Keskkond ja heakordHeakord

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Puude raiumise loa andmise tingimused ja kord Kambja valla tiheasustusaladel

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.07.2013, 18

Puude raiumise loa andmise tingimused ja kord Kambja valla tiheasustusaladel

Vastu võetud 01.06.2006 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 2, looduskaitseseaduse § 45 alusel ning arvestades looduskaitseseaduse teisi sätteid, haldusmenetluse seaduse § 8 lõiget 2, veeseaduse § 29 lõike 4 punkti 2 ja muinsuskaitseseaduse § 25 lõiget 2.

§ 1.   Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Kambja valla haldusterritooriumi tiheasustusalal asuvate üksikpuude, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, raiumiseks loa väljaandmise tingimused ja kord (edaspidi kord).

  (2) Lõikes üks nimetatud puude raiumiseks on vajalik luba kui:
  1) puu asub Kambja valla üldplaneeringuga määratletud tiheasustusalal;
  2) puu diameeter kännu kõrguselt (15 cm kõrguselt maapinnast) on vähemalt 15 cm ning puul on selgelt nähtav(ad) või määratav(ad) tüvi(ed) ja võra.

  (3) Puu raiumiseks loetakse:
  1) puu likvideerimine kännu kõrguselt või madalamalt;
  2) puu mõõtmete vähendamine nii, et puu kõrgus jääb madalamaks kui 6 m, seejuures puu võra okste pikkus jääb väiksemaks kui 2 m.

  (4) Puu raiumiseks ei ole luba vaja, kui see on lubatud:
  1) kehtestatud detailplaneeringus;
  2) ehitusprojektis, mille alusel on väljastatud kehtiv ehitusluba.

§ 2.   Taotluse esitamine

  (1) Kambja valla tiheasustusalal kasvavate puude raiumiseks taotletakse luba Kambja Vallavalitsuselt. Loa taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (2) Puu raiumiseks võivad luba taotleda järgmised isikud:
  1) puu kasvukoha kinnistu(te) omanik(ud), temaga võrdsustatud isik või omaniku(e) esindaja volituse alusel;
  2) Kambja valla omandis oleval maal lepingu alusel heakorratöid teostav ettevõtja;
  3) muu asjast huvitatud isik omaniku kirjalikul nõusolekul, Kambja valla omandis oleva kinnistu korral nõusolek pole vajalik.

  (3) Puu raiumiseks Kambja Vallavalitsusele esitatav taotlus peab sisaldama:
  1) puu asukoha kirjeldust (aadress, kinnistu nr) koos asendiplaaniga;
  2) põhjendust puu raiumiseks (kuivanud või haige puu, rajatisele või hoonele ohtlik puu, liiklust takistav jms);
  3) avalduse esitaja andmeid (nimi, aadress, kontakttelefoni number, e-posti aadress jms);
  4) informatsioon selle kohta, kas avalduse esitaja on korra § 2 lõike 2 punktis 1, 2 või 3 nimetatud isik.

  (4) Avaldusele tuleb lisada koopia:
  1) volitusest, kui tegutsetakse volituse alusel;
  2) kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekust, kui raiutav puu asub kaitstaval loodusobjektil või on kaitstav looduse üksikobjekt;
  3) Muinsuskaitseameti loast, kui raiutav puu asub kinnismälestisel või muinsuskaitseala või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;
  4) maakonna keskkonnateenistuse nõusolekust, kui raiutav puu asub veekaitsevööndis, välja arvatud juhul, kui raiet soovitakse teha maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandustööde tegemiseks.

§ 3.   Loa andmine või selle andmisest keeldumine

  (1) Puude raiumiseks annab loa Kambja Vallavalitsuse määratud ametiisik vallavalitsuse kehtestatud vormil.

  (2) Puu raiumiseks loa andmise menetluse käigus Kambja Vallavalitsuse poolt määratud ametiisik:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning puu raiumise otstarbekust;
  2) võib otsuse tegemiseks kaasata eksperte;
  3) otsustab puu raiumiseks loa andmise või sellest keeldumise;
  4) märgistab vajadusel raiumisele kuuluva puu looduses.

  (3) Määratud ametiisik võib keelduda puu raiumiseks loa andmisest kui:
  1) avaldus puu raiumiseks on puudulik;
  2) avalduse esitaja ei ole antud tähtajaks esitanud täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  3) puu raiumise põhjendused on ebapiisavad või valed;
  4) puu raiumine on vastuolus avaliku huviga;
  5) see on vajalik teiste isikute õiguste või huvide kaitseks või see tuleneb seadustest;
  6) kinnistu või muu ala osas, kus puu kasvab, toimub planeerimismenetlus, kuni planeeringu kehtestamiseni.

  (4) Puu raiumiseks loa andmise või sellest keeldumise otsustab Kambja Vallavalitsuse poolt määratud ametiisik hiljemalt ühe kuu jooksul arvates nõuetekohase avalduse laekumisest.

  (5) Puu raiumiseks antud luba kehtib üks aasta.

§ 4.   Vastutus

  Käesoleva korra rikkumise eest kohaldatakse looduskaitseseaduses sätestatud vastutust.

§ 5.   Erandid

  Erandkorras võib puid langetada loata, kui loa taotlemisest tingitud viivitusest võib tekkida pöördumatu oht inimeste elule, tervisele või varale. Käesolevas punktis nimetatud asjaoludel teostatud puu raiumisest tuleb esimesel võimalusel, kuid hiljemalt teole järgneval kolmandal tööpäeval, teatada kirjalikult Kambja Vallavalitsusele.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Kuni Kambja valla üldplaneeringu kehtestamiseni loetakse Kambja valla tiheasustusaladeks, kus rakendatakse käesolevat määrust, Kambja aleviku haldusterritoorium, Vana-Kuuste küla kompaktse hoonestusega alad, Pangodi maastikukaitseala.

  (2) Määrus avaldatakse Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

  (3) Määrus jõustub 01. juulil 2006.

Mati Luik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json