Ehitus

PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Saarde vallas

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.06.2017, 2

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Saarde vallas

Vastu võetud 07.06.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, planeerimisseaduse § 74 lõike 8, § 95 lõike 6, § 124 lõike 10, § 128 lõike 1, § 134, § 139 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 28, § 35 lõike 2, § 39 lõike 1, § 42 lõike 2, § 47 lõike 3, § 51 lõike 1, § 94 lõike 1, § 99 lõike 2, § 101 lõike 1, § 105 lõike 1, § 107 lõike 1, § 110 lõike 1, § 111 lõike 1, § 124 lõike 3, § 130 lõike 2 ning kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 461 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse planeerimisseadusega ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmise pädevuse jaotust Saarde vallas.

2. peatükk Planeerimisseaduse rakendamine 

§ 2.   Volikogu pädevus

  Volikogu pädevuses planeerimisvaldkonna korraldamisel on:
  1) õigusaktidega volikogu ainupädevusse antud otsustused planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamisel;
  2) üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle otsustamine, üldplaneeringut muutva detailplaneeringu vastuvõtmine ning kehtestamine;
  3) valla üldplaneeringu, teemaplaneeringu, eriplaneeringu ja vallaga piirneva kohaliku omavalitsusüksuse territooriumile koostatava ühise üldplaneeringu planeeringulahenduse heakskiitmine ja avalikule arutelule suunamine;
  4) üldplaneeringu või eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamise otsustamine.

§ 3.   Vallavalitsuse pädevus

  Vallavalitsuse pädevuses planeerimisvaldkonna korraldamisel on:
  1) üld-, eri-, teema- ja detailplaneeringu koostamise korraldamine;
  2) üldplaneeringut mittemuutva detailplaneeringu koostamise algatamise otsustamine, lähteseisukohtade kinnitamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsustamine ning detailplaneeringu vastuvõtmine;
  3) üldplaneeringut mittemuutva detailplaneeringu kehtestamine, välja arvatud seadusega volikogu ainupädevusse antud erijuhtudel;
  4) otsustamine, kas kavandatav või koostatav detailplaneering muudab kehtestatud üldplaneeringut;
  5) üldplaneeringu seletuskirjas sätestatud kaalutlusõiguse korral konkreetse piirangu rakendamise üle otsustamine juhul, kui otsustus pole õigusaktiga jäetud volikogu ainupädevusse;
  6) üld-, eri- ja teemaplaneeringu ning üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetluse käigus avalike väljapanekute ja avalike arutelude ajal esitatud kirjalike ettepanekute ja vastuväidete osas seisukoha võtmine ning avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel paranduste ja täienduste tegemise vajalikkuse otsustamine; vallavalitsus informeerib avalikustamise käigus esitatud ettepanekutest ja vastuväidetest volikogu vastavat komisjoni;
  7) üleriigilise planeeringu, riigi eriplaneeringu, maakonnaplaneeringu ja valla naabrusse jäävate kohalike omavalitsusüksuste üldplaneeringute kooskõlastamine ja vajadusel koostamises osalemine valla nimel;
  8) seaduses sätestatud valla ametlike teadaannete avaldamise kohaks oleva üleriigilise levikuga ajalehe määramine;
  9) halduslepingu sõlmimine huvitatud isikuga ja halduslepingu tingimuste määramine planeerimisseaduse § 131 lõikes 1 nimetatud detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise kohustuse üleandmise ja/või väljaehitamisega seotud kulude täieliku või osalise kandmise kohta;
  10) planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 sätestatud juhtudel otsustuste tegemine;
  11) kehtestatud planeeringute järgimise ja elluviimise tagamine;
  12) halduslepingu sõlmimine detailplaneeringu koostamise või detailplaneeringu koostamise tellimise üleandmise ja detailplaneeringu koostamise finantseerimise kohta;
  13) lepingu sõlmimine planeeringu koostamise tellimise ning selle finantseerimise kohta, kui õigusaktide kohaselt saab planeeringu tellija olla vaid kohalik omavalitsus;
  14) eelkokkuleppe sõlmimine huvitatud isikuga halduslepingu sõlmimise võimaliku vajaduse osas planeerimisseaduse § 131 lõikes 1 nimetatud detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise kohustuse üleandmise ja/või väljaehitamisega seotud kulude täieliku või osalise kandmise kohta;
  15) planeerimisseaduses ning muudes planeerimisvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse kooskõlastuse, seisukoha või arvamuse andmine.

§ 4.   Vastutava ametniku pädevus

  (1) Vastutava ametniku pädevuses planeerimisvaldkonna korraldamisel on:
  1) üld-, eri-, teema- ja detailplaneeringu koostamise korraldamine osas, mis seisneb menetlustoimingute tegemises ja tehniliste ülesannete täitmises, näiteks teadete edastamine ja avaldamine, info avalikustamine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine, kooskõlastamise korraldamine jms;
  2) üld-, eri-, teema- ja detailplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamine;
  3) üld-, eri-, teema- ja detailplaneeringu algatamiseks, vastuvõtmiseks ja kehtestamiseks vajalike vallavalitsuse korralduste või volikogu otsuste eelnõude ettevalmistamine;
  4) planeeringu koostamise korraldaja nimel vastavas ajalehes ja muudes infokanalites informatsiooni avaldamine;
  5) planeeringute eskiislahenduse tutvustamine, planeeringute avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste kohta avalike arutelude korraldamine;
  6) detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu ajal esitatud kirjalike ettepanekute ja vastuväidete osas seisukoha võtmine ning avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel paranduste ja täienduste tegemise vajalikkuse otsustamine;
  7) kehtestatud planeeringute säilitamise ja huvitatud isikutele kättesaadavuse korraldamine;
  8) planeerimisseaduse § 125 lõigetes 5 ja 6 sätestatud juhtudel vallavalitsuse korralduse eelnõu ettevalmistamine.

  (2) Vastutava ametniku pädevus antakse ametijuhendiga.

§ 5.   Detailplaneeringu koostamise menetlus

  (1) Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegemisel esitatakse vormikohane avaldus vallavalitsusele.

  (2) Avaldusele lisatakse:
  1) taotletava planeeringuala geodeetiline alusplaan (selle olemasolul);
  2) taotletava detailplaneeringu eesmärkide kirjeldus, vajadusel koos eskiislahendusega;
  3) tootmisehitiste planeerimisel kavandatava tootmistegevuse kirjeldus.

  (3) Üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava planeeringu koostamise algatamise avaldusele lisatakse seletuskiri, milles põhjendatakse üldplaneeringu muutmise vajadust.

  (4) Üldplaneeringut muutva planeeringu koostamise algatamise avaldus vaadatakse enne eelnõu volikogule esitamist läbi vallavalitsuse istungil ning volikogu vastavas komisjonis.

  (5) Vallavalitsus sõlmib vajadusel detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga enne detailplaneeringu algatamist halduslepingu detailplaneeringu koostamise või detailplaneeringu koostamise tellimise üleandmise ja koostamise finantseerimise kohta, samuti eelkokkuleppe halduslepingu sõlmimise võimaliku vajaduse osas planeerimisseaduse § 131 lõikes 1 nimetatud detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise kohustuse üleandmise ja/või väljaehitamisega seotud kulude täieliku või osalise kandmise kohta või sõlmib lepingu planeeringu koostamise tellimise ning selle finantseerimise kohta, kui õigusaktide kohaselt saab planeeringu tellija olla vaid kohalik omavalitsus.

3. peatükk Ehitusseadustiku rakendamine 

§ 6.   Vallavalitsuse pädevus

  Ehitusseadustikus kohalikule omavalitsusele pandud pädeva asutuse ülesandeid Saarde vallas täidab vallavalitsus järgmiste ülesannete osas:
  1) projekteerimistingimuste väljastamine või sellest keeldumise otsustamine, projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamine;
  2) ehitus- ja kasutusteatiste menetluses vajadusel haldusakti andmine;
  3) ehitusloa andmine või sellest keeldumise otsustamine, ehitusloa kehtetuks tunnistamine;
  4) kasutusloa andmine või sellest keeldumise otsustamine, kasutusloa kehtetuks tunnistamine;
  5) ehitus- ja kasutusloa menetluses keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsustamine;
  6) puuraugu- või kaevu asukoha kooskõlastamine;
  7) eratee avalikuks kasutamiseks määramise otsustamine;
  8) valla kui tee omaniku ülesannete täitmine;
  9) kinnisasja sundvõõrandamise korraldamine;
  10) projekteerimistingimuste alusel sundvalduse seadmine;
  11) vallasvara ehitisregistrisse kandmise otsustamine;
  12) muude ehitusseadustikus ning ehitusvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud kohaliku omavalitsuse üksusele antud ülesannete täitmine, näiteks kooskõlastuse, seisukoha või arvamuse andmine.

§ 7.   Vastutava ametniku pädevus

  (1) Ehitusseadustikus kohalikule omavalitsusele pandud pädeva asutuse ülesandeid Saarde vallas täidab vastutav ametiisik järgmiste ülesannete osas:
  1) projekteerimistingimuste taotluste vastavuse kontrollimine, menetlemine, vajadusel avatud menetluse kohaldamise otsustamine, projekteerimistingimuste koostamine ja avalikustamine;
  2) ehitus- ja kasutusloa taotluste vastavuse kontrollimine, menetlemine ja lubade väljastamine;
  3) ehitus- ja kasutusteatise menetlemine;
  4) puuraugu- või kaevu asukoha kooskõlastuse taotluse menetlemine;
  5) ehitisregistrisse andmete sisestamine ja väljavõtete tegemine;
  6) riikliku järelevalve ülesannete teostamine ning riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku määramine;
  7) ehitise nõuetele vastavuse kontrollimine ning vajadusel selleks auditite tegemise korraldamine;
  8) vajadusel ehitusprojekti vastavuse kontrollimiseks auditi tegemise korraldamine;
  9) ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimise korraldamine;
  10) ehitise teatise ja lammutusteatise registreerimise menetlemine;
  11) ehitusuuringute aruannete säilitamise korraldamine;
  12) ehitusdokumentide ning ehitus- ja kasutusloa väljastamisega ning ehitus- ja kasutusteatise menetlemisega seotud dokumentide säilitamine;
  13) ehitus- ja kasutusloa väljastamisele eelneva keskkonnamõju hindamise kohta teadete avaldamine;
  14) ehitisregistrisse kandmata ehitiste vastavuse kontrollimine vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 27 lõikele 2 ja kontrolli tulemusel täiendavate riikliku järelevalve meetmete rakendamise või täiendavate andmete kogumise vajaduse otsustamine.

  (2) Vastutava ametniku pädevus antakse ametijuhendiga.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 8.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 31.05.2006.a. määrus nr 21 "Saarde valla ehitusmäärus"

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väino Lill
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json