ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Väljaandja:Vinni Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.07.2022, 4

Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Vastu võetud 11.07.2022 nr 3

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Vinni Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 6 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" § 6 lg 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Vinni vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse:
  1) Vabariigi Valitsuse kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m² üldpinda iga pereliikme kohta ja lisaks 15 m² perekonna kohta;
  2) üksi elavate pensionäride ja puuduva töövõimega inimestele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada eluruumi normpinnaks kuni 51 m²;
  3) eluruumi üldpind, kui tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga;
  4) eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arve alusel;
  5) eluruumi alaliste kulude tasumisel tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahenditest.

§ 2.   Toimetulekutoetuse vahenditest kompenseerimisele kuuluvate eluruumi alalised kulud

  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad on:
  1) üür - kuni 10 eurot 1 m² kohta kuus;
  2) eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse - kuni 10 eurot 1 m² kohta kuus;
  3) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu – kuni 5,50 eurot 1 m² kohta kuus;
  4) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 5,50 eurot 1 m² kohta kuus;
  5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumi puhul – kuni 7 eurot 1 m² kohta kuus;
  6) kütteks tarbitud kütuse maksumus kaugkütteta, s.o koht ja/või lokaalküttega (nt ahi-, gaasi- ja elektriküte) eluruumi puhul – kuni 7 eurot 1 m² kohta kuus kütteperioodil 01. september kuni 31. mai. Koht- ja lokaalkütte korral kompenseeritakse kulu ka järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
  7) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 25 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu - kuni 60 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 25 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  9) majapidamisgaasi maksumus - kuni 40 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu ka järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
  10) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind - kuni 0,15 eurot 1 m² kohta kuus;
  11) hoonekindlustuse kulu – kuni 0,50 eurot 1 m² kohta kuus;
  12) olmejäätmete veotasu - ühes kuus kuni 5 eurot ühe pereliikme kohta.

§ 3.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Vinni Vallavalitsuse 10.01.2022 määrus nr 1 "Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad".

§ 4.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2022.

Rauno Võrno
vallavanem

Maiga Liiv
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json