Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Pirita Vaba Aja Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.05.2023, 3

Pirita Vaba Aja Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 21.04.2010 nr 36
RT IV, 24.05.2013, 49
jõustumine 26.04.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.05.2023RT IV, 16.05.2023, 219.05.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra" p-ga 2.6.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Pirita Vaba Aja Keskus (edaspidi keskus) on Pirita Linnaosa Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) hallatav asutus.

  (2) Keskuse ametlik nimi on Pirita Vaba Aja Keskus ja inglise keeles Pirita Leisure Centre.

  (3) Keskuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Merivälja tee 3, 11911 Tallinn.

  (4) Keskus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires. Keskusel on Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning oma sümboolika.

  (5) Keskuse põhimääruse kinnitab ning selles teeb muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) linnaosa valitsuse ettepanekul.

  (6) Keskus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Struktuur

  (1) Keskuse koosseisu kuuluvad järgmised struktuuriüksused (filiaalid):
  1) Pirita-Kose noortekeskus (Rahvakooli tee 3);
[RT IV, 16.05.2023, 2 - jõust. 19.05.2023]
  2) Mähe noortekeskus (Mugula tee 17a);
[RT IV, 16.05.2023, 2 - jõust. 19.05.2023]
  3) Pirita päevakeskus (Metsavahi tee 4).
[RT IV, 16.05.2023, 2 - jõust. 19.05.2023]

  (2) Oma ülesannete täitmiseks on keskusel linnaosa valitsusega kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

§ 3.  Eesmärk ja ülesanded

  (1) Keskuse tegevusvaldkond on Pirita linnaosa elanikele vaba aja veetmise võimaluste loomine, huvi- ja kultuuritegevuse, tervisedenduse ning noorsootöö koordineerimine ja sotsiaalteenuste osutamine linnaosa elanikele, kes vajavad abi toimetuleku parandamisel ja säilitamisel. Lisaks korraldab keskus enda ja oma struktuuriüksuste majandustegevust, keskuse valdusesse antud kinnistute ja muu vara sihipärast kasutamist ja hooldamist ning koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega Eestis ja välismaal. 
[RT IV, 16.05.2023, 2 - jõust. 19.05.2023]

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 16.05.2023, 2 - jõust. 19.05.2023]

  (3) Keskuse ülesanded on: 
  1) vaba aja veetmise võimaluste loomine, tervisedenduse, laste- ja noorsootöö ning kultuuri- ja huvitegevuse koordineerimine ja korraldamine;
  2) avalike ürituste, teabepäevade ja näituste korraldamine.
[RT IV, 16.05.2023, 2 - jõust. 19.05.2023]

  (4) Päevakeskuse ülesanded on: 
  1) juhendatud päevategevuse korraldamine puudega ja eakatele inimestele;
  2) sotsiaalteenuste, toimetulekut soodustavate tugiteenuste ja muu abi osutamine (sh isikliku hügieeniga seotud teenused);
  3) avalike ürituste, teabepäevade ja näituste korraldamine;
  4) koduteenuse osutamine kõrvalabi vajavatele inimestele.
[RT IV, 16.05.2023, 2 - jõust. 19.05.2023]

  (5) Noortekeskuste ülesanded on:
  1) piirkondliku noorsootöö korraldamine ja arendamine;
  2) rahvusvaheliste ja riigisiseste noorteprojektide ja -vahetuste korraldamine.
[RT IV, 16.05.2023, 2 - jõust. 19.05.2023]

  (6) Keskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud korras.
[RT IV, 16.05.2023, 2 - jõust. 19.05.2023]

§ 4.  Teenused
[Kehtetu - RT IV, 16.05.2023, 2 - jõust. 19.05.2023]

§ 5.  Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Keskus on linnavara valitsema volitatud asutus, kellele linnaosa valitsus on oma valitsemisel oleva vara valdusesse andnud.

  (2) Keskus võib enda valduses oleva linnavaraga sooritada tehinguid üksnes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras ning selle üle peetakse arvestust linnavalitsuse õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Keskus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab keskus teavitama linnaosa valitsust ning tagama nende kasutamise arvestuse.

  (4) Linnaosa vanem kinnitab keskuse eelarve, lähtudes linnavolikogu kinnitatud linna eelarvest ja keskuse ettepanekust. Keskuse kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.

§ 6.  Juhtimine

  (1) Keskust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel linnaosa vanem. Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise keskuse juhatajale otsustab linnaosa vanem.

  (3) Keskuse juhataja:
  1) juhib keskust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab keskuse valduses oleva vara valdamist, juhib keskuse majandustegevust, tagab keskuse tulemusliku töö, vastutab keskuse üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ja eelarveliste vahendite õiguspärase, sihtotstarbelise ning otstarbeka kasutamise eest keskusele kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb tehinguid linna nimel põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks keskusele linnaeelarves selleks ettenähtud kulutuste piires ja üksnes linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras tagades sealjuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tegutseb keskuse nimel ja esindab keskust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid;
  5) tagab finantsdistsipliinist kinni pidamise ning kannab seaduses ettenähtud korras isiklikku vastutust keskuse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  6) tagab keskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise linnaosa valitsusele vastavalt linnas kehtestatud korrale. Jälgib jooksvalt eelarve täitmist ja esitab vajadusel muudatusettepanekuid linnaosa valitsusele eelarve muutmiseks;
  7) kooskõlastatult linnaosa vanemaga kinnitab keskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (töötasujuhendi);
  8) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepinguid;
  9) kinnitab asutuse asjaajamiskorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  10) annab oma pädevuse piires keskuse töö korraldamiseks välja käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  11) tagab riigi ja Tallinna õigusaktidega ning lepingutega sätestatud dokumentide, aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  12) korraldab keskusele saabunud teabenõuete, kirjade, märgukirjade ja selgitustaotluste lahendamist;
  13) täidab muid ülesandeid.

  (4) Keskuse juhatajat asendab asetäitja või linnaosa vanema käskkirjaga määratud isik.

§ 7.  Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

  (1) Keskuse juhtimist ja tegevust kontrollib linnaosa valitsus.

  (2) Keskuse raamatupidamisarvestust ning aruandlust korraldab riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras linnaosa valitsus.

  (3) Keskus koostab ja esitab aruandeid eelarve täitmise kohta ning statistilisi aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

  (4) Järelevalvet keskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 8.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Keskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole sätestatud teisiti, lähevad keskuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga linnaosa valitsusele.

  (3) Keskuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.].

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 26. aprillil 2010.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json