HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Otepää Muusikakooli põhimäärus

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.08.2016, 4

Otepää Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 11.08.2016 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja huvikooli seaduse § 7 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimi ja asukoht

  (1) Kooli nimi on Otepää Muusikakool (edaspidi kool).

  (2) Kooli asukoht on Koolitare tänav 7, Otepää vallasisene linn, Otepää vald, 67403 Valga maakond.

§ 2.   Kooli õiguslikud alused

  (1) Kool on Otepää Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mille asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Otepää Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (2) Kool on huvikoolina tegutsev muusikakool, mis registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ning Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (3) Kool juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, aga eelkõige huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, Otepää valla õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Õppekeel ja sümboolika

  (1) Kooli õppekeel on eesti keel.

  (2) Koolil on oma sümboolika ja Otepää valla vapi kujutisega pitsat.

  (3) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED  

§ 4.   Kooli tegevuse eesmärk

  (1) Kooli tegevuse eesmärk on anda muusikalist huviharidust.

  (2) Kool võib oma põhitegevuse kõrval ja seda kahjustamata anda täiskasvanute vabahariduslikku koolitust, korraldada seminare ja kursusi, arendada kontserttegevust, tegeleda õppematerjalide kirjastamisega ja õppevahendite valmistamisega, välja üürida muusikainstrumente ning osutada tasulisi teenuseid vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

§ 5.   Kooli teeninduspiirkond

  (1) Kooli teeninduspiirkond on Otepää vald. Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õppureid kooli tingimusel, kui lapse elukohajärgne omavalitsus osaleb huvihariduse kulude katmisel või kui lapse seaduslik esindaja on nõus katma kogu õppekoha tegevuskulu maksumuse.

  (2) Kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ja korra kehtestab vallavalitsus.

§ 6.   Kooli ülesanded

  Kooli ülesandeks on:
  1) laste ja noorte muusikaalaste võimete avastamine ja kavakindel arendamine;
  2) õppekavade alusel kvaliteetse õppe ja üldmuusikalise ettevalmistuse tagamine, mis võimaldab soovijatel jätkata muusikaalast kutseõpet kõrgema astme koolides;
  3) Otepää valla kultuurielu edendamine, teiste muusikaalaste ühingute, liitude ja asutustega koostöö korraldamine.

3. peatükk STRUKTUUR JA ÕPPEKORRALDUSE ALUSED 

§ 7.   Struktuur

  (1) Muusikahariduse andmine toimub õppeastmete kaupa.

  (2) Koolis on järgmised õppeastmed:
  1) eelkool – kestusega 1 - 2 aastat;
  2) noorem aste – 1.- 4. klass;
  3) vanem aste – 5.- 7. klass;
  4) lisa-aasta(d).

§ 8.   Õppeastmete ülesanded

  (1) Eelkooli ülesandeks on laste mängult õppimisele suunamine, eelduste väljaselgitamine ja eriala valikule suunamine.

  (2) Noorema astme ülesandeks on loomevõimete kavakindel arendamine tulenevalt huvialade õppekavades püstitatud eesmärkidest.

  (3) Vanema astme ülesandeks on jätkuv loomevõimete kavakindel arendamine ning professionaalse muusikahariduse omandamiseks ettevalmistamine tulenevalt huvialade õppekavades püstitatud eesmärkidest.

  (4) Lisa-aasta(te) ülesandeks on kooli edukalt lõpetanud ja professionaalse muusikahariduse omandamisele orienteeritud, selleks eeldusi omavatele noortele järjepideva õppe võimaldamine.

§ 9.   Õppekorralduse alused

  (1) Õpe koolis toimub õppuri alus-, põhi-, üldkesk- või kutsealast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

  (2) Kooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi ja huviala riikliku raamõppekava olemasolul selle alusel koostatud huvialade õppekavad.

  (3) Õpe koolis toimub õpperühmades ja individuaalselt. Õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab vallavalitsus.

  (4) Õppe korraldamise aluseks on õppeaasta.

  (5) Õppuri hindamise korra kehtestab õppenõukogu.

§ 10.   Huvialade õppekavad

  (1) Huviala õppekavaga sätestatakse:
  1) õppe eesmärk ja kestus;
  2) õppeainete loendid;
  3) ainekavad.

  (2) Huvialade õppekavad on aluseks igaks õppeperioodiks kehtestatavate tunnijaotuskava ja tööplaanide koostamiseks.

  (3) Huvialade õppekavad kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

  (4) Huvialade õppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

§ 11.   Õppeaasta

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest.

  (3) Õppeperiood on vähemalt 35 õppenädalat ja see jaguneb kolmeks trimestriks.

  (4) Õppevaheaegade osas lähtub kool haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud õppeaasta koolivaheaegadest.

  (5) Õppeperioodi ja õppevaheajad kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

4. peatükk JUHTIMINE  

§ 12.   Kooli direktor

  (1) Kooli juhib direktor, kelle ülesanne on tagada kooli tulemuslik töö, vastutada kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab kooli direktor seaduses ja põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju.

  (3) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, kooli direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme kehtestab vallavalitsus. Konkursi kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab vallavalitsus.

§ 13.   Õppenõukogu

  (1) Õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

  (3) Õppenõukogu tööd juhib kooli direktor.

  (4) Õppenõukogu töövorm on koosolek. Õppenõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord trimestris.

  (5) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole liikmetest, kelle hulgas on kooli direktor. Õppenõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

  (6) Õppenõukogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 14.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on kooli juures tegutsev organ, kelle ülesanne on suunata kooli tegevust ning teha ettepanekuid kooli direktorile ja vallavalitsusele kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (2) Hoolekogul on viis kuni üheksa liiget.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuulub volikogu esindaja, õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate ja õppurite esindaja ning lastevanemate ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

  (4) Hoolekogu koosseisu kinnitab kooli direktori ettepanekul vallavalitsus.

  (5) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (6) Hoolekogu esimese koosoleku pärast hoolekogu kinnitamist kutsub kokku kooli direktor.

  (7) Hoolekogu töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (8) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub vähemalt üks kord kvartalis kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees.

  (9) Hoolekogu erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt kolme hoolekogu liikme, kooli direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

  (10) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole hoolekogu liikmetest. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

  (11) Hoolekogu koosolekutest võtab osa kooli direktor. Hoolekogu esimehe loal võivad koosolekutel osaleda ka teised isikud.

  (12) Hoolekogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (13) Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

5. peatükk KOOLITÖÖTAJAD JA ÕPPURID  

§ 15.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on pedagoogid (kooli direktor, õpetaja, kontsertmeister) ja kooli teenindav personal.

  (2) Koolitöötajate koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

§ 16.   Koolitöötajate õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötajal on õigus:
  1) tutvuda kõikide õppekorraldust käsitlevate materjalidega;
  2) anda tunde selleks ettevalmistatud ning heakorrastatud ruumides;
  3) osaleda erialasel täiendkoolitusel ja õppepäevadel;
  4) saada seaduse ning töölepinguga ettenähtud töötasu töölepingus ettenähtud kuupäevadel;
  5) saada puhkust ning puhkusetasu;
  6) avaldada arvamust kooli tööd ja arengut puudutavates küsimustes.

  (2) Koolitöötaja on kohustatud:
  1) töötama vastutustundega, arvestades huvialade õppekavasid;
  2) säilitama ja täiendama kvalifikatsiooni vastavalt muusikahariduse nõuetele ja kooli eripärale;
  3) tagama õppurite võimetekohase arengu;
  4) hoolitsema õppetööks vajalike materjalide ja vahendite säilimise ning täiendamise eest;
  5) võtma osa õppurite hindamisest, esinemistest ja kooli korraldatud üritustest;
  6) täitma õppetööd kajastavaid dokumente kooskõlas kehtestatud nõuetega.

§ 17.   Õppurite õigused ja kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne kooli õppima asumist ja õppimise ajal huvialade õppekavade, põhimääruse ning kooli kodukorraga;
  2) nõuda õppekavale vastavat tegevust ning soovi ja võimaluse korral õppida lisaaineid;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu hoolekogu tegevuses.

  (2) Õppur on kohustatud:
  1) järgima kooli kodukorda;
  2) hoidma kooli vara.

  (3) Kool tagab õppuri koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

6. peatükk FINANTSEERIMISE, MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 18.   Kooli vara ja finantseerimine

  (1) Kooli vara kuulub munitsipaalomandisse. Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavara valitsemise korra alusel.

  (2) Kooli finantseeritakse:
  1) vallaeelarvest;
  2) riigieelarvest:
  3) annetustest;
  4) tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.
  6) õppekulude osaliseks katmiseks lapsevanemalt või õppurilt võetavast õppetasust;
  7) lepingute alusel teistelt omavalitsustelt laekuvatest rahalistest vahenditest.

  (3) Õppekulude osaliseks katmiseks on koolil õigus võtta õppetasu. Õppetasu määrad ja tasumise korra kehtestab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

  (4) Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 19.   Asjaajamise alused

  (1) Asjaajamine koolis toimub vastavalt õigusaktides sätestatud korrale.

  (2) Kooli asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

§ 20.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Kontrolli kooli tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Kool esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE  

§ 21.   Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab volikogu ja korraldab vallavalitsus.

  (2) Kooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast kooli õppeperioodi lõppu.

  (3) Kooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õppuritele, lastevanematele, koolitöötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne kooli õppeperioodi lõppu.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED  

§ 22.   Põhimääruse muutmine

  (1) Põhimääruse ja selle muudatused kinnitab volikogu.

  (2) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks õppenõukogule ja hoolekogule.

§ 23.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Otepää Vallavolikogu 21. veebruari 2008. a määrus nr 1-6-1 „Otepää Muusikakooli põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 24.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2016. a.

Siim Kalda
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json