Teksti suurus:

Vallaelanike küsitluse korraldamise kord

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 16.09.2015, 19

Vallaelanike küsitluse korraldamise kord

Vastu võetud 10.09.2015 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 15 lõike 2 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Vallaelanike küsitluse (edaspidi küsitlus) korraldamise kord sätestab küsitluse algatamise ja korraldamise ning küsitluse tulemuste kindlakstegemise põhimõtted.

  (2) Küsitlus korraldatakse kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvates olulistes küsimustes eesmärgiga selgitada välja vallaelanike arvamus.

  (3) Küsitlusest on õigus osa võtta igal vähemalt 18-aastasel isikul, kelle elukohaks on rahvastikuregistris märgitud Audru vald. Põhjendatud juhtudel võib küsitlust läbi viia küla, aleviku või alevi piires.

  (4) Küsitlusel osalejal on üks hääl.

  (5) Küsitlus peab olema avalik ning lähtuma riigi ja Audru valla õigusaktidest.

§ 2.   Küsitluse algatamine

  (1) Küsitluse algatamise õigus on:
  1) Audru Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) liikmel;
  2) Audru Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus);
  3) vähemalt 1% hääleõiguslikel vallaelanikel.

  (2) Küsitluse korraldamise otsustab vallavolikogu.

  (3) Vallavolikogu otsuses peavad olema sätestatud:
  1) küsitluse selgelt ja ühemõtteliselt formuleeritud küsimus(ed);
  2) küsitluse korraldamise aeg ja viis;
  3) küsitluse kulude katteallikas.

§ 3.   Küsitluse korraldamise viis

  (1) Küsitlus korraldatakse elektrooniliselt või paberkandjal küsitluspunktides.

  (2) Küsitluse korraldajaks on vallavalitsus.

§ 4.   Küsitluse korraldaja ülesanded

  (1) Vallavalitsuse ülesanne on:
  1) kehtestada küsitluslehe vorm;
  2) kehtestada vallaelanike küsitlusel kasutatava küsitluslehe hoidmise ja hävitamise kord ning küsitluslehe täitmise ja elektroonilise hääletamise kord;
  3) moodustada küsitluse korraldamiseks komisjon;
  4) määrata kindlaks küsitluspunktide arv ja paiknemine.
  5) korraldada küsitluse dokumentide ja küsitluslehtede trükkimine;
  6) otsustada küsitlusega seonduvaid tehnilisi küsimusi;
  7) teha elanikele teatavaks küsitluspunktide asukohad.

  (2) Komisjoni kuuluvad:
  1) vallasekretär;
  2) vallavalitsuse ametnikud ja töötajad;
  3) valla teiste ametiasutuste esindajad ja hallatavate asutuste esindajad.

  (3) Komisjoni ülesanne on:
  1) tagada korra ühetaoline kohaldamine kogu Audru valla haldusterritooriumil;
  2) anda vajaduse korral juhiseid ja selgitusi;
  3) teha kindlaks küsitluse tulemused ja need avalikustada;
  4) vaadata läbi avaldused ja kaebused küsitluse korraldamise kohta ning teha nende suhtes otsused;
  5) kontrollida käesoleva korra täitmist.

§ 5.   Küsitluse küsimuse avalikustamine

  (1) Esitatav küsimus tehakse avalikult teatavaks vähemalt kümme päeva enne küsitluse algust.

  (2) Küsimus avaldatakse:
  1) Audru valla veebilehel;
  2) ajalehes „Kodused Hääled“.

  (3) Küsitluslehele trükitakse küsimuse täpne sõnastus ja vastusevariandid.

§ 6.   Küsitluse tulemused ja protokoll

  (1) Küsitluse tulemuste kohta koostab komisjon protokolli viivitamata pärast küsitluse lõppu ja esitab selle kinnitamiseks vallavalitsusele.

  (2) Vallavalitsus avaldab küsitluse tulemused Audru valla veebilehel.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi teatajas avaldamisest

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json