HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 16.09.2014, 51

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 10.09.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib Väike-Maarja Lasteaeda ja Simuna Kooli lasteaeda (edaspidi lasteaed) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamise.

  (2) Lasteaeda võetakse vastu Väike-Maarja valla haldusterritooriumil alaliselt elavaid koolieast nooremaid lapsi, kui tema vanema(te) elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Väike-Maarja vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljapoolt Väike- Maarja valla haldusterritooriumi.

  (3) Lapse vanemal, eestkostjal või hooldajal (edaspidi vanem) on õigus saada lasteaiast ja/või vallavalitsusest informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteaias, vanema õiguste ja kohustuste kohta.

  (4) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta korraldab lasteaia direktor.

  (5) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, vanema õigusi ja kohustusi.

§ 2.   Laste lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab vanem lasteaia direktorile kirjaliku avalduse, milles märgitakse:
  1) lapse ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood;
  2) lapse ema ja isa ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefon, e-posti aadress;
  3) lapse kodune aadress ja telefon;
  4) lasteaeda vastuvõtmise soovitud aeg (aastaarv, mil laps hakkab lasteaias käima alates augusti lõpust või septembri algusest vastavalt lasteaia töökorraldusele).

  (2) Vanemate poolt esitatud kirjalikud avaldused registreerib lasteaia direktor laekumise järjekorras lasteaia vastuvõtuavalduste registris. Kui vanem ei soovi koheselt oma lapsele kohta lasteaias, jääb laps lasteaia järjekorda vanema kirjalikus avalduses märgitud tähtajani, õppeaasta keskel saab lapsele koha valida vabade kohtade olemasolul. Juhul, kui vanem ei ole last avalduses märgitud tähtaja saabudes lasteaeda toonud, võtab lasteaia direktor vanemaga ühendust, et selgitada välja lapse lasteaiakoha vajadus. Lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamisel saab koha järjekorras olev järgmine laps. Lasteaiarühmad uueks õppeaastaks moodustatakse 15. augustiks järjekorras olevate laste avalduste ajalise esitamise alusel. Kui lasteaias puuduvad vabad kohad, võib laps jääda lasteaia kohataotlejana järjekorda.

  (3) Lasteaia kohtade vabanemisel täidetakse need järjekorra alusel kahe nädala jooksul. Koha vabanemisest teavitab lasteaia direktor kirjaliku avalduse esitanud vanemat. Vabade kohtade olemasolul saab lapsi lasteaeda vastu võtta kogu aasta kestel.

  (4) Rühmade nimekirjad kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga hiljemalt 5. septembriks. Muudatused rühmade nimekirjades kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga 3 tööpäeva jooksul.

  (5) Lasteaia direktor teatab vanemale lapse lasteaia nimekirja kandmisest hiljemalt 15. augustiks.

§ 3.   Laste lasteaia nimekirjast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduse hiljemalt üks nädal enne lapse lahkumist. Avalduses märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev.

  (2) Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja, kui ta asub täitma koolikohustust.

  (3) Lasteaia direktor võib lapse lasteaiast välja arvata:
  1) hoolekogu nõusolekul, kui toidukulu ja/või kohatasu ei ole tasutud kahe kuu jooksul peale maksetähtaja möödumist;
  2) kui laps on puudunud lasteaiast üle kalendrikuu ning lasteaeda ei ole mõjuvast põhjustest informeeritud.

  (4) Lapse lasteaiast väljaarvamisest käesoleva korra paragrahvi punktis 1 sätestatud juhul teavitab lasteaia direktor kirjalikult vanemat maksetähtajast kahe kuu möödumisel ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlga tähtajaks ei ole tasutud, on lasteaia direktoril õigus hoolekogu nõusolekul laps lasteaia nimekirjast välja arvata.

  (5) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma toidukulu ja kohatasu kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuupäevani.

  (6) Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja lasteaia direktori käskkirjaga.

§ 4.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavalitsuse 25.01.2005.a määrus nr 2 “Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord” ja Väike-Maarja Vallavalitsuse 26.09.2006. a määrus nr 11 “Laste Simuna Kooli lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.”

Kaarel Moisa
abivallavanem

Peeter Rahnik
jurist-nõunik

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json