SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.06.2017, 24

Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele

Vastu võetud 14.06.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse "Sotsiaalhoolekande seadus" § 451 lg 1 ja 452 lg 2 ja lg 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Võru linnas elava raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse (edaspidi teenus) toetamise tingimused ja rahastamise kord.

§ 2.   Teenuse eesmärk

  Teenuse eesmärk on toetada raske või sügava puudega lapse (edaspidi laps) hooldusõigust omava isiku või sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja (edaspidi lapse esindaja) toimetulekut või töötamist.

§ 3.   Teenuse toetamise tingimused

  (1) Teenust toetatakse abivajaduse hindamisest lähtuvalt lapsele, kelle hooldust ja järelevalvet ei ole samal ajal võimalik piisavalt tagada muude teenustega.

  (2) Teenuse toetamise eeldused:
  1) teenust osutatakse õppe- ja kasvatustöö välisel ajal;
  2) lapse ja lapse esindaja registreeritud elukoht on Võru linn;
  3) laps on vanuses 1,5─18 aastat.

§ 4.   Taotluse esitamine

  Lapse esindaja esitab Võru Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus):
  1) taotluse;
  2) lapse rehabilitatsiooniplaani selle olemasolu korral;
  3) otsuse puude raskusastme tuvastamise kohta;
  4) 16-aastase ja vanema lapse kohta Eesti Töötukassa otsuse töövõime hindamise kohta;
  5) ametnikul nõudel vajaduse korral muid asjasse puutuvaid dokumente määratud tähtajaks.

§ 5.   Taotluse menetlemine

  (1) Teenuse määramisel lähtutakse lapse hooldusvajadusest. Abivajadus ja selle maht selgitatakse välja iga lapse puhul eraldi, arvestades lapse ja tema perekonna vajadusi sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistris (STAR) koostatava juhtumiplaani alusel. Vajadusel kaasatakse otsustusprotsessi eriala spetsialiste.

  (2) Teenuse osutaja, teenuse osutamise koht, aeg ja maht kooskõlastatakse enne otsuse tegemist teenust vajava lapse esindaja ja teenuse osutajaga.

  (3) Linnavalitsus otsustab teenuse toetamise või sellest keeldumise korraldusega sotsiaaltööosakonna ametniku ettepanekul 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse ja viimase vajaliku dokumendi esitamise päevast arvates.

  (4) Lähtuvalt abivajaduse hindamise tulemusest ja arvestades linna eelarvesse planeeritud rahalisi vahendeid võib linnavalitsus teenuse osutamist toetada:
  1) sügava puudega lapsele kuni 4000 euro ulatuses kalendriaasta jooksul;
  2) raske puudega lapsele kuni 1000 euro ulatuses kalendriaasta jooksul.

  (5) Korralduses määratakse teenuse osutaja, teenuse osutamise aeg ja teenuse rahastamise summa.

  (6) Linnavalitsus võib keelduda teenuse toetamisest kui:
  1) ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente;
  2) toetuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta teiste teenuste või toetustega;
  3) linna eelarves puuduvad rahalised vahendid teenuse toetamiseks.

§ 6.   Lepingu sõlmimine

  (1) Teenuse osutamiseks sõlmitakse kolmepoolne leping.

  (2) Kui teenuse osutajaks on linna hallatav asutus, siis sõlmitakse leping hallatava asutuse ja lapse esindaja vahel.

§ 7.   Teenuse eest tasumine

  Teenuse eest tasub linnavalitsus teenuse osutajale esitatud arve ja aruande alusel.

§ 8.   Taotluse vorm

  Linnavalitsus võib kehtestada teenuse toetamise taotluse vormi.

Andres Visnapuu
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json