Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kanepi valla tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.07.2019, 9

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kanepi valla tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 20.03.2018 nr 17
RT IV, 28.03.2018, 24
jõustumine 31.03.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.06.2019RT IV, 16.07.2019, 119.07.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 14 lõike 1 ja Kanepi Vallavolikogu 20.03.2018 määruse nr 16 „Kanepi valla põhimäärus“ § 6 alusel.

§ 1.   Eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Tunnustamise korraga reguleeritakse Kanepi vallas tunnustusavalduste avaldamist.

  (2) Tunnustuse eesmärk on väärtustada ja tunnustada üksikisikuid, asutusi ning organisatsioone, kes on tööalase või ühiskondliku tegevusega andnud olulise panuse Kanepi valla inimeste elukvaliteedi tõstmisele, hariduse, kultuuri ja spordi edendamisele ning valla maine arendamisele.

  (3) Määrus sätestab Kanepi valla tunnustusavalduste liigid ja kirjelduse ning reguleerib nende
taotlemise, määramise ja kätteandmise korda.

§ 2.   Tunnustuste liigid

  (1) Kanepi valla tunnustused on:
  1) Kanepi valla aukodanik;
  2) Kanepi valla aunimetus;
  3) Kanepi valla tänukiri;
  4) vallavanema tänukiri.

  (2) Kanepi valla haridustöötajate tunnustused on:
  1) hariduse elutöö preemia;
  2) aasta õpetaja;
  3) aasta noor õpetaja;
  4) aasta hariduse sõber;
  5) aasta hariduse tegu;
  6) aasta lasteaiaõpetaja.
[RT IV, 16.07.2019, 1 - jõust. 19.07.2019]

§ 3.   Kanepi valla aukodanik

  (1) Kanepi valla kõrgeima tunnustuse „Kanepi valla aukodanik“ (edaspidi aukodanik) aunimetuse andmise eesmärk on avaldada avalikku erilist tunnustust isikule, kes on oma tööalase või isikliku tegevusega välja paistnud valla arendamisel, tõstnud paikkonna mainet ja tuntust. Aukodaniku aunimetus antakse väljapaistvate teenete eest ettevõtluse-, majanduse-, hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas või muus valdkonnas või isamaalise tegevuse või vabatahtliku töö eest.

  (2) Aukodaniku aunimetus antakse üldjuhul Kanepi valla kodanikule. Erandina võib esitada kandidaadiks isikuid väljastpoolt Kanepi valda, kui esitatavatel on Kanepi valla ees silmapaistvaid teeneid.

  (3) Aukodaniku aunimetus antakse üks kord aastas ühele isikule. Aukodaniku aunimetus võidakse jätta välja andmata nõuetele vastavate kandidaatide puudumisel.

  (4) Aukodaniku aunimetuse andmise ettepaneku esitamise õigus on kõikidel Kanepi valla isikutel.

  (5) Aukodaniku aunimetuse andmise ettepanekute esitamise tähtaja kuulutab vallavalitsus välja vähemalt kaks kuud enne aunimetuse üleandmise ürituse toimumist. Ettepanekus peavad sisalduma:
[RT IV, 16.07.2019, 1 - jõust. 19.07.2019]
  1) kandidaadi nimi;
  2) kandidaadile aukodaniku aunimetuse omistamise põhjendus;
  3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

  (6) Esitatud ettepanekud vaatab läbi volikogu komisjonide esimeestest ja volikogu esimehest koosnev ajutine komisjon. Komisjon esitab volikogule oma eelistuse aukodaniku aunimetuse andmiseks.

  (7) Aukodaniku aunimetus omistatakse volikogu otsusega.

  (8) Aukodaniku aunimetusega kaasneb Kanepi valla kuldne vapimärk, volikogu esimehe allkirjaga Kanepi valla aukiri ja rahaline preemia summas 1000 eurot.
[RT IV, 16.07.2019, 1 - jõust. 19.07.2019]

  (9) Aukodanik registreeritakse valla kantseleis hoitavas Kanepi valla auraamatus.

  (10) Aunimetus „Kanepi valla aukodanik“ antakse üle ülevallalisel pidulikul üritusel.
[RT IV, 16.07.2019, 1 - jõust. 19.07.2019]

§ 4.   Kanepi valla aunimetus

  (1) Kanepi valla aunimetuse andmise eesmärk on avaldada avalikku tunnustust füüsilisele või juriidilisele isikule, ühingule või seltsingule, kes on oma tööalase või isikliku tegevusega aasta jooksul eriliselt silma paistnud valla arendamisel, tõstnud paikkonna mainet ja tuntust.

  (2) Aunimetus antakse Kanepi valla kodanikule.

  (3) Aunimetust antakse järgmistes kategooriates:
  1) aasta tegu/aasta tegija;
  2) aasta kohaliku elu edendaja;
  3) aasta kultuurielu edendaja;
  4) aasta sportlane/aasta spordielu edendaja;
  5) aasta ettevõtja/aasta ettevõtluse edendaja;
  6) aasta küla/aasta külaelu edendaja;
  7) aasta hariduselu edendaja;
  8) aasta vabatahtlik töö või isamaaline tegevus.

  (4) Aunimetus antakse üks kord aastas ühele igas eelnimetatud kategoorias esitatud kandidaadile. Aunimetus võidakse jätta välja andmata nõuetele vastavate kandidaatide puudumisel.

  (5) Aunimetuse andmise ettepaneku esitamise õigus on kõikidel Kanepi valla isikutel.

  (6) Aunimetuse andmise ettepanekute esitamise tähtaja kuulutab vallavalitsus välja vähemalt kaks kuud enne aunimetuse üleandmise ürituse toimumist. Ettepanekus peavad sisalduma:
[RT IV, 16.07.2019, 1 - jõust. 19.07.2019]
  1) kandidaadi nimi;
  2) kandidaadile aunimetuse omistamise põhjendus;
  3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

  (7) Esitatud ettepanekud vaatab läbi volikogu komisjonide esimeestest ja volikogu esimehest koosnev ajutine komisjon. Komisjon esitab volikogule oma eelistuse aunimetuse andmiseks.

  (8) Aunimetus omistatakse volikogu otsusega.

  (9) Aunimetusega kaasneb Kanepi valla hõbedane vapimärk või meene, volikogu esimehe allkirjaga Kanepi valla aukiri ja rahaline preemia summas 200 eurot.
[RT IV, 16.07.2019, 1 - jõust. 19.07.2019]

  (10) Aunimetus registreeritakse valla kantseleis hoitavas Kanepi valla auraamatus.

  (11) Aunimetus antakse üle ülevallalisel pidulikul üritusel.
[RT IV, 16.07.2019, 1 - jõust. 19.07.2019]

§ 5.   Kanepi valla tänukiri

  (1) Kanepi valla tänukiri ( edaspidi tänukiri) on tänuavaldus isikutele kellel on märkimisväärseid tulemusi oma töös või valla elu edendamisel.

  (2) Tänukirjaga tunnustatakse:
  1) isikuid, kes on saavutanud märkimisväärseid tulemusi oma töös või valla elu edendamisel;
  2) isikuid, seltse, ühinguid ja muid kollektiive eriliste saavutuste eest;
  3) valla hallatavaid asutusi ja/või nende juhte või töötajaid suurürituse eduka korraldamise, konkursil ja võistlusel silmapaistva esinemise puhul;
  4) Eesti Vabariigi ja välisriikide kodanikke, kes on programmide, projektide ja aktsioonide või isikliku tegevuse kaudu kaasa aidanud Kanepi valla sotsiaalsele, kultuurilisele ja majanduslikule arengule.

  (3) Tänukirja andmise ettepaneku esitamise õigus on kõikidel Kanepi valla isikutel. Ettepanekus peavad sisalduma:
  1) kandidaadi nimi;
  2) kandidaadile tänukirja andmise põhjendus;
  3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

  (4) Tänukirja andmise otsustab volikogu esimees käskkirjaga.

  (5) Tänukirja allkirjastavad volikogu esimees ja vallavanem.

  (6) Tänukiri registreeritakse valla kantseleis hoitavas Kanepi valla auraamatus. Tänukirjaga võib kaasneda kingitus või rahaline preemia.

§ 6.   Vallavanema tänukiri

  (1) Vallavanema tänukirjaga tunnustatakse:
  1) vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste töötajaid, kes on oma töös saavutanud silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult ja pikka aega täitnud oma tööülesandeid.
  2) vallas tegutsevaid isikuid, seltse, ühinguid ja muid kollektiive nende tegevuse eest valla elanikkonna ühistegevuse arendamisel või nende juubelitähtpäevade puhul;
  3) valla asutusi eriliste saavutuste või nende tegevuse juubelitähtpäevade puhul.

  (2) Vallavanema tänukirja andmise ettepaneku esitamise õigus on kõikidel Kanepi valla isikutel. Ettepanekus peavad sisalduma:
  1) kandidaadi nimi;
  2) isikule vallavanema tänukirja andmise põhjendus;
  3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

  (3) Vallavanema tänukirja andmine otsustakse vallavanema käskkirjaga.

  (4) Tänukirja allkirjastab vallavanem.

  (5) Vallavanema tänukirjaga võib kaasneda kingitus või rahaline preemia.

§ 7.   Kanepi valla haridustöötajate tunnustused

  (1) Kanepi valla haridustöötaja tunnustus (edaspidi haridustöötaja tunnustus) antakse eesmärgiga tähtsustada õpetaja rolli, tõsta esile edukate haridustöötajate tegevust ja tunnustada Kanepi valla haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Kanepi valla arengut.

  (2) Haridustöötaja on: õpetaja, abiõpetaja, õpetaja abi, tugispetsialist, haridusasutuse juht, asetäitja õppekasvatustöö alal, õppealajuhataja, huvijuht jt haridusasutuses töötav spetsialist.

  (3) Haridustöötajate tunnustused on:
  1) hariduse elutöö preemia, mis omistatakse isikule, kellel on pikaaegsed tähelepanuväärsed töötulemused haridusasutuse, piirkonna või vabariigi tasandil ja kes on oluliselt kaasa aidanud õpilaste/laste kujunemisele töökateks ning aktiivseteks igakülgselt arenenud isiksusteks. Tunnustusega kaasneb rahaline preemia 500 eurot;
  2) aasta õpetaja, mis omistatakse isikule, kellel on õppeaastal tähelepanuväärsed töötulemused haridusasutuse, piirkonna või vabariigi tasandil ja/või kelle õpilased/lapsed on tulemuslikult esinenud aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, ülevaatustel;
  3) aasta noor õpetaja, mis omistatakse isikule, kes on õppeasutuses töötanud kuni kolm aastat ning kellel on tähelepanuväärsed töötulemused haridusasutuse, piirkonna või vabariigi tasandil ja/või kelle õpilased/lapsed on tulemuslikult esinenud aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, ülevaatustel;
  4) aasta hariduse sõber, mis omistatakse füüsilisele või juriidilisele isikule, asutusele, seltsingule või ühingule, kes on oma tegevusega toetanud haridusasutusi, edendanud kooli ja ühiskonna dialoogi või teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks;
  5) aasta hariduse tegu, mis omistatakse füüsilisele või juriidilisele isikule, asutusele, seltsingule või ühingule, kes on aasta jooksul eriliselt silma paistnud tegevusega, mis on toetanud haridusasutusi, edendanud kooli ja ühiskonna dialoogi või teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks.
  6) aasta lasteaiaõpetaja, mis omistatakse isikule, kellel on õppeaastal tähelepanuväärsed töötulemused haridusasutuse, piirkonna või vabariigi tasandil ja/või kelle lapsed on tulemuslikult esinenud konkurssidel, võistlustel, ülevaatustel.
[RT IV, 16.07.2019, 1 - jõust. 19.07.2019]

  (4) Haridustöötaja tunnustus antakse üks kord aastas ühele igas eelnimetatud kategoorias esitatud kandidaadile. Haridustöötaja tunnustus võidakse jätta välja andmata nõuetele vastavate kandidaatide puudumisel.

  (5) Haridustöötaja tunnustusele kandidaatide esitamise õigus on haridusasutuse juhtkonnal, haridusasutuse töötajal, õpilastel ja lapsevanematel või teistel Kanepi valla isikutel.

  (6) Ettepanek haridustöötaja tunnustuse andmiseks esitatakse vallavalitsusele 10. septembriks Ettepanekus peavad sisalduma:
  1) kandidaadi nimi;
  2) kandidaadile tunnustuse omistamise põhjendus;
  3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

  (7) Esitatud taotlused vaatab läbi vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjon.

  (8) Komisjon hindab kandidaatide vastavust esitatud nõuetele ja esitab oma seisukoha tunnustuse omistamiseks vallavalitsusele 25. septembriks.

  (9) Haridustöötaja tunnustuse andmine otsustatakse vallavanema käskkirjaga.

  (10) Haridustöötaja tunnustusega kaasneb tänukiri ja rahaline preemia 100 eurot.

  (11) Haridustöötaja tunnustus antakse üle valla õpetajate päeva üritusel.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Kanepi valla tunnustuste saajate kohta peab arvestust vallavalitsuse kantselei.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json