SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Rapla Hooldekeskusesse suunamise, vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise ning teistesse hoolekandeasutustesse suunamise eeskiri

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.07.2017
Avaldamismärge:RT IV, 16.09.2014, 49

Rapla Hooldekeskusesse suunamise, vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise ning teistesse hoolekandeasutustesse suunamise eeskiri

Vastu võetud 08.09.2014 nr 22

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” paragrahvi 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

1. peatükk RAPLA HOOLDEKESKUSSE SUUNAMISE ÜLDALUSED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrus reguleerib Rapla Hooldekeskusesse (edaspidi hooldekeskus) suunamist, vastuvõtmist, sealt lahkumist ja väljaarvamist ning rahvastikuregistri andmetel Rapla vallas elavate omasteta isikute teistesse hoolekandeasutustesse suunamist.

§ 2.   Ööpäevaringsele hooldamisele paigutatavad isikud

  (1) Hooldekeskusesse võib ööpäevaringsele hooldamise teenusele (edaspidi teenus) paigutada alljärgnevaid rahvastikuregistri andmetel Rapla vallas elavaid isikuid:
  1) kellel puudub seadusjärgne ülalpidaja või kui viimatinimetatu ei suuda täita talle “Perekonnaseaduse” paragrahvides 16, 96, 105 ning 157 sätestatud ülalpidamiskohustust;
  2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad ning kes tasuvad teenuse eest vastavalt lepingule.

  (2) Hooldekeskusesse võib vastu võtta vabade kohtade olemasolul isikuid, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on mujal ning kes tasuvad teenuse eest vastavalt sõlmitud lepingule või maksmise garanteerib tema rahvastikuregistrijärgne kohalik omavalitsus.

§ 3.   Ajutisele hooldamisele paigutatavad isikud

  Ajutisele hooldamisele hooldekeskusesse võib võtta isikuid, kelle seadusjärgne ülalpidaja konkreetse ajavahemiku vältel (mitte kauem kui kuus kalendrikuud ühe kalendriaasta jooksul) ei ole suuteline talle “Perekonnaseaduse” paragrahvides 16, 96, 105 ning 157 sätestatud ülalpidamiskohustust täitma.

§ 4.   Erandkorras hooldekeskusesse paigutatavad isikud

  (1) Hooldekeskusesse võib erandkorras paigutada ajutiselt (kuni kolm ööpäeva) teiste asutuste taotlusel isikuid, kelle paigutamine hooldekeskusse on hädavajalik ja möödapääsmatu muude paigutamisvõimaluste puudumise tõttu.

  (2) Isiku paigutamiseks peab vastav asutus esitama saatekirja, milles on märgitud isiku andmed ja paigutamise põhjus. Isiku paigutamiseks on nõutav haigla valvearsti õiend isiku tervisliku seisundi kohta.

2. peatükk KOHA TAOTLEMINE JA VASTUVÕTMINE 

§ 5.   Koha taotlemine

  (1) Hooldekeskuses koha taotlemise aluseks on isiku või tema eestkostja vabas vormis kirjalik avaldus, milles ta põhjendab hooldekeskusesse paigutamise vajadust ja näitab ära, kuidas toimub hooldekeskuses viibimise aja eest kulude katmine.

  (2) Avaldus koos käesoleva määruse §-s 6 nimetatud dokumentidega esitatakse hooldekeskuse juhatajale.

  (3) Kui taotleja ei ole suuteline oma tervisliku seisundi tõttu avaldust esitama, võib selle erandjuhul esitada sotsiaaltöötaja või muu isik.

§ 6.   Avalduse dokumendid

  (1) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) isikut tõendava dokumendi koopia (välismaalasel koos elamisloa koopiaga);
  2) isiku (v.a. juhul, kui isik on teovõimeline ainutaotleja), seadusliku esindaja või eestkosteasutuse kirjalik nõusolek hooldekeskusse teenusele minekuks;
  3) perearsti tõend kinnitamaks, et hooldekeskuse teenust taotlev isik ei põe nakkushaigusi ega ole enesele ja teistele ohtlik oma psüühika- ja käitumishäire tõttu;
  4) sotsiaalkindlustusameti ekspertiisikomisjoni otsus (olemasolul);
  5) geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvõte või rehabilitatsiooniplaan (olemasolul);
  6) isiku või tema esindaja kinnitus kinkelepingus fikseeritud ülalpidamiskohustuse, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta;
  7) taotleja või tema seadusjärgsete ülalpidajate kirjalikud kinnitused hoolduskulude osalise või täieliku tasumise kohta.

  (2) Kui isik või tema esindaja taotleb kohamaksu osalist tasumist Rapla valla poolt, tuleb lisaks eelpoolloetletud dokumentidele esitada dokumendid taotlejale kuuluva kinnisvara ja registritesse kantud vallasvara kohta

  (3) Isiku hooldekeskusesse vastuvõtmisel vormistab juhataja käskkirja, milles näidatakse:
  1) hoolealuse nimi;
  2) isikukood;
  3) hooldamise periood;
  4) hooldamise eest tasuja (isik või kohalik omavalitsus).

§ 7.   Lepingu sõlmimine

  (1) Hooldekeskusesse vastuvõetav isik või tema seaduslik esindaja on kohustatud sõlmima peale käesoleva määruse § 6 lõikes 3 märgitud käskkirja vormistamist kirjaliku hoolduslepingu (edaspidi leping), milles määratletakse poolte õigused ja kohustused, lähtudes eelkõige “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 44 ja 45 sätetest ning teenuse eest tasumisest.

  (2) Hooldekeskusesse elama asumisel tutvuvad hooldust vajav isik ja tema seaduslik esindaja hooldekeskuse kodukorraga, mis on lepingu lisa.

3. peatükk HOOLDATAVA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED, HOOLDUSLEPINGU TÄITMINE 

§ 8.   Kulude tasumine

  (1) Hooldekeskusesse vastuvõtmisel võtab isik või tema esindaja kohustuse tasuda ööpäevaringse teenuse eest vastavalt sõlmitud lepingule.

  (2) Osalisel teenuse eest tasumisel kannab teenuse saaja hooldekeskusele vähemalt 95% hooldatavale määratud igakuisest pensionist.

  (3) Pidevat kõrvalabi ja põetust vajavad isikud maksavad hooldekeskuse teenusele lisaks 100% temale riigi poolt määratud puudega isiku toetusest. Nimetatud kohustuse täitmiseks sõlmib hooldekeskus lepingu lisa.

  (4) Kui isik või tema seadusjärgsed ülalpidajad tasuvad teenuse eest täies ulatuses, ei nõua hooldekeskus pidevat kõrvalabi ja põetust vajavatelt isikutelt puudega isiku toetuse täiendavat tasumist.

  (5) Teenuse hinna muutmisest tuleb isikule kirjalikult teatada vähemalt kolm kuud enne muudatuse kehtima hakkamist. Isiku nõustumine eeltoodud kohatasu muudatusega fikseeritakse sõlmitud lepingu lisana.

  (6) Kui isikul ei ole võimalik tasuda teenuse eest ning kohalik omavalitsus või seadusjärgsed ülalpidajad ei ole nõus täiendavalt maksma, on pooltel õigus leping lõpetada ühekuulise etteteatamistähtajaga kui lepingus ei ole teisiti sätestatud.

  (7) Teenuse eest tasutava puudujääva osa katmiseks võib isik või tema esindaja taotleda vahe tasumist vallaeelarvest. Selleks tuleb esitada taotlus vallavalitsusele. Otsuse rahastamise kohta langetab vallavalitsuse sotsiaalkomisjon.

§ 9.   Lepingu muutmine ja lõpetamine

  Lepingut on õigus muuta või lõpetada ainult poolte kirjalikul kokkuleppel. Erandina käsitletakse olukorda kui võlgnevus ületab kolme kuu kohatasu, sellisel juhul võib hooldekeskus lõpetada lepingu ühepoolselt.

§ 10.   Lepingu täitmine

  (1) Isik, kes on ajutiselt lahkunud hooldekeskusest kuni üheks kuuks, on kohustatud tasuma 50% ulatuses kohatasu (v.a. toidukulu) tema koha säilitamiskulude katteks. Pikema perioodi puhul kuulub kohatasu (v.a. toidukulu) tasumisele täies mahus.

  (2) Isiku lepingujärgsed võlgnevused võidakse sisse nõuda kohtu kaudu, kaasates kaaskostjatena hooldatava esindajaid ja/või käendajaid.

§ 11.   Ööpäevaringne hooldusteenus

  (1) Teenuse sisu:
  1) hooldus 24h vältel;
  2) hooldusõe teenus tööpäevadel;
  3) majutus kahekohalises toas;
  4) toitlustamine kolm korda päevas (raviarsti poolt määratult eridieedi korral enam kordi);
  5) eluruumide koristamine;
  6) kliendi pesu pesemine;
  7) arsti poolt määratud ravimite võtmise järelevalve;
  8) retseptiravimite hankimine;
  9) isiklike dokumentide hoiustamine;
  10) liikumisabi majas ja õues, liikumisabivahenditega kindlustamine;
  11) sauna, dušši või vanni kasutamise võimalus;
  12) klientide sünnipäevade ja tähtpäevade tähistamine;
  13) klientide huviringide korraldamine.

  (2) Teenuses ei sisaldu:
  1) sanatoorsete tuusikute maksumus;
  2) füsioteraapiateenuste ja massaaži maksumus;
  3) eraviisiliste külaskäikude transpordikulude maksmine;
  4) juuksuri- ja kosmeetikateenuse osutamine;
  5) käsimüügiravimite maksumus;
  6) surnu korrastamine ja surnu riided;
  7) matusekulud, kui on olemas hooldusele paigutaja, seadusjärgsed ülalpidajad/eestkostja või asjast huvitatud isikud;
  8) haiglas viibimise ajal voodipäevatasu.

4. peatükk HOOLDEKESKUSEST LAHKUMINE JA VÄLJAARVAMINE 

§ 12.   Lahkumine hooldekeskusest

  (1) Isik võib hooldekeskusest lahkuda
  1) isikliku avalduse alusel;
  2) kohtuotsuse alusel kinnipidamiskohta või psühhiaatriahaiglasse sundravile paigutamisel.

  (2) Hooldekeskusest lahkumine vormistatakse juhataja käskkirjaga.

§ 13.   Väljaarvamine hooldekeskusest

  Isiku võib hooldekeskusest välja arvata juhataja käskkirjaga:
  1) kui ta ei täida lepinguga endale võetud kohustusi ja ei pea kinni kehtestatud kodukorrast;
  2) omavoliliselt etteteatamata lahkumisel, kui andmed lahkunud isiku asukoha kohta ühe kuu jooksul puuduvad;
  3) isiku surma korral.

5. peatükk ISIKU SUUNAMINE TEISTESSE HOOLEKANDEASUTUSTESSE 

§ 14.   Isiku suunamine teistesse hoolekandeasutustesse

  (1) Rapla Vallavalitsus võib taotleda kohta teistesse hoolekandeasutustesse § 2 lõikes 1 nimetatud isikule juhul, kui hooldekeskuses ei ole vabu kohti.

  (2) Kõik toimingud suunatavaga teostatakse samadel alustel nagu hooldekeskusesse vastuvõtmisel.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Rapla Vallavalitsuse 8. oktoobri 2007. a määrus nr 28 "Rapla Hooldekeskusesse suunamise, vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ilvi Pere
Vallavanem

Ants Soodla
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json