HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna huvikoolides õppetasu toetuse määramise ning maksmise kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.07.2013, 8

Kohtla-Järve linna huvikoolides õppetasu toetuse määramise ning maksmise kord

Vastu võetud 25.05.2011 nr 83

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Õppetasu toetuse määramise ja maksmise kord (edaspidi kord) sätestab huvikoolides õppetasu toetuse määramist ja maksmist Kohtla-Järve linna eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Õppetasu toetus (edaspidi toetus) on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks Kohtla-Järve linna eelarvest makstav rahaline toetus.

  (2) Toetus makstakse välja huvikooli eelarvest lapsevanemale, hooldajale või eestkostjale 1 kord kalendriaastas peale vanema, hooldaja või eestkostja poolt õppuri eest jooksva õppeaasta õppetasu tasumist.

  (3) Toetuse mää ramisel loetakse perekonna liikmeteks abielus võ i abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad võ i muud ü ht võ i enamat tuluallikat ü hiselt kasutavad võ i ü hise majapidamisega isikud.

  (4) Toetuse määramise aluseks on perekonna kõikide liikmete sissetulekud, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Kohtla-Järve Linnavalitsuse revidendil on õigus kontrollida esitatavate andmete vastavust tegelikkusele.

§ 3.   Toetuse saaja

  Toetust on õigus saada lapsevanemal, hooldajal või eestkostjal, kelle laps elab Rahvastikuregistri andmete kohaselt Kohtla-Järve linnas ja õpib Kohtla-Järve linna huvikoolis järgmistel juhtudel:
  1) perekonna sissetulek on alla 300 eurot kuus;
  2) Kohtla-Järve linna huvikoolis õpib perekonnast kaks või rohkem last, kelle nimed on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi andmebaasi;
  3) õppur õpib hinnetele „hea“ ja „väga hea“ üheaegselt huvikooli mitmel õppekaval;
  4) õppur on osalenud ja/või pääsenud II-III vooru või saavutanud I – VI koha rahvusvahelisel või I-III koha vabariiklikul või regionaalsel konkursil.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust võivad taotleda lapsevanem, õppuri hooldaja või eestkostja.

  (2) Avaldus toetuse saamiseks esitatakse huvikooli direktorile.

  (3) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) § 3 lg 1 p 1 nimetatud juhul kuue kuu sissetuleku tõendavad dokumendid;
  2) § 3 lg 1 p 3 ja p 4 juhul õppuri huvialaste saavutuste tõendavate dokumentide koopiad;
  3) toetuse taotleja isikut tõendava dokumendi koopia.

  (4) Avaldus esitatakse tähtajaks 1. november.

§ 5.   Toetuse määramine ja väljamaksmine

  (1) Huvikooli direktor edastab toetuse avaldused huvikooli õppenõukogule, kes teeb otsuse toetuse väljamaksmiseks või sellest keeldumiseks hiljemalt 20. novembriks.

  (2) Toetust määratakse järgmistes suurustes:
  1) k uni 50% õppetasu ulatusest ühe õppuri kohta, kui perekonna sissetulek on alla 300 eurot kuus;
  2) k uni 50% ühe õppuri õppetasu ulatusest perest kahe huvikoolis õppiva lapse kohta;
  3) k uni 50% ühe õppuri õppetasu ulatusest I-VI koha saavutamisel rahvusvahelisel või I -III koha saavutamisel vabariiklikul või regionaalsel konkursil;
  4) k uni 50% õppetasu ulatusest ühe õppuri osalemisel rahvusvahelise konkursi II-III voorus;
  5) k uni 100% ühe õppuri õppetasu ulatusest perest kolme või enam huvikoolis õppiva lapse kohta;
  6) k uni 100% ühe õppekava õppetasu (väiksema) ulatusest mitmel õppekaval hinnetele „hea“ ja „väga hea“ õppiva õppuri kohta.

  (3) Toetus kantakse üle õppuri vanema, hooldaja või eestkostja panga arveldusarvele hiljemalt 10 päeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.

§ 6.   Järelevalve

  (1) Õppetasutoetuse maksmiseks eraldatud vahendite kasutamise õigsust kontroll ib ja peab selle üle arvestust l innavalitsuse raamatupidamine.

  (2) Huvikool esitab Kohtla-Järve Linnavalitusele üks kord aastas ülevaate makstud õppetasutoetuste kohta.

§ 7.   Tunnistada kehtetuks

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. veebruari 2008 määrus nr 129 “Laste huvikoolides õppetasu toetuse määramise kord”.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 2. juunil 2011. a.

Arne Berendsen
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json