KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.07.2022, 1

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 07.07.2022 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 ja veterinaarseaduse § 32 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile loomapidajatele, kelle omandis või valduses on loom.

  (3) Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse, veterinaarseaduse ja Kohtla-Järve linna poolt kehtestatud eeskirjade ning muude loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) avalik koht – territoorium, rajatis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav (pargid, teed, tänavad, hoovid, haljasalad, parklad, kalmistud, avalikud veekogud, staadionid, mänguväljakud, bussootepaviljonid, ettevõtete piirdeaiata territooriumid, väljakud või muu säärane koht), üldkasutatavad hooned (ametiasutused, koolid, klubid, raamatukogud, spordihooned, toitlustus- ja kaubandusettevõtted, saunad, lasteaiad, kirikud, palvemajad või muu säärane koht), korterelamude üldkasutatavad ruumid (trepikojad, pööningud, keldrid või muu säärane koht), ühistransport;
  2) hulkuv loom – loom, kes viibib loomapidaja juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema valduses olevat territooriumi või kes on identifitseerimata ja kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada;
  3) häirimine - kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  4) loom – koer või kass;
  5) loomapidaja – on füüsiline või juriidiline isik, kellele loom kuulub või kes tegeleb loomapidamisega rendi- või muu õigussuhte alusel loomaomanikuga;
  6) looma märgistamine – tegevusluba omava veterinaararsti poolt loomale mikrokiibi paigaldamine;
  7) ohustamine – on vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus või tegevusetus;
  8) varjupaik – loomade pidamiseks ettenähtud ning selleks kohandatud koht.

2. peatükk Nõuded loomapidamisele ja loomapidaja kohustused  

§ 3.   Loomapidamine

  (1) Looma on lubatud pidada loomapidajale kuuluval või õiguslikul alusel tema kasutuses oleval territooriumil või kinnises ruumis. Täidetud peavad olema loomapidamiseks ettenähtud nõuded ning välistatud peab olema võimalus looma omal tahtel välja pääsemine ja inimestele või teistele loomadele ohustamise võimalus.

  (2) Loomapidajal tuleb tagada looma pidamiseks vajalikud tingimused vastavalt põllumajandusministri 24. juuli 2008. a määruses nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded” sätestatule.

  (3) Loomapidamine ei tohi häirida avalikku korda ega ohustada teisi inimesi, nende vara ega teisi loomi.

  (4) Loomapidaja kannab vastutust oma looma poolt tekitatud varalise või tervisekahjustuse korral, välja arvatud juhul, kui kahju tulenes looma kasutamisest kuritegeliku tegevuse tõkestamiseks.

  (5) Keelatud on looma hüljata, vigastada või abitusse seisundisse jätta, tekitada loomale valu ja füüsilisi või vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist, samuti viibida avalikus kohas haige või vigastatud loomaga.

  (6) Juriidilisest isikust loomapidajal on kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

§ 4.   Nõuded looma viibimisele avalikus kohas

  (1) Loomapidaja peab tagama järelevalve oma looma üle.

  (2) Koera võib viia avalikku kohta jalutusrihmaga, tagades kaaskodanike ja loomade ohutuse.

  (3) Keelatud on ujutada või pesta looma supluskohtades ja purskkaevudes.

  (4) Keelatud loomaga viibida kaubandus- ja toitlustusasutustes, spordi- ja laste mänguväljakutel, supluskohtades ning muudes kohtades, kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid.

  (5) Nakkusohtlikult haige loomaga avalikus kohas viibimine on keelatud.

  (6) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koera hoidmisel kinnises kandmisvahendis. Sülekoera ja kassi võib ühistranspordis hoida kinnises kandmisvahendis või –puuris.

  (7) Jalutusrihmata koeraga võib avalikus kohas viibida koerte treenimisalal ning inimasustusest eemal asuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve looma üle ning võimalus loom vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada.

  (8) Pimedal ajal loomaga avalikus kohas viibimisel peab loomale olema kinnitatud helkur, helkurrihm, helkurvöö või muu sama funktsiooni täitev ese.

  (9) Koera võib jätta suukorviga ning lahtipääsemist välistaval moel hoone juurde ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones, kui seejuures ei ohusta koer avalikku korda, kaaskodanikke ja liikumist.

  (10) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud nõudeid ei kohaldata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva teenistuskoera suhtes.

§ 5.   Loomapidaja kohustused

  Loomapidaja on kohustatud:
  1) paigaldama temale kuuluva territooriumi (väljaarvatud korterelamu) sissepääsule koera olemasolust teavitava hoiatussildi;
  2) tagama eelneva etteteavitamise korral teenistuskohustuste täitmisel oleva ametniku ohutu pääsu ja viibimise loomapidaja territooriumile;
  3) tagama loomale liigikohased pidamistingimused ning piisavas koguses vett ja toitu;
  4) tagama looma märgistamise mikrokiibiga tegevusluba omava veterinaararsti poolt;
  5) tagama, et loom ei häiriks kaaskodanikke, ei ohustaks neid ega tekitaks neile kahju;
  6) tagama looma kandmise Kohtla-Järve linna lemmikloomade registrisse (edaspidi register);
  7) tagama looma vaktsineerimise loomataudide vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid. Esmane vaktsineerimine tuleb teostada 3 kuu vanustel loomadel ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal;
  8) järgima looma pidamisel veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid sealhulgas kohe koristama oma looma väljaheited;
  9) võtma tarvitusele meetmed välistamaks looma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse;
  10) inimest või teist looma hammustanud loomast koheselt teavitama veterinaarasutust;
  11) korraldama viivitamata temale kuuluva kontrolli alt väljunud looma otsimist ja püüdmist, teavitades looma kadumisest ja püüdmisest Kohtla-Järve Linnavalitsust (edaspidi linnavalitsus) hiljemalt 24 tunni jooksul vastavast sündmusest;
  12) pöörduma looma teadmata põhjusel hukkumisel veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks;
  13) esitama ametiisiku nõudmisel talle looma vaktsineerimist kinnitava tõendi;
  14) looma surmast või loomapidaja vahetusest 7 päeva jooksul tegema muudatuse registrisse. Loomapidaja vahetuse registrisse kandmise tagab uus loomapidaja;
  15) loomapidamise lõpetamisel tagama loomale uue omaniku leidmise, looma varju- või hoiupaika viimise või nõuetekohase eutanaasia ning kandma sellega seotud kulud.

3. peatükk Hulkuvad loomad 

§ 6.   Hulkuvate loomade püüdmine ja hoidmine

  (1) Omanikuta või hulkuvate loomade püüdmist korraldab linnavalitsus või linnavalitsusega lepingulistes suhetes olev vastava teenuse osutaja.

  (2) Kui loomapidaja juurest lahtipääsenud looma kinnipüüdmise korraldas linnavalitsus, kannab selle looma püüdmise ja pidamisega seotud kulud loomapidaja.

  (3) Hulkuvad loomad püütakse kinni loomapidaja kindlakstegemiseks ja loomapidajale tagastamiseks. Kui loomapidajat ei ole võimalik kindlaks teha ega temaga kontakteeruda või kui identifitseeritud looma ei ole võimalik loomapidajale kohe tagastada, siis toimetatakse loom varjupaika.

  (4) Kinnipüütud loomi hoitakse varjupaigas 14 päeva arvates hulkuva looma kirjelduse avalikustamisest varjupaiga veebilehel või meedias. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, tasudes eelnevalt looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist võidakse loom anda uuele loomapidajale. Kui selle aja kestel ei ole võimalik loomapidajat kindlaks teha ega loomale uut omanikku leida, võidakse läbi viia looma eutanaasia loomakaitseseaduses sätestatud korras.

4. peatükk Järelevalve ja vastutus  

§ 7.   Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumine

  Eeskirja nõuete rikkumise eest, kui see ettevaatamatusest põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel rahatrahviga.

§ 8.   Kohtuväline menetleja

  Eeskirja rikkumisel on kohtuväline menetleja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõike 2 sättes linnavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet.

§ 9.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vastavalt oma pädevusele linnavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet.

5. peatükk Rakendussätted  

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. aprilli 2013. a määrus nr 171 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

Tiit Lillemets
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json