HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Võhma linna munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord

Väljaandja:Võhma Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 16.09.2015, 6

Võhma linna munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord

Vastu võetud 07.09.2015 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ning Võhma Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 19 “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Võhma Linnavalitsusele” alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Võhma linna munitsipaalharidusasutuste (edaspidi haridusasutus) hoolekogude moodustamine, töökord, ülesanded ning pädevus.

  (2) Haridusasutuste hoolekogud (edaspidi hoolekogu) juhinduvad oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, huvikooli seadusest, haridusasutuste põhimäärustest, Võhma Linnavolikogu ja Võhma Linnavalitsuse õigusaktidest, käesolevast määrusest ning teistest haridusasutuse hoolekogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Haridusasutused käesolevas määruses on:
  1) koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteaed);
  2) põhikool (edaspidi kool);
  3) huvikool (edaspidi muusikakool).

  (4) Käesoleva määruse sätteid kohaldatakse lõikes 3 nimetatud haridusasutustele ühiselt, kui ei ole sätestatud teisiti.

§ 2.   Hoolekogu mõiste

  (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  (3) Muusikakooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kes suunab muusikakooli tegevust ning teeb ettepanekuid muusikakooli direktorile ja kooli pidajale muusikakooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimistes.

2. peatükk HOOLEKOGU KOOSSEIS 

§ 3.   Kooli hoolekogu

  (1) Kooli hoolekogusse kuuluvad:
  1) kooli pidaja esindaja;
  2) kolm õppenõukogu esindajat;
  3) üheksa vanemate esindajat, igast klassist üks esindaja;
  4) vilistlaste esindaja;
  5) haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja;
  6) õpilaste esindaja.

  (2) Kooli hoolekogusse kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

  (3) Kooli hoolekogusse kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 4.   Lasteaia hoolekogu

  (1) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad:
  1) kooli pidaja esindaja;
  2) õpetajate esindaja;
  3) igast rühmast valitud lapsevanemate esindaja.

  (2) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad lapsevanemad ei tohi kuuluda lasteaia töötajate hulka.

§ 5.   Muusikakooli hoolekogu

  (1) Muusikakooli hoolekogusse kuuluvad:
  1) kooli pidaja esindaja;
  2) õppe- ja kasvatustööga seotud esindaja;
  3) vanemate esindaja;
  4) haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja;
  5) õppurite esindaja või õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja.

  (2) Kooli pidaja moodustab viieliikmelise muusikakooli hoolekogu.

  (3) Muusikakooli hoolekogu koosseisu valitud vanemate esindaja ja kooli toetavate organisatsioonide esindaja ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

3. peatükk HOOLEKOGU MOODUSTAMISE KORD 

§ 6.   Vanemate esindaja ja haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja valimine

  (1) Vanemate esindajate valimine hoolekogusse toimub vanemate üldkoosolekul, mille kutsub kokku haridusasutuse direktor vastavalt haridusasutuse põhimääruses kehtestatud korrale.

  (2) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles vanemate üldkoosolekul. Kandidaat peab andma kandideerimiseks kirjaliku nõusoleku.

  (3) Juhul, kui haridusasutusel ei ole toetavat organisatsiooni, valitakse hoolekogusse tema esindaja asemel üldkoosoleku otsusel täiendav vanemate esindaja.

  (4) Hoolekogu liikmed valitakse lihthäälteenamusega.

§ 7.   Vilistlaste esindaja valimine

  (1) Haridusasutuse vilistlased, kes tegutsevad ühinguna, seltsinguna või muul viisil organiseeritult, valivad hoolekogusse oma esindaja.

  (2) Ettepaneku vilistlastele oma esindaja valimiseks teeb haridusasutuse direktor.

  (3) Organiseeritult tegutsevate vilistlaste juht esitab haridusasutuse direktorile kirjalikult vilistlaste esindaja andmed.

  (4) Juhul, kui vilistlased ei tegutse organiseeritult, valitakse vilistlaste esindaja vanemate üldkoosolekul käesoleva määruse §-s 6 toodud korras.

§ 8.   Õpilaste esindaja valimine kooli hoolekogusse

  (1) Õpilasesindus valib hoolekogusse õpilaste esindaja vastavalt haridusasutuse põhimääruses sätestatud korrale.

  (2) Kandidaadi võib üles seada iga 5.-9. klassi õpilane. Kandidaat peab kandideerimiseks andma kirjaliku nõusoleku.

  (3) Hoolekogu liikme kandidaat valitakse lihthäälteenamusega.

  (4) Õpilasesinduse juht esitab kooli direktorile kirjalikult õpilaste esindaja andmed.

§ 9.   Õpetajate esindajate valimine

  (1) Õpetajate esindajad valitakse õppenõukogu või pedagoogilise nõukogu koosolekul, mille kutsub kokku haridusasutuse direktor.

  (2) Kandidaat peab kandideerimiseks andma kirjaliku nõusoleku.

  (3) Hoolekogu liikmed valitakse lihthäälteenamusega.

§ 10.   Kooli pidaja esindaja

  Linnavolikogu nimetab kooli pidaja esindaja haridusasutuse hoolekogusse volikogu uue koosseisu volituste alguses.

4. peatükk HOOLEKOGU KOOSSEISU KINNITAMINE 

§ 11.   Hoolekogu kooseisu kinnitamine ja liikmete volitused

  (1) Lasteaia direktor esitab iga õppeaasta alguses septembrikuu jooksul ja kooli direktor iga õppeaasta alguses 10. oktoobriks Võhma Linnavalitsusele hoolekogusse valitud esindajate nimekirja.

  (2) Hoolekogu kinnitatakse igaks õppeaastaks.

  (3) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni. Linnavalitsus kinnitab uue hoolekogu koosseisu hiljemalt jooksva õppeaasta oktoobrikuu jooksul.

  (4) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel haridusasutuse õpilaste nimekirjast;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) esindajaks valitud õpetaja töösuhte lõppemisel;
  4) õpilaste esindaja väljaarvamisel haridusasutuse õpilaste nimekirjast;
  5) liikme surma korral;
  6) hoolekogu liikme kirjaliku avalduse põhjal;
  7) hoolekogu aruandluskohustuse rikkumise korral käesolevas määruses toodud alustel.

§ 12.   Hoolekogu koosseisu muutmine

  Liikme volituse ennetähtaegsel lõppemisel teavitab haridusasutuse direktor sellest linnavalitsust, esitades taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks.

5. peatükk HOOLEKOGU ÜLESANDED 

§ 13.   Hoolekogu ülesanded

  (1) Kooli hoolekogu:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  6) annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  10) annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta;
  11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  14) annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta;
  15) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
  16) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  17) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (2) Lasteaia hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) annab arvamuse õppekava ja muudatuste kohta enne nende kinnitamist lasteaia direktori poolt;
  7) teeb ettepaneku linnavalitsusele lasteaias lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral laste arvu suurendamiseks sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra;
  8) teeb koostööd lasteaia direktori ning pedagoogilise nõukoguga lasteaia arengukava väljatöötamisel;
  9) kinnitab direktori ettepanekul õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatustöö alal töötavate isikute (v.a direktori) vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  10) kooskõlastab sisehindamise aruande enne selle kinnitamist;
  11) teeb linnavalitsusele ettepaneku lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lasteaia lahtioleku aja kohta;
  12) kuulab ära lasteaia pedagoogilise nõukogu tehtud ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks;
  13) täidab riikliku järelevalve läbiviija antud kohustuslikke ettekirjutusi;
  14) otsustab teisi seaduse alusel või haridusasutuse pidaja otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi;

  (3) Muusikakooli hoolekogu:
  1) teeb vajadusel huvikooli pidajale ettepaneku järelevalve teostamiseks huvikooli tegevuse üle;
  2) kuulab ära huvikooli direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos oma hinnanguga kooli pidajale;
  3) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos oma hinnanguga huvikooli pidajale;
  4) teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
  5) teeb ettepanekuid huvikooli põhimääruse muutmiseks;
  6) otsustab teisi seaduse alusel või haridusasutuse pidaja otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

6. peatükk HOOLEKOGU TEGUTSEMISE KORD 

§ 14.   Hoolekogu töö juhtimine

  (1) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ning sekretäri.

  (2) Hoolekogu esimehe, aseesimehe ning sekretäri valimine toimub avaliku hääletamise teel. Kandidaat valitakse hoolekogu koosolekul osalejate lihthäälteenamusega.

  (3) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (4) Hoolekogu koosolekut protokollib sekretär.

§ 15.   Hoolekogu tegevuse planeerimine

  Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on:
  1) hoolekogu tegevuse eesmärgid;
  2) tegevused ja meetmed käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktis 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks;
  3) tähtajad ülesannete täitmiseks ja vastutajad.

§ 16.   Hoolekogu töövorm

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

§ 17.   Koosolekute korraldamine

  (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kümme tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (3) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või haridusasutuse direktori või linnavalitsuse ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt viie tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.

  (4) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui üks tööpäev enne koosoleku toimumist.

  (5) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (6) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (7) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

  (8) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa haridusasutuse direktor.

  (9) Hoolekogu koosolekust võivad sõnaõigusega osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 18.   Hoolekogu otsustusvõime

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 19.   Hoolekogu koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolekuid protokollitakse. Protokollile kirjutavad all koosoleku juhataja ja sekretär.

  (2) Hoolekogu koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja sekretäri ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ja ametinimetused;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute ees- ja perekonnanimed ja sõnavõtu sisu;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) koosoleku juhataja ja sekretäri allkirjad.

  (3) Protokoll saadetakse hiljemalt viiendal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele ja edastatakse kooli või lasteaia asjaajamise eest vastutavale töötajale.

  (4) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt haridusasutuse asjaajamiskorrale.

§ 20.   Otsuste vastuvõtmine ja täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse üldjuhul vastu avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval.

  (3) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

  (4) Hoolekogu vastuvõetud otsused on avalikud ning nendest huvitatud isikul on õigus nendega haridusasutuses tutvuda.

§ 21.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kaks tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hääletustulemused protokollib hoolekogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.

§ 22.   Aruandlus

  Hoolekogu esimees esitab hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande hiljemalt iga aasta septembriks haridusasutuse vanemate üldkoosolekule ja linnavalitsusele. Aruanne peab sisaldama õppeaastal tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Käesoleva määrusega tunnistatakse kehtetuks Võhma Linnavalitsuse 29. detsembri 2011 määrus nr 4 „Võhma linna munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord“.

§ 24.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrus avaldatakse Võhma linna ja haridusasutuse veebilehel.

Anneli Siimussaar
Linnapea

Siiri Voll
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json