Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra kinnitamine ning Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.12.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.08.2013, 41

Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra kinnitamine ning Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmine

Vastu võetud 27.11.2003 nr 59
jõustumine 04.12.2003

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, Valla- ja linnaeelarve seadusest ja Tallinna põhimääruse § 57 lg 10 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,
Tallinna Linnavolikogu
määrab:

1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord.

2. Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korda rakendatakse 1. jaanuarist 2004, välja arvatud II ja III peatükk.

3. Muuta Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr 33 kinnitatud Tallinna Linnavolikogu töökorda ja täiendada seda uue punktiga 14¹ järgmises sõnastuses:

“14¹. Linnaeelarve eelnõu menetlemise kord

14¹.1 Linnaeelarve eelnõu üleandmisel, vormistamisel, menetlusse võtmise otsustamisel ning tagasivõtmisel rakendatakse käesoleva korra punktides 8 ja 9 sätestatud põhimõtteid.

14¹.2 Linnaeelarve eelnõu arutab linnavolikogu kolmel lugemisel.

14¹.3 Linnaeelarve eelnõu esimesel lugemisel toimub eelnõu üldpõhimõtete arutelu. Eelnõu arutamisel järgitakse töökorra punktides 13.1 kuni 13.6 sätestatut. Peale läbirääkimiste lõppemist paneb istungi juhataja hääletusele eelnõu esimese lugemise lõpetamise ja eelnõu saatmise teisele lugemisele. Istungi juhataja määrab eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtaja.

14¹.4 Muudatusettepanekuid võivad esitada linnavolikogu liikmed, komisjonid ja fraktsioonid ning linnavalitsus. Muudatusettepanekule, mis tingib eelnõus ettenähtud tulude ja kulude muutmise, tuleb ettepaneku esitajal lisada selgitus kulutuste eesmärgi kohta ning majanduslikud põhjendused ja rahalised arvestused. Muudatusettepanekuga ei ole lubatud kustutada ega vähendada eelarve eelnõus ettenähtud seadustest või lepingutest tulenevaid kulusid ning muuta riigilt jt juriidilistelt isikutelt sihtotstarbeliste eraldiste arvel kaetavaid kulusid.

14¹.5 Eelnõu teiseks lugemiseks koostab juhtivkomisjon eelnõule esitatud muudatusettepanekute loetelu, mis sisaldab muudatusettepanekute sõnastust, esitaja nime, linnavalitsuse ning juhtivkomisjoni seisukohta.

14¹.6 Eelnõu teisel lugemisel järgitakse töökorra punkte 13.1 kuni 13.6. Peale läbirääkimiste lõppu viiakse läbi muudatusettepanekute hääletamine. Muudatusettepanek loetakse arvestatuks, kui seda on toetanud juhtivkomisjon. Muudatusettepanek pannakse hääletusele ainult siis, kui seda nõuab mõni linnavolikogu liige või linnavolikogu fraktsioon. Peale muudatusettepanekute läbivaatamist paneb istungi juhataja hääletusele eelnõu teise lugemise lõpetamise ja eelnõu saatmise kolmandale lugemisele. Istungi juhataja määrab eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtaja.

14¹.7 Eelnõu kolmandaks lugemiseks võivad muudatusettepanekuid esitada linnavolikogu alatised komisjonid või fraktsioonid. Muudatusettepanekutest, mida on toetanud kas linnavalitsus või juhtivkomisjon või mõlemad, koostatakse loetelu. Muudatusettepanekuid, mida ei toeta linnavalitsus ja juhtivkomisjon, kolmandal lugemisel loetellu ei kanta ja neid hääletusele ei panda.

14¹.8 Pärast muudatusettepanekute läbivaatamist paneb istungi juhataja eelnõu lõpphääletusele. Eelnõu lõpphääletusel järgitakse töökorra punktis 14 sätestatut.

14¹.9 Käesolevas punktis sätestatud korda rakendatakse ka eelarve muutmise ja lisaeelarve arutamisel linnavolikogus."

4. Tunnistada alates 1. jaanuarist 2004 kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 3. mai 2001 määruse nr 19 “Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra kinnitamine” punkt 1.

5. Määrus jõustub 4. detsembril 2003.

Maret Maripuu
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json