HaridusKool

Teksti suurus:

Mehikoorma Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.06.2021, 3

Mehikoorma Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Vastu võetud 09.06.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” § 2 lõike 1, perekonnaseaduse § 120, Räpina Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 6 „Haridus- ja Noorsootöö valdkonna õigusaktides vallavolikogu pädevusse antud ülesannete delegeerimine” § 1 punkti 2 ja Mehikoorma Põhikooli direktori ettepaneku ning kooli hoolekogu arvamuse alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Mehikoorma Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Mehikoorma Põhikool tagab õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle jaoks Mehikoorma Põhikool (edaspidi kool) on elukohajärgne kool.

  (2) Õpilase seadusliku esindaja (edaspidi vanem) jaoks on koolikohustuslikule isikule kooli valik vaba, kui koolis on vabu õppekohti.

  (3) Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem kirjaliku vormikohase avalduse.

  (4) Ühist hooldusõigust omavatel vanematel on ühine esindusõigus. Kui vanem esindab last iseseisvalt, eeldatakse teise vanema nõusolekut.

  (5) Teisest koolist tulnud õpilane võetakse Mehikoorma Põhikooli vastu samale haridustasemele. Õpilane jätkab koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis ja kuhu ta on üle viidud.

  (6) Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb Mehikoorma Põhikooli direktor (edaspidi direktor).

§ 3.   Õpilaste vastuvõtmine 1. klassi

  (1) 1. klassi võetakse õpilasi, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

  (2) Vanema taotlusel võimaldatakse koolikohustuslikust east nooremale lapsele õppimisvõimalus, kui kooliväline nõustamismeeskond või koolieelne lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust sealhulgas sotsiaalset küpsust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on Räpina Vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid.

  (3) Koolikohustuslik isik, kes terviseseisundist tulenevalt ei ole koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem. Koolikohustuse täitmise alustamise edasilükkamise taotluse esitab vanem koolivälisele nõustamismeeskonnale.

  (4) Kooli 1. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem kirjaliku vormikohase avalduse, millele lisab järgmised dokumendid:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi, selle puudumisel sünnitunnistuse või tõendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) sisseastuja vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  3) vanem ei pea taotlusele lisama isikut tõendava dokumendi koopiat, kui esitab avalduse digitaalselt allkirjastatuna;
  4) sisseastuja profülaktilise kaitsesüstimise kaardi, olemasolul tervisekaardi;
  5) sisseastuja foto mõõdus 3x4 cm.

  (5) Kooli vastuvõtmisest teavitatakse vanemat. Vastuvõtmisest keeldumisest teavitatakse kirja teel vanema elukoha aadressil.

§ 4.   Vastuvõtt vabadele kohtadele

  (1) Vabadele õppekohtadele 2.–9. klassini võetakse vastu koolikohustuslikke õpilasi, kelle jaoks Mehikoorma Põhikool on elukohajärgne kool, vanema kirjaliku vormikohase avalduse alusel.

  (2) Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem järgmised dokumendid:
  1) kirjalik vormikohane avaldus;
  2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi, selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi, ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  3) sisseastuja vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  4) vanem ei pea taotlusele lisama oma isikut tõendava dokumendi koopiat, kui esitab avalduse digitaalselt allkirjastatuna;
  5) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  6) koolidirektori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu;
  7) koolidirektori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane astub kooli õppeveerandi kestel;
  8) sisseastuja profülaktiliste kaitsesüstimiste kaardi, väljavõtte sisseastuja tervisekaardist;
  9) sisseastuja foto mõõdus 3x4 cm.

  (3) Õpilasi, kelle elukohajärgseks kooliks ei ole Mehikoorma Põhikool, võetakse vastu vabade kohtade olemasolul.

§ 5.   Õpilase vastuvõtmine teisest koolist

  (1) Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist.

  (2) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:
  1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
  2) isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
  3) isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi;
  4) isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega.

  (3) Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis sätestatut.

§ 6.   Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamine

  (1) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

  (2) Käesolevas paragrahvis nimetatud õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava. Õpilasele koostatakse individuaalne õppekava lähtudes eelnevast õpikogemusest ja arvestades kooli õppekava.

§ 7.   Õpilase koolist väljaarvamine

  Õpilase koolist väljaarvamisel kohaldatakse haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 4 sätestatut.

§ 8.   Õpilaste üle arvestuse pidamine

  Mehikoorma Põhikoolis õppivate õpilaste üle arvestuse pidamine toimub õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis.

§ 9.   Õpilaste vastuvõtmise korra avalikustamine

  (1) Mehikoorma Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord avalikustatakse Mehikoorma Põhikooli veebilehel.

  (2) Käesoleva määruse § 3 lõikes 4 ning § 4 lõike 2 punktis 1 nimetatud vormikohase avalduse vormi kinnitab direktor. Vastav vorm tehakse kättesaadavaks kooli veebilehel ja kooli kantseleis.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.05.2021.

Enel Liin
vallavanem

Piret Paulson
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json