HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Vaivara Lasteaeda laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Vaivara Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.09.2014, 46

Vaivara Lasteaeda laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 09.09.2014 nr 5

Määrus kehtestatakse „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 15 lõige 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Vaivara Lasteaeda (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

  (2) Arvestust laste lasteaeda võtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteaia direktor.

  (3) Lapsevanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) saab informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteaiast, kodulehelt, Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS).

  (4) Lasteaia teeninduspiirkonnaks on kinnitatud vallavolikogu poolt Vaivara valla haldusterritoorium.

§ 2.   Rühmad ja laste arv rühmades

  (1) Sinimäel on kaks liitrühma (1,5 – 7 a.):
  1) Klaabu rühm – 18 last;
  2) Ojake rühm – 18 last.

  (2) Olgina rühmad:
  1) Vikerkaar sõimerühm (1,5 – 3 a.) – 16 last;
  2) Vikerkaar liitrühm (3 – 7 a.) – 20 last.

§ 3.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lasteaeda võetakse vastu esmajärjekorras valla haldusterritooriumil alaliselt elavaid lapsi, kui lapse ja tema vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Vaivara vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi, kelle elukohaks ei ole rahvastikuregistrisse kantud Vaivara vald.

  (2) Lasteaeda võetakse 1,5 – 7 aastaseid lapsi.

  (3) Vanemale on lapse jaoks rühma valik vaba, vastavalt lapse vanusele ja keelele, kui soovitud rühmas on vabu kohti.

  (4) Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab vanem direktorile kirjaliku avalduse (lisa 1), lapse sünnitunnistuse koopia, perearsti väljastatud vormikohase tõendi ja elukoha tõendi.

  (5) Lasteaed registreerib vanema avalduse laekumise järjekorras ja peab lasteasutuse koha taotlejate järjestust.

  (6) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvustatakse vanemale lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteaia kodukorda ning informeeritakse vanemat kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra.

§ 4.   Lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on vanema kirjalik avaldus ja/või lasteaia direktori käskkiri.

  (2) Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt 2 nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise aeg. Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja direktori käskkirjaga.

  (3) Laps arvatakse lasteaiast välja lasteaia direktori käskkirja alusel:
  1) lapse koolikohustuse saabumisel, kui vanem või hooldaja pole taotlenud koolipikendust;
  2) kui laps on meditsiiniliste näidustusteta ette teatamata puudunud üle ühe kuu;
  3) kui vanem ei ole tasunud vanema poolt kaetavat osa kahe kuu jooksul maksetähtajast. Sellel juhul teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja – 10 kalendripäeva võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteaiast välja.

  (4) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa viibitud päevade eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva korraga reguleerimata küsimused lahendab direktor.

  (2) Käesolev kord avalikustatakse seaduses sätestatud korras

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Luts
vallavanem

Veronika Stepanova
vallasekretär

Lisa 1 Avaldus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json