Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Külaelu edendamise toetamise kord

Väljaandja:Mikitamäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.07.2013, 45

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Külaelu edendamise toetamise kord

Vastu võetud 21.12.2011 nr 29
RT IV, 26.04.2013, 13
jõustumine 01.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.05.2013RT IV, 16.07.2013, 119.07.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkt 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Külaelu edendamise toetamise kord sätestab Mikitamäe valla eelarvest Mikitamäe valla küladele läbi külavanemate toetuse andmise ja kasutamise üle järelevalve teostamise tingimused ja põhimõtted.

 (2) Toetuse andmise eesmärk on edendada külaelu, parandada külakeskkonda ja elukvaliteeti, aktiviseerida külaelanikke organiseeruma ja seisma oma küla (piirkonna) probleemide lahendamise eest Mikitamäe vallas.

 (3) Toetust antakse külavanemale:
 1) küla (piirkonna) heakorra- ja teiste talgute kulude osaliseks hüvitamiseks;
 2) külaürituste läbiviimiseks;
 3) külaliikumise arendamiseks ja ühistegevuse aktiviseerimiseks.

§ 2.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohaselt täidetud taotlus (Lisa 1). Taotlus esitatakse Mikitamäe Vallavalitsusele jooksvalt kalendriaasta jooksul.
[RT IV, 16.07.2013, 1 - jõust. 19.07.2013]

 (2) Toetust külaelu edendamiseks saavad taotleda vastavalt valla külavanema statuudile valitud külavanemad, nende kohusetäitjad. Külavanema puudumisel võivad taotlejateks olla ka külas aktiivselt tegutsevad MTÜ-d ja seltsingud.
[RT IV, 16.07.2013, 1 - jõust. 19.07.2013]

 (3) Taotleja esitab taotluse ühes eksemplaris vallavalitsusele paberkandjal allkirjastatuna või elektroonilisel kujul digitaalselt allkirjastatuna aadressil vald@mikitamae.ee

 (4) Külaelanike omaosalus peab olema vähemalt 25% projekti eelarvest, mis võib olla mitterahaline.

§ 3.  Taotluste läbivaatamine

 (1) Valla arendusnõunik kontrollib esitatud taotluse vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teatab sellest taotlejale ja annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

 (2) Kui ilmneb valeandmete teadlik esitamine, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

 (3) Laekunud taotlustest teeb valla arendusnõunik koondi ning esitab selle koos algmaterjalidega vallavalitsusele.

 (4) Vallavalitsus kinnitab hiljemalt 15 kalendripäeva peale taotluste esitamise tähtaega toetuste saajad vallavalitsuse korraldusega.

 (5) Vallavalitsusel on õigus:
 1) jätta taotlus rahuldamata;
 2) rahuldada taotlus osaliselt;
 3) rahuldada taotlus täies mahus.

 (6) Vallavalitsus teatab taotlejatele otsusest kirjalikult.

§ 4.  Taotluste eraldamine ja järelevalve

 (1) Toetuse suurus on 64 eurot.

 (2) Aruanne (Lisa 2) koos kuludokumentide koopiatega esitatakse vallavalitsusele kuu aja jooksul peale projekti lõppemist. Aruande esitamise lõpptähtaeg fikseeritakse vallavalitsuse korralduses.

 (3) Toetuse ülekandmist ning kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsus.

 (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi või teha ümberarvestus:
 1) kui toetuse saaja ei esita tähtajaks toetuse kasutamise kohta aruannet või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta;
 2) kui tegevuse käigus vähenes tegelik toetuse kasutamise kulu;
 3) kui toetuse saaja kasutas eraldatud toetust teisel eesmärgil, kui taotleti.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub 1. jaanuarist 2012.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1  Taotlus

Lisa 2 Aruanne