidust ja valdkondlikku töökogemust;
  2) omab meetme korras nimetatud piirkonnas tegutseva tööandjaga tähtajatut töösuhet (piirkonnas tegutsemise all peetakse silmas mitte ettevõtte juriidilist aadressi, vaid tema püsiva majandustegevuse asukohta);
  3) sai taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga piirkonnas tegutsevalt tööandjalt ühe töösuhte raames töötasu, mis ületas taotluse esitamise aastale eelneva aasta maakonna keskmist brutotöötasu;
  4) jääb tööandjale kehtestatud piirarvu sisse (piirarvuks on üks taotlus iga ettevõtja (juriidiline isik) 50 töötaja kohta).

§ 5.   Nõuded eluruumile ja taotlusele

  (1) Toetusega korrastatav või soetatav eluruum peab asuma Võru linna territooriumil.

  (2) Toetust on spetsialistil võimalik küsida üks kord.

  (3) Ühe eluruumi korrastamist või soetamist on võimalik toetada üks kord.

  (4) Toetust on võimalik taotleda ka korrastatavale või soetatavale eluruumile, millel on mitu omanikku (eluruum on kaas- või ühisomandis), kusjuures taotlejale kuuluva omandi suurus ei tohi olla väiksem kui 50%.

  (5) Korrastatav või soetatav eluruum peab aruande esitamise hetkel vastama eluruumile esitatavatele nõuetele ja omama kehtivat kasutusluba.

  (6) Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus. Taotlusele peab lisama vormikohase tööandja põhjenduse spetsialisti vajalikkuse kohta ettevõttes (kui ühest ettevõttest soovib taotlust esitada rohkem töötajaid kui piirarv lubab, lasub tööandjal kohustus näidata ära taotlejate olulisuse pingerida ettevõttele).

§ 6.   Toetuse suurus ja omafinantseeringu määr

  (1) Toetus spetsialisti kohta on kuni 67% toetuse abikõlbulikest kuludest, minimaalselt 5000 ja maksimaalselt 10 000 eurot.

  (2) Taotleja omafinantseering peab olema rahaline.

  (3) Toetuse ja omafinantseeringu hulka arvatakse vaid dokumentaalselt tõendatud abikõlbulikud kulud.

§ 7.   Taotlejate teavitamine

  (1) Võru Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kohustub teavitama avatud taotlusvooru väljakuulutamisest Võru linna veebilehel ja kohalikus lehes.

  (2) Linnavalitsus ei tohi taotlejatele taotluse esitamiseks jätta lühemat aega kui 30 päeva avalikkuse teavitamise algusest arvates.

  (3) Linnavalitsus kehtestab taotluse ja tööandja põhjenduse vormi, mis avalikustatakse Võru linna veebilehel.

§ 8.   Taotluste menetlemine

  (1) Linnavalitsus moodustab taotluste menetlemise komisjoni (edaspidi komisjon) ning kinnitab hindamiskriteeriumid taotluste hindamiseks.

  (2) Hinnatakse üksnes nõuetele vastavaid taotlusi. Vajadusel teostatakse paikvaatlust. Komisjon koostab taotlustest pingerea, alates kõrgeima koondhindega taotlusest kuni madalaima koondhindega taotluseni.

  (3) Komisjon teeb linnavalitsusele ettepaneku toetuse saajate osas, võttes lisaks toetuse saajate pingereale, aluseks järgneva informatsiooni:
  1) võrdsete näitajate puhul on lubatud eelistada neid taotlejaid, kelle tööandja püsiv majandustegevuse asukoht on Võru linn;
  2) eelistatakse spetsialisti, kelle tööalane tegevus ja valdkondlik pädevus on eelduseks või aluseks teiste töökohtade loomisel või tagamisel.

  (4) Linnavalitsus kinnitab toetuste saajate nimekirja korraldusega ja sõlmib toetust saava spetsialistiga toetuslepingu.

§ 9.   Toetusega kaasnevad tingimused

  (1) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) vastama linnavalitsuse infopäringutele, mis on seotud eraldatud toetusega;
  2) tagama ettenähtud omafinantseeringu;
  3) informeerima viivitamata linnavalitsust kirjalikult kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest ja asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuslepingu täitmist;
  4) viima ellu projektis ette nähtud tegevused üheksa kuu jooksul taotluse rahuldamise päevast arvates ja vastavuses toetuslepingus sätestatud tingimustega;
  5) võimaldama linnavalitsuse esindajal teha toetuse kasutamise üle järelevalvet, muuhulgas ka paikvaatlust;
  6) täitma õigusaktides sätestatud muid kohustusi.

  (2) Toetusega korrastatud või soetatud eluruum peab olema vähemalt kolm aastat aruande kinnitamise kuupäevast arvates toetuse saaja:
  1) omandis või kaas- või ühisomandis;
  2) alaline elukoht;
  3) elukoht rahvastikuregistri andmetel.

§ 10.   Toetuse väljamaksmise tingimused

  Üldjuhul makstakse toetuse saajale 90% toetusest välja 10 kalendripäeva jooksul toetuslepingu sõlmimisest arvates ja 10% toetusest 10 kalendripäeva jooksul aruande kinnitamisest, kui toetuslepingus ei ole määratud teisiti.

§ 11.   Aruannete esitamine ja heakskiitmine

  (1) Toetuse saaja esitab linnavalitsuse poolt kehtestatud vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega 30 kalendripäeva jooksul linnavalitsusele, arvates toetuslepingus määratud toetatava tegevuse elluviimise lõppkuupäevast.

  (2) Linnavalitsusel on õigus teostada kohapealset kontrolli toetuse kasutamisega seotud andmete ja dokumentide osas.

  (3) Pärast toetavate tegevuste ja kulude kontrollimist kiidab linnavalitsus aruande heaks või lükkab selle puuduste kõrvaldamiseks tagasi 20 kalendripäeva jooksul aruande saamisest arvates.

§ 12.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Linnavalitsusel on õigus nõuda toetuse saajalt toetus osaliselt või täielikult tagasi, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud kooskõlas meetme korra ja käesoleva määruse eesmärgi ja tingimustega;
  2) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud, sealhulgas on esitanud valeandmeid või andmeid varjanud;
  3) toetuse saaja on rikkunud toetuslepingu tingimusi;
  4) ilmnevad asjaolud, mille tõttu projekti läbiviimist või jätkamist ei saa pidada otstarbekaks või see on võimatu või võib osutuda võimatuks;
  5) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast toetuse kasutamise aruannet.

  (2) Linnavalitsusel on õigus nõuda tagasi projekti odavamal elluviimisel kasutamata jäänud vahendid 20 kalendripäeva jooksul, toetuse kasutamise aruande esitamisest arvates, kui toetusest jääb kasutamata vähemalt kümme eurot.

Ülo Tulik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json