Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kuuste Raamatukogu põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.07.2013, 26

Kuuste Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 29.05.2008 nr 70

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kuuste Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Kambja Vallavalitsuse hallatav asutus, munitsipaalraamatukogu, kes kogub, säilitab ja teeb lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.

  (2) Raamatukogu aadress on Vana-Kuuste küla Kambja vald 62033 Tartumaa.

  (3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, rahvaraamatukogu seadusest, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (4) Raamatukogu koosseisu kuulub avalik internetipunkt.

  (5) Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Kambja valla Kõrkküla, Lalli, Rebase, Sipe, Sirvaku, Talvikese ja Vana-Kuuste külad.

  (6) Raamatukogu lahtiolekuaeg määratakse nõukogu ettepanekul Kambja Vallavalitsuse poolt.

§ 2.   Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 3.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu põhiülesanne on lugejatele vajalike teavikute kogumine, hoidmine, bibliografeerimine, kättesaadavaks tegemine ja avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks arvuti kasutamise võimaldamine.

  (2) Raamatukogu ülesanded raamatukoguteeninduse koordineerimisel on:
  1) kogude komplekteerimine ja töötlemine;
  2) oma tegevuseks vajalike andmebaaside loomine ja pidamine;
  3) statistilise aruandluse esitamine ja tegevuse analüüsimine;
  4) teatmebibliograafilise töö tegemine.

  (3) Oma ülesannete täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab lugejale tasuta raamatukogu põhiteenuseid vastavalt Rahvaraamatukogu seadusele ja Kuuste raamatukogu kasutamise eeskirjale;
  2) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest), mille eest võetava tasu suuruse kehtestab Kambja Vallavallitsus (edaspidi vallavalitsus);
  3) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul;
  4) tagab teatme- ja teabeteeninduse;
  5) komplekteerib raamatukogu kogud, täiendab neid ning peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras, kindlustades nende säilimise;
  6) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks üritusi;
  7) arendab koostööd teiste Eesti ja välismaa raamatukogudega;
  8) korraldab raamatukogutöö arvestust ja esitab vastavad aruanded;
  9) avaliku internetipunkti kaudu osutab internetiteenuseid ning tagab avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu.
  10) tagab raamatukoguteeninduse Kuuste Koolis.

§ 4.   Raamatukogu teenindus ja lugejad

  (1) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse Kambja Vallavolikogu poolt kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas, mis tehakse teatavaks igale lugejale. Raamatukogu töökorralduse juhend on kinnitatud kultuuriministri määrusega.

  (2) Avaliku internetipunkti kasutamise korra kinnitab raamatukogu direktor.

§ 5.   Raamatukogu tegevuse korraldamine

  (1) Raamatukogu tööd juhib ja korraldab direktor, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Direktoril peab olema ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus.

  (2) Raamatukogu tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustab direktorit raamatukogu nõukogu.

  (3) Raamatukogu teenindus tagatakse raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni nõuetele vastavate töötajate ja muu personaliga.

§ 6.   Direktor

  (1) Direktor vastutab raamatukogu tegevuse, arengu ja vara eest, tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise.

  (2) Direktor kindlustab raamatukogu tulemusliku ja häireteta töö, teeb koostööd raamatukogu nõukogu ja vallavalitsusega.

  (3) Direktor:
  1) esindab raamatukogu, annab raamatukogu töö korraldamiseks käskkirju, sõlmib oma pädevuse piires lepinguid;
  2) juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest raamatukogu majandus- ja finantstegevust;
  3) tagab raamatukogu tegevuse ja üldise arengu, algatab või osaleb raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide ja raamatukogu põhimääruse eelnõu ning arengukava koostamisel ja esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks omavalitsusorganitele;
  4) osaleb raamatukogu tegevust puudutavate küsimuste arutamisel omavalitsusorganites;
  5) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise.

§ 7.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Vallavalitsus kinnitab kuni 5-liikmelise raamatukogu nõukogu koosseisu direktori ettepanekul viieks aastaks. Nõukogu valib oma koosseisust esimehe.

  (2) Nõukogu põhiülesanne on raamatukogu tegevuse ja arenguga seotud küsimuste läbiarutamine, raamatukogu töö hindamine ja vallavalitsusele raamatukoguteeninduse korraldamiseks ettepanekute tegemine.

  (3) Nõukogu pädevuses on:
  1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamises osalemine;
  2) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukavade kohta;
  3) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.

  (4) Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

  (5) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 3 korda aastas. Nõukogu koosolekutest võtab osa raamatukogu direktor.

§ 8.   Raamatukogu vara ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu vara moodustavad talle Kambja valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud hooned, seadmed ja muu vara. Raamatukogu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine sätestatakse Kambja vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraga.

  (2) Raamatukogu tagab tema valduses oleva vara säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

  (3) Raamatukogu finantseeritakse riigieelarvest, vallaeelarvest, annetustest, tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidest. Raamatukogul on oma eelarve, kus nähakse ette vajalikud vahendid raamatukogu ülesannete täitmiseks.

  (4) Toetusena riigieelarvest finantseeritakse kulud teavikute soetamiseks, riiklike programmide realiseerimiseks, üldkasutatava andmesidevõrguga ühenduse loomiseks ja asjakohaste tehniliste vahendite soetamiseks.

§ 9.   Aruandlus

  Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

§ 10.   Kontroll ja järelevalve

  (1) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostatakse Kambja valla õigusaktides ettenähtud korras.

  (2) Järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab Kambja Vallavalitsus.

§ 11.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu tegevus korraldatakse ümber või tegevus lõpetatakse volikogu otsuse alusel.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Käesolev määrus jõustub 10. juunil 2008. a.

  (2) Tunnistada kehtetuks Kambja Vallavolikogu 25.09.1997 määrus nr 16 „Valla raamatukogude põhimääruste kinnitamine”.

Mati Luik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json