Teksti suurus:

Ühinemislepingu muutmine

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 16.06.2020, 23

Ühinemislepingu muutmine

Vastu võetud 11.06.2020 nr 19

Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 101 alusel ja juhindudes haldusmenetluse seaduse §-st 75 ning halduskohtumenetluseseadustiku §-dest 40 ja 46.


15. detsembril 2016 kinnitasid Paide Linnavolikogu, Paide Vallavolikogu ja Roosna-Alliku Vallavolikogu ühinemislepingu koos lisadega. Ühinemislepingu muutmise vajadus on toodud käesoleva otsuse seletuskirjas, mis on otsuse lahutamatu lisa.


1. Muuta Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemislepingu punkti 6.5. ja sõnastada see järgmiselt:
„6.5. Tasakaalustatud ja kodanikulähedaste otsustusprotsesside tagamiseks luuakse praeguste Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla elanike jaoks teeninduskeskused Paide linna ja Roosna-Alliku alevikku, kus teenuspiirkonnad moodustatakse otstarbekust silmas pidades ja need ei pea kattuma lepinguosaliste omavalitsuste halduspiiridega. Teeninduskeskustes võtavad elanikke vastu OV juhtkond ja teenistujad, seeläbi tagatakse OV elanike esmane nõustamine ja teenuste osutamine kohapeal (sh täiskohaga piirkonnajuht, sotsiaaltöö spetsialistid ja sekretärid). Teeninduskeskustes tagatakse kõik vajalikud töövahendid sh autokasutamise võimalus teeninduspiirkonnas.“


2. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tallinna halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Paide Linnavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.


3. Otsus koos lisaga avaldatakse Riigi Teatajas.


4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

Lisa Seletuskiri ja õiend

/otsingu_soovitused.json