Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Väike-Maarja Vallavalitsuse ametnike värbamise ja valiku kord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.07.2013, 40

Väike-Maarja Vallavalitsuse ametnike värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 10.07.2013 nr 2

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 18 lõike 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega sätestatakse Väike-Maarja Vallavalitsuses kui ametiasutuses (edaspidi ametiasutus) ametnike värbamise ja valiku nõuete rakendamise täpsustav kord.

  (2) Määrus on rakendusakt avaliku teenistuse seaduse 2. peatüki „Teenistusse võtmine“ 2. jaos „Konkursi korras teenistusse võtmine“ sätestatule, mistõttu avaliku konkursi korraldamisel tuleb lähtuda üheaegselt avaliku teenistuse seaduse ja määrusega sätestatust.

  (3) Värbamise ja valiku eesmärk on tagada parima kvalifikatsiooniga ametnike teenistusse võtmine.

  (4) Värbamise käigus kutsutakse nõutava hariduse, töökogemuse, teadmiste ja oskustega isikuid kandideerima vabale teenistuskohale.

  (5) Valiku käigus valitakse teenistuskohale kandideerijate hulgast sobivaim kandidaat, hinnates kandideerija vastavust teenistuskoha nõuetele ning kasutades erinevaid hindamismeetodeid.

2. peatükk Konkursi korraldamine 

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Teenistuskoha vabanemisel analüüsib vallavanem koostöös ametiasutuse struktuuriüksuse juhiga teenistujate koormust, töökorraldust, teenistujate kvalifikatsiooni ja arengupotentsiaali, otsustab värbamise ja valiku vajaduse ning sisekonkursi või avaliku konkursi väljakuulutamise.

  (2) Vaba teenistuskoha täitmisel konkursi korraldamiseks koostatakse konkursikuulutus, milles märgitakse:
  1) ametiasutuse ja teenistuskoha nimetus ning teenistuskoha asukoht;
  2) ametiülesannete lühikirjeldus;
  3) kandidaadile esitatavad nõuded;
  4) kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg ja konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid;
  5) osalise koormuse korral koormus;
  6) määratud ajaks teenistuskohale võtmise puhul teenistustähtaeg;
  7) kontaktisiku andmed.

  (3) Kui avaliku teenistuse seaduses sätestatud alustel täidetakse vaba ametikoht sisekonkursi teel, saadetakse konkursikuulutus ametiasutuse kõikide ametnike ja töötajate, kes vastavad vabale teenistuskohale esitatud nõuetele, ametialaseks suhtlemiseks määratud e‑postile ning avaldatakse Väike-Maarja valla veebilehel www.v-maarja.ee.

  (4) Teenistuskoha avaliku konkursi korras täitmisel avaldatakse konkursikuulutus maakondlikus ajalehes, avaliku teenistuse kesksel veebilehel www.avalikteenistus.ee ning internetis Väike-Maarja valla veebilehel www.v-maarja.ee. Konkursikuulutuse võib täiendavalt avaldada ka teistes ajakirjandusväljaannetes või internetis veebipõhistes otsingukanalites.

  (5) Avalik konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate maakondlikus ajalehes avaldamise kuupäevast, sisekonkurss konkursiteate avaldamisest Väike-Maarja veebilehel.

§ 3.   Konkursikomisjon ja selle töökord

  (1) Konkursikomisjoni (edaspidi komisjon) moodustab vallavanem oma käskkirjaga. Komisjon peab olema vähemalt kolmeliikmeline ning komisjoni peab kuuluma vabale teenistuskohale valitava ametniku vahetu juht.

  (2) Kui vallavanem kuulub komisjoni on ta komisjoni esimees. Juhul kui vallavanem ei kuulu komisjoni, määratakse komisjonile esimees. Vajadusel määratakse aseesimees.

  (3) Komisjoni volitused algavad selle moodustamisele järgnevast tööpäevast ning lõpevad konkursi tulemuste kinnitamiseni või konkursi luhtunuks tunnistamise või luhtunuks lugemiseni.

  (4) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolek on kinnine ning sellel võivad osaleda ainult komisjoni liikmed ning konkursile kutsutud isikud.

  (5) Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, nende hulgas komisjoni esimees või aseesimees. Komisjoni otsused on vastu võetud, kui otsuse poolt on rohkem poolthääli kui vastu.

  (6) Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokollija valib komisjon oma liikmete hulgast. Protokoll peab vastama ametiasutuse asjaajamiskorraga protokollile sätestatud nõuetele.

  (7) Kõik värbamisel ja valikul osalenud isikud on kohustatud lähtuma isikuandmete kaitse seadusest ning hoidma värbamise ja valiku käigus kandidaadi kohta kogutud teavet.

3. peatükk Konkursi tulemused 

§ 4.   Valiku ja värbamise põhimõtted

  (1) Konkursil osalevate kandidaatide vabale teenistuskohale sobivust hindab ning parima kandidaadi ametisse kinnitamise ettepaneku teeb komisjon.

  (2) Valiku tegemisel on peamised hindamismeetodid:
  1) elulookirjelduse ja esitatud dokumentide analüüs;
  2) vestlus;
  3) vajaduse korral praktiline ülesanne (proovitöö, essee, käitumisülesanne vms);
  4) taustauuring.

  (3) Enne, kui kandidaatide teenistuskohale sobivust hindab komisjon, kontrollib ametiasutuse personalitöö eest vastutav ametnik või töötaja (edaspidi personalispetsialist), kas kandideerimisdokumendid on esitatud konkursiteates märgitud tähtajal ning kas need vastavad konkursiteates sätestatud nõuetele. Puudustest teavitab personalispetsialist komisjoni esimeest.

  (4) Konkursil saavad osaleda kandidaadid, kes vastavad teenistuskohale esitatud nõuetele ja kelle eesti keeles e-posti teel või muul viisil edastatud dokumendid on ametiasutusele esitatud konkursikuulutuses märgitud päeval kella17:00ks.

  (5) Kandidaat, kelle dokumendid ei ole ametiasutusse saabunud määratud tähtajal, konkursil osaleda ei saa ning personalispetsialist tagastab kandidaadile dokumendid koos vastavasisulise teatega 3 tööpäeva jooksul.

  (6) Komisjon hindab kandidaate vähemalt kahes voorus: dokumendivoorus ja sellele järgnevas vestlusvoorus. Komisjoni võib dokumendivooruga seotud otsused teha elektrooniliselt, kui kõik komisjoni liikmed on sellega nõus. Vajadusel võib komisjon korraldada täiendavaid voore.

  (7) Hindamisel:
  1) analüüsitakse dokumentides esitatud teabe alusel kandidaadi vastavust teenistuskoha nõuetega;
  2) selgitatakse välja kandidaadi teadmised, kogemused ja oskused vestluse käigus või praktilise ülesande lahendamisel (motivatsioonikiri, proovitöö, juhtumi lahendamine jne). Eelistatakse kandidaati, kelle andmed, saavutused või näitajad vastavad enim teenistuskoha nõuetele.

  (8) Dokumendivoorus selgitab komisjon teenistusülesannete täitmiseks vajalikele nõuetele vastavad kandidaadid ja otsustab, kes nendest kutsutakse vestlusvooru. Vastav otsus kantakse protokolli. Vestlusvoorus on kandidaadil võimalik anda selgitusi dokumentides esitatud teabe kohta ning komisjonil võimalik saada hindamiseks täiendavat teavet kandidaadi teadmiste ja kogemuste kohta vastavas töövaldkonnas.

  (9) Konkursi lõppedes esitab komisjon asutuse juhile ühe isiku kandidaadi teenistuskohale nimetamiseks ning esitab teenistuskohale sobivatest kandidaatidest paremusjärjestuse, et asutuse juhil oleks avaliku teenistuse seaduse § 18 lõikes 10 sätestatud alustel võimalik nimetada ametisse isik ametisse paremusjärjestuse alusel.

  (10) Kui komisjoni hinnangul teenistuskoha nõuetele vastavat kandidaati konkursi korras ei leitud, loobub komisjon avaliku teenistuse seaduse § 19 lõikes 1 sätestatud alustel kandidaadi asutuse juhile esitamisest ning konkurss loetakse luhtunuks.

  (11) Kandidaadil on õigus saada konkursikuulutuses märgitud kontaktisikult selgitusi ja põhjendusi konkursiga seotud asjaolude ning teda puudutavate otsuste kohta.

§ 5.   Konkursiga seonduva informatsiooni avaldamine ja edastamine

  (1) Konkursiteate koostamise vajadusest ning konkursiteatesse märgitavatest andmetest teavitab personalispetsialisti vaba teenistuskoha vahetu juht.

  (2) Konkursiteate avaliku teenistuse seaduse ja käesoleva määrusega sätestatud ajal ja viisil avaldamise eest vastutab personalispetsialist.

  (3) Konkursikomisjoni ettepanekud edastab personalispetsialistile komisjoni esimees komisjoni koosolekule järgneval tööpäeval. Personalispetsialist edastab kandidaadile teate konkursi vooru edasipääsemise või konkursitulemuste kohta.

  (4) Personalispetsialist teeb värbamisest ja valikust kirjaliku kokkuvõtte ning säilitab selle vastavalt ametiasutuse asjaajamiskorrale. Kirjalik kokkuvõte sisaldab teenistuskoha nimetust, kuulutuse avaldamise aega ja kohta, dokumentide esitamise tähtaega, kandideerivate isikute arvu, vestlusele kutsutud kandidaatide arvu, valiku tegemise kuupäeva ja tulemust ning muud vajalikku teavet.

  (5) Värbamise ja valiku käigus kandidaatidelt kogutud dokumente säilitatakse 150 kalendripäeva valiku lõppotsuse tegemisest, misjärel need hävitatakse, v.a juhul, kui kandidaat annab kirjaliku loa dokumentide säilitamiseks.

  (6) Konkursi kohta annab informatsiooni konkursiteates märgitud kontaktisik.

  (7) Konkursi lõpptulemusest teavitab personalispetsialist konkursi võitnud isikut ja valituks mitteosutunud kandidaate otsuse tegemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

§ 6.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi taotlust;
  2) komisjoni esimees loobus teenistuskohale asumise ettepaneku tegemisest põhjusel, et ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vastanud teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldaks tal teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

  (2) Konkursi luhtumine otsustatakse kirjalikult 120 kalendripäeva jooksul pärast konkursil osalemiseks määratud tähtaja möödumist.

  (3) Vallavanem võib 120 kalendripäeva jooksul konkursi luhtumise kohta tehtud otsuse tegemise kuupäevast arvates nimetada katseajaga teenistuskohale teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastava isiku ilma konkurssi korraldamata, kuulates ära teenistuskoha vahetu juhi ja personalispetsialisti arvamuse. Kui isik osutub katseaja jooksul ebasobivaks, tuleb teenistuskoha täitmiseks korraldada uus konkurss.

§ 7.   Teenistusse võtmine

  Pärast valiku tegemist korraldab ametiasutus teenistuja ametisse nimetamise kooskõlas ametiasutuse palgajuhendiga.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 8.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust ei rakendata kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel Väike-Maarja Vallavolikogu poolt ametisse nimetavate või valitavate ametnike suhtes.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kesküla
vallavanem

Enda Elbre
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json