KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Põltsamaa valla kriisikomisjoni põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põltsamaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.07.2020, 5

Põltsamaa valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 13.07.2020 nr 2

Põhimäärus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lõigete 1 ja 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Põltsamaa valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on Põltsamaa Vallavalitsuse alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks Põltsamaa valla territooriumil.

  (2) Komisjoni põhimääruse kehtestab Põltsamaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  (1) Plaaniliste ülesannetena komisjon:
  1) tutvub oma tegevuspiirkonda puudutavate hädaolukorra riskianalüüside ja hädaolukorra lahendamise plaanidega ning korraldab seal kirjeldatud omavalitsuse ülesannete täitmise;
  2) omab ülevaadet Põltsamaa valla territooriumil olevate hädaolukorra ja/või üldhuviteenuste katkestuste lahendamiseks vajalikest ressurssidest;
  3) jälgib ohutuse ja turvalisuse tagamise riiklike järelevalveasutuste ettekirjutuste täitmist valla ametiasutuse hallatavates asutustes;
  4) esitab ettepanekud vallavalitsusele kriisireguleerimisalaste analüüside läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
  5) esitab vallavalitsusele ettepanekud elutähtsa teenuse kirjelduse ja toimepidevuse nõuete määruse väljatöötamiseks;
  6) esitab vallavalitsusele ettepanekud hanketingimuste kehtestamiseks üldhuviteenuse jätkusuutlikkuse tagamiseks;
  7) esitab päästekeskusele järgmise aasta kriisireguleerimisõppuste kava koostamiseks info vallavalitsuse planeeritava õppuse kohta (õppuse teema, eesmärk, liik, korraldav asutus, toimumise aeg) iga aasta 31. maiks;
  8) tutvub vallavalitsuse korraldatava elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorra tagajärgede leevendamiseks tehtava riskikommunikatsiooniga ning teeb ettepanekud selle parendamiseks;
  9) esitab ettepanekud hädaolukordade ennetamise tegevusteks;
  10) teeb kriisireguleerimisalast koostööd riigiasutuste ja teiste kriisikomisjonidega;
  11) tutvub vallavalitsuse valmisolekuga viia koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga oma haldusterritooriumil läbi evakuatsiooni ning teeb ettepanekud selle parendamiseks;
  12) koostab kriisikomisjoni järgmise aasta tööplaani ja esitab selle regionaalsele kriisikomisjonile iga aasta 1. detsembriks;
  13) esitab regionaalsele kriisikomisjonile iga aasta 1. detsembriks kokkuvõtte kriisikomisjoni eelmise aasta tegevustest;
  14) hindab vallavalitsuse valmisolekut hädaolukordade lahendamisel osalemiseks ja juhtimiseks ning teeb ettepanekud selle parendamiseks;
  15) seirab valla territooriumil hädaolukordade ennetamiseks esitatud ettepanekute elluviimist;
  16) teeb vallavalitsusele ettepanekuid hädaolukorra likvideerimiseks ettenähtud ressursside kasutamiseks.

  (2) Hädaolukorra lahendamise ülesannetena komisjon:
  1) abistab hädaolukorra juhti hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab hädaolukorra juhi antud ülesandeid;
  2) abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab eriolukorra juhi antud ülesandeid;
  3) abistab Politsei- ja Piirivalveametit hädaolukorras evakuatsiooni läbiviimisel;
  4) juhib või toetab vallavalitsuse korraldatava elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorra lahendamist;
  5) teavitab elanikke elutähtsa teenuse toimepidevuse häiretest;
  6) abistab valla territooriumil hädaolukorra järgsete taastamistööde, kahjude hindamise ja kulude arvestuse korraldamisel;
  7) nõustab vallavalitsust ja teeb ettepanekuid Põltsamaa valla õigusaktide eelnõudele, mis käsitlevad kriisireguleerimise valdkonda.

§ 3.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimees on vallavanem.

  (2) Komisjoni esimees nimetab komisjoni aseesimehe.

  (3) Komisjoni koosseisu kinnitab vallavanem käskkirjaga.

  (4) Juhul, kui komisjoni liige ei saa komisjoni tööst osa võtta, määratakse talle vallavanema käskkirjaga asendusliige.

  (5) Komisjoni liikmed on kohustatud komisjoni esimehele teatama enda kontaktandmed (telefoninumbrid tööl, kodus, mobiiltelefon, faks, e-post, kodune aadress) ja koheselt teavitama nende muutustest.

§ 4.   Komisjoni esimehe pädevus

  Komisjoni esimees:
  1) esindab komisjoni omavalitsusüksuse-, riigi- ja valitsusasutustes;
  2) kutsub kokku komisjoni koosoleku;
  3) kutsub vajaduse korral komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu;
  4) seirab komisjoni otsuste täitmist;
  5) korraldab komisjoni liikmetele kriisireguleerimise alaseid koolitusi;
  6) esitab autasustamiseks hädaolukorra likvideerimisel eriti silmapaistnud töötajaid ja elanikke.

§ 5.   Komisjoni koosolek

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (2) Komisjoni koosolek on korraline või erakorraline. Komisjon võib vajadusel kasutada ka muid töövorme (kirjalike teadete edastamine, otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata jms).

  (3) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad kinnitatud tööplaani kohaselt, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

  (4) Komisjoni liikmetel on õigusteha komisjoni esimehele ettepanek komisjoni erakorralise koosoleku kokkukutsumiseks.

  (5) Komisjoni korralise koosoleku toimumiskoht ja -aeg, päevakord, eelnõud ja ettevalmistatud materjalid saadetakse komisjoni liikmetele nende e-posti aadressidele hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumise kuupäeva.

  (6) Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (7) Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl. Kui ükski komisjoni liige hääletamist ei nõua, loetakse otsus ühehäälselt vastuvõetuks. Eriarvamused protokollitakse.

  (8) Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees ja protokollija.

§ 6.   Komisjoni teenindav tööüksus

  Komisjoni tehnilise teenindamise ja asjaajamise tagab vallakantselei.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Põltsamaa Vallavalitsuse 16.04.2018 määrus nr 4 „Põltsamaa valla kriisikomisjoni põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavanem

Ene Kivineem
jurist vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json